Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige kemiske stoffer og blandinger skal udarbejde sikkerhedsdatablade, der oplyser om det kemiske stof eller blandings egenskaber og farer. Sikkerhedsdatabladet skal desuden oplyse om de forholdsregler, man skal træffe, når man bruger stoffet eller blandingen.

Det fremgår af REACH-forordningens artikel 31, hvornår der er krav om, at leverandøren skal udarbejde et sikkerhedsdatablad. Det er tilfældet,

a) hvis et stof opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen (1272/2008), eller en blanding opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til præparatdirektivet (1999/45/EF)), eller

b) hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) i henhold til kriterierne i bilag XIII til REACH, eller

c) hvis et stof er opført på listen over kandidater til eventuel godkendelse i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH af andre årsager.

Derudover skal der udarbejdes sikkerhedsdatablade for blandinger, der ikke lever op til kriterierne for klassificering som farligt i henhold til artikel 5, 6, 7 i direktiv 1999/45/EF, hvis de indeholder:

d) mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller for miljøet, i individu-elle koncentrationer på ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger og ≥ 0,2 volumenprocent for gasformige blandinger, eller

e) mindst ét stof, der er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget persistent og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII, eller som af andre grunde end de i litra a nævnte er optaget på den liste, der oprettes i henhold til artikel 59, stk. 1, i individuelle koncentrationer på ≥ 0,1 vægtprocent for ikke-gasformige blandinger, eller

f) et stof, hvor der er fastsat en EF-grænseværdi for eksponerings i arbejdsmiljøet.

Sikkerhedsdatabladets form og indhold

Det fremgår af REACH-forordningens bilag II, hvordan leverandøren skal udarbejde sikkerhedsdatabladet og hvilke punkter det skal indeholde. Kravene til sikkerhedsdatabladet er:

  • At det skal indeholde alle 16 punkter og de overskrifter, der er fastsat i bilaget.
  • At det skal være på dansk for stoffer og blandinger, der sælges i eller til Danmark.
  • At det skal oplyse om danske regler om bl.a. arbejdsmiljø, som fx MAL-koder, særlige bestemmelser i kræftbekendtgørelsen, begrænsninger for unge, særlige uddannelseskrav og anden dansk arbejdsmiljøregulering.

Leverandøren skal ved salg af stoffet eller blandingen til et andet EU-land sørge for, at sikkerhedsdatabladet er på det pågældende lands sprog. Desuden skal det indeholde de nationale regler, der gælder i det pågældende EU-land.

Leverandører af visse stoffer skal levere et eksponeringsscenarie sammen med sikkerhedsdatabladet.

Levering af sikkerhedsdatablade

Leverandører af farlige stoffer og materialer skal levere et sikkerhedsdatablad for deres produkter til deres kunder samtidig med første levering af produktet.

Levering af sikkerhedsdatablade skal ske gennem en aktiv handling fra leverandørens side og ikke blot på anmodning fra kunden.

Sikkerhedsdatabladet kan leveres på følgende måder:

  • I papirformat
  • Vedhæftet en e-mail som fx PDF-fil
  • Ved direkte link til sikkerhedsdatabladet på fx leverandørens hjemmeside, såfremt kunden ønsker at få leveret sikkerhedsdatabladet på denne måde.

Vælger leverandør og kunde at aftale, at levering af sikkerhedsdatablade sker ved direkte link til sikkerhedsdatabladet, bør leverandør og kunde være opmærksomme på, at:

  • Links må ikke være midlertidige, med mindre der gøres tydeligt opmærksom på udløbsdato på linket
  • Ved en opdatering af sikkerhedsdatabladet efter REACH art. 31, stk. 9 skal leverandøren sende et link til det opdaterede sikkerhedsdatablad til kunden, hvis produktet senest er leveret inden for et år
  • Kunden skal downloade sikkerhedsdatabladet til sit eget IT-system, da kunden som arbejdsgiver er forpligtet til at opbevare sikkerhedsdatabladet tilgængeligt for sine medarbejdere, og da kunden skal opbevare sikkerhedsdatabladet i 10 år efter sidste anvendelse af produktet.

Levering af sikkerhedsdatablade fra butikker:

Salgssteder som fx byggemarkeder og trælasthandler, hvor der sælges til både privat og erhvervsmæssig brug, skal have en samling af sikkerhedsdatablade tilgængelige, så disse kan kopieres og medleveres ved salg til erhvervskunder eller eftersendes pr. e-mail f.eks. med fakturaen.

På salgssteder som fx supermarkeder og farvehandlere, der hovedsagelig sælger produkter til privat brug, skal salgsstedet kunne fremskaffe og eftersende et sikkerhedsdatablad, såfremt en erhvervskunde spørger efter det.

Læs også