Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Eksempel på registrering af fravær hos Hosted Revision

Her vises et eksempel på en korrekt registrering af fravær hos et revisionsfirma med otte ansatte.

Hosted Revision har besluttet sig for systematisk at undersøge, hvor stort de ansattes fravær er. De er derfor begyndt at registrere start og slutdato for fraværet, antal fraværstimer og årsagen til fraværet.

Formålet er at lave en fraværsstatistik og i den forbindelse opgøre fraværsprocenten, så de kan følge udviklingen i fraværet. På længere sigt ønsker virksomheden at bruge oplysningerne til at holde styr på det længerevarende sygefravær, da det belaster den lille virksomheds økonomi forholdsvis meget. Det er også et stort ønske at kunne sammenligne sig med andre, så virksomheden vil bruge statistikken til at undersøge deres fravær i forhold til andre virksomheder i branchen.

Fraværsstatistikken skal indgå i virksomhedens APV med sygefravær og vil desuden blive brugt til at udarbejde en sygefraværspolitik.

Eksempel på registrering af fravær hos Hosted Revision

Sådan har Hosted Revision opgjort fraværet for deres otte medarbejdere:

Medarbejder  Start/slutdato  Fraværstimer  Fraværsårsag 
Alice Jensen 2/3 - 3/3  14

Egen sygdom

Alice Jensen 7/6 - 7/6  8 Barns 1. sygedag
Alice Jensen 5/8 - 13/9  200 Arbejdsulykke
Bjørn Engbo 12/1 - 14/1  10 Egen sygdom
Bjørn Engbo 14/9 - 16/9  10 Egen sygdom
Bo Frihånd 2/11 - 2/11  2 Egen sygdom
Anette Søbjerg 3/1 - 8/4  248 Barsel
Anette Søbjerg 10/10 - 11/10  12 Egen sygdom
Kurt Hansen 10/10 - 10/10  6 Egen sygdom
Jørgen B. Voss 14/7 - 14/7  7,4 Barns 1. sygedag

Registrering af mulige arbejdstimer

For at beregne fraværsprocenten skal man sætte fraværstimerne i forhold til de mulige arbejdstimer. De mulige arbejdstimer er summen af fraværstimerne og de faktiske arbejdede timer (ekskl. overtimer). Oplysninger til brug for opgørelsen af de arbejdede timer vil ofte kunne findes i virksomhedens lønsystem. Aflønningsformen afgør, hvordan de arbejdede timer opgøres.

Registrering af mulige arbejdstimer for timelønnede

For de timelønnede opgøres de mulige arbejdstimer relativt enkelt, fordi antallet af timer, som medarbejderen har arbejdet, som oftest ligger direkte tilgængeligt i virksomhedens lønsystem. De mulige arbejdstimer i en periode er derfor de arbejdede timer, fratrukket de betalte overtimer, tillagt fraværstimerne:

Arbejdende timer - overtimer + fraværstimer

Registrering af mulige arbejdstimer for fastlønnede

Hvad angår de fastlønnede er processen med at opgøre de mulige arbejdstimer lidt mere kompliceret. Det kræves først og fremmest, at den enkelte medarbejders ansættelsesperiode kendes, dvs. at der skal registreres startdato og slutdato på ansættelsesperioden. Desuden skal antallet af optjente feriedage, antallet af ’fraværsdage uden betaling’, antallet af ’afholdte særlige feriedage og omsorgsdage’ og antal ugentlige timer (normaltimer) registreres. Normaltimer svarer til den forventede ugentlige arbejdstid, som for en fuldtidsansat typisk er på 37 timer. Antallet af mulige arbejdstimer beregnes som:

(Arbejdsdage - feriedage - fraværsdage - særlige feriedage) x Normaltimer

Eksempel på registrering af mulige arbejdstimer hos Hosted Revision

Sådan har Hosted Revision registreret de mulige arbejdstimer.

Sådan er medarbejdersammensætning, fraværstimer, arbejdede timer og mulige arbejdstimer hos Hosted Revision:

Medarbejder  Ansættelse Fraværstimer  Arbejdende timer Mulige timer 
Alice Jensen Timeløn 222

1400

1622
Bjørn Engbo Timeløn 20 520 540
Astrid Hassel Timeløn 800 800 
Bo Frihånd Timeløn 2 560 562 
Kim Syberg Fastløn 0 1657,6 1657,6 
Anette Søbjerg Fastløn 260 579,9 839,9 
Kurt Hansen Fastløn 6 1666,4 1672,4 
Jørgen B. Voss Fastløn 7,4 132,5 139,9 

Totalt:

  517,4   7833,8 

Sådan beregner I fraværsprocenten

Når I har indhentet eller registreret fraværstimerne og de mulige arbejdstimer for alle ansatte i virksomheden, er I klar til at lave en egentlig fraværsstatistik.

Fraværsprocenten udregnes som:

Fraværstimer
________________ x 100
Mulige arbejdstimer

Det vil ofte være nyttigt at se på bestemte typer af fravær (f.eks. fravær pga. egen sygdom) eller på fraværet for forskellige medarbejdergrupper (f.eks. for bestemte jobfunktioner). I så fald skal man huske at lave nye totaler af fraværstimer og mulige arbejdstimer for hver fraværsårsag og/eller for hver medarbejdergruppe.

Trin 1 - Fraværsprocent

Hos Holsted Revision kan fraværsprocenten for virksomheden som helhed udregnes sådan:517,4
______ x 100 = 6,6 %
7833,8

Trin 2 - Fraværsprocent

Her kan I se de beregnede fraværsprocenter for Hosted Revision for den enkelte medarbejder.

Medarbejder  Fraværstimer  Mulige arbejdstimer i perioden Fraværsprocent 
Alice Jensen 222 1622  13,7
Bjørn Engbo 20 540  3,7
Astrid Hassel 800   0
Bo Frihånd 2 562   0,4
Kim Syberg 0 1657,6   0
Anette Søbjerg 260 839,9   31
Kurt Hansen 6 1672,4   0,4
Jørgen B. Voss 7,4 139,9   5,3

Totalt:

517,4 7833,8   6,6