Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Mærkning af farlige kemikalier

Det er arbejdsgiverens ansvar, at farlige kemiske stoffer og materialer, der bruges eller opbevares i virksomheden, er mærket korrekt. Tilsvarende er det arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte er instrueret om, hvordan de skal beskytte sig mod udsættelse for de farlige stoffer og materialer, der er i virksomheden.

Reglerne om mærkning af farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen gælder for alle typer af dunke, flasker og beholdere med kemikalier uanset størrelse og form. Det vil sige, at også fx synlige rørsystemer og slanger samt maskiner, hvor der er påfyldt kemikalier, er omfattet af reglerne om mærkning. Også områder på arbejdspladsen, hvor der er oplagret store mængder af farlige stoffer eller blandinger, skal være mærket, så de ansatte bliver gjort opmærksom på faren og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Mærkningen skal være placeret, så den er synlig. For rørsystemer, maskiner o.l. betyder det bl.a., at mærkningen skal være placeret på et iøjnefaldende sted, og hvor der er risiko for udsættelse. Afhængigt af forholdene kan det være nødvendigt at placere en mærkning flere steder på samme rørsystem eller beholder.

Der er både krav til størrelsen af og farven på mærkningen.

Mærkning af stoffer

Stoffer er grundstoffer og deres forbindelser, fx hydrogen (H), ilt (O) og saltsyre (HCl).

Farlige stoffer skal være mærket efter CLP-forordningen. CLP står for “Classification, Labelling and Packaging,” og er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.

Mærkning efter CLP-forordningen indebærer, at stofferne, hvis det er relevant, skal være mærket med farepiktogrammer, signalord, H-sætninger og relevante P-sætninger.

Mærkning af stoffer efter CLP-forordningen kan erstattes af mærkning med det tilsvarende advarselsskilt i bilag 3 til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Advarselsskiltet skal være suppleret med oplysninger som fx det farlige stofs navn og/eller formel samt oplysninger om risikoen, fx at stoffet er allergifremkaldende.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der gælder specifikke krav til mærkning af bestemte stoffer. Der er fx særlige krav til mærkning af kræftfremkaldende affald jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Mærkning af blandinger (materialer)

 Blandinger er kemikalier, der består af flere grundstoffer. En blanding kan fx være maling eller cement. Et stof, der er fortyndet, anses også for at være en blanding.

Alle farlige blandinger skal fra den 1. juni 2017 være mærket efter CLP-forordningen.

Frem til den 1. juni 2017 skal farlige blandinger være mærket efter CLP-forordningen eller efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning afhængigt af, om blandingen er omfattet af overgangsordningen i CLP-forordningen. Se nedenfor.

Mærkning af blandinger efter CLP-forordningen kan erstattes af mærkning med det tilsvarende advarselsskilt i bilag 3 til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. Advarselsskiltet skal være suppleret med oplysninger som fx den farlige blandings navn og/eller formel samt oplysninger om risikoen, fx at blandingen er allergifremkaldende.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der gælder specifikke krav til mærkning af blandinger med indhold af bestemte stoffer.

Mærkning af blandinger, der er købt, fremstillet eller omhældt fra den 1. juni 2015
Siden den 1. juni 2015 skal farlige blandinger, som virksomheden selv fremstiller eller omhælder, være mærket efter CLP-forordningen.

Blandinger, som virksomheden køber efter den 1. juni 2015, vil som udgangspunkt være mærket efter CLP-forordningen, med mindre de er omfattet af overgangsordningen i CLP-forordningen og dermed lovligt markedsført med gammel mærkning.

Farlige blandinger, der lovligt er markedsført med mærkning efter Miljøstyrelsens mærkningsregler, må frem til den 1. juni 2017 være mærket med den gamle mærkning. Herefter skal de ommærkes til CLP-forordningen eller bortskaffes.

Mærkning af blandinger, der er købt, fremstillet eller omhældt før den 1. juni 2015
Farlige blandinger, som virksomheden har købt, fremstillet eller omhældt før den 1. juni 2015, skal være mærket efter CLP-forordningen eller efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

Fra den 1. juni 2017 skal farlige blandinger med gammel mærkning være ommærket efter CLP-forordningen eller bortskaffet.

Områder, rum og aflukker

Områder, rum eller aflukker som fx skabe, der bruges til opbevaring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal enten være mærket med et farepiktogram efter CLP-forordningen eller med et passende advarselsskilt fra bilag 3 til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Mærkningen skal være placeret ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

Hvis de oplagrede stoffer og blandinger har forskellige mærkninger, kan man opsætte skiltet ”Giv agt” fra bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at der gælder specifikke krav til mærkning af områder, hvor der opbevares bestemte typer af stoffer eller blandinger. Der er fx særlige krav i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse til mærkning af skabe, rum og lokaler, hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer, som defineret i klassificeringsbekendtgørelsen.

Undtagelse

Arbejdsgiveren kan i visse tilfælde undlade at mærke beholdere, som kun bruges kortvarigt, eller hvor indholdet hyppigt skiftes ud. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren træffer andre foranstaltninger, der sikrer, at beskyttelsesniveauet er det samme. Det kan fx være ved at oplære eller instruere de ansatte på en måde og til et niveau, hvor de ansatte er ligeså bekendte med faren ved en beholder med et stof eller materiale, som hvis beholderen var faremærket.

Ligeledes kan arbejdsgiveren undlade at mærke et område, rum eller aflukke, hvis etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er af en størrelse og art, hvor de er tilstrækkelige til at kunne sikre samme beskyttelsesniveau.

Det afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faren ved stoffet eller blandingen og forholdene på stedet, om brugen kan karakteriseres som kortvarig.

Mærkning af et stof eller blanding kan ikke undlades, hvis der er krav om mærkning i andre regler som fx Miljøstyrelsens regler om mærkning og opbevaring af gift.