Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Temaer

 

Mærkning af farlige kemikalier

Det er arbejdsgiverens ansvar, at farlige kemiske stoffer og materialer, der bruges eller opbevares i virksomheden, er mærket korrekt. Tilsvarende er det arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte er instrueret om, hvordan de skal beskytte sig mod udsættelse for de farlige stoffer og materialer, der er i virksomheden.   Mærkning af farlige kemikalier på arbejdspladsen skal ske efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Mærkning af farlige kemikalier på arbejdspladsen kan ske på følgende måder:

  1. Med farepiktogrammer efter CLP-forordningen, eller
  2. Med de symboler, der er angivet i bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning.

CLP står for “Classification, Labelling and Packaging,” og er den europæiske lovgivning for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger.

Fra 1. juni 2017 skal alle farlige stoffer og blandinger være mærket som beskrevet ovenfor.

Hvis virksomheden stadig bruger eller opbevarer kemikalier, der er mærket med de orange faresymboler, skal disse ommærkes, så mærkningen er i overensstemmelse med ovenfor, eller kemikalierne skal bortskaffes.

Bemærk, at Miljøstyrelsen har særlige regler for godkendelse af etiketten med mærkning af pesticider og biocider. Det betyder, at slutbrugere af pesticider og biocider mærket med de gamle orange faresymboler ikke kan ommærke disse produkter til CLP-forordningen. Arbejdstilsynet vil vejlede om kravet om ommærkning frem til 31. maj 2019.

Reglerne om mærkning af farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen gælder for alle typer af dunke, flasker og beholdere med kemikalier uanset størrelse og form. Det vil sige, at også fx synlige rørsystemer og slanger samt maskiner, hvor der er påfyldt kemikalier, er omfattet af reglerne om mærkning. Også områder på arbejdspladsen, hvor der er oplagret store mængder af farlige stoffer eller blandinger, skal være mærket, så de ansatte bliver gjort opmærksom på faren og kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Mærkningen skal være placeret, så den er synlig. For rørsystemer, maskiner o.l. betyder det bl.a., at mærkningen skal være placeret på et iøjnefaldende sted, og hvor der er risiko for udsættelse. Afhængigt af forholdene kan det være nødvendigt at placere en mærkning flere steder på samme rørsystem eller beholder.

Der er både krav til størrelsen af og farven på mærkningen.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der gælder specifikke krav til mærkning af bestemte stoffer og blandinger, der indeholder bestemte stoffer. Der er fx særlige krav til mærkning af kræftfremkaldende affald jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Områder, rum og aflukker  

Områder, rum eller aflukker som fx skabe, der bruges til opbevaring af store mængder farlige stoffer eller blandinger, skal enten være mærket med et farepiktogram efter CLP-forordningen eller med et passende advarselsskilt fra bilag 3 til bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Mærkningen skal være placeret ved oplagringsområdet eller på døren ind til oplagringsrummet.

Hvis de oplagrede stoffer og blandinger har forskellige mærkninger, kan man opsætte skiltet ”Giv agt” fra bilag 3 i bekendtgørelsen om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at der gælder specifikke krav til mærkning af områder, hvor der opbevares bestemte typer af stoffer eller blandinger. Der er fx særlige krav i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse til mærkning af skabe, rum og lokaler, hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer, som defineret i klassificeringsbekendtgørelsen.

Undtagelse

Arbejdsgiveren kan i visse tilfælde undlade at mærke beholdere, som kun bruges kortvarigt, eller hvor indholdet hyppigt skiftes ud. Det forudsætter dog, at arbejdsgiveren træffer andre foranstaltninger, der sikrer, at beskyttelsesniveauet er det samme. Det kan fx være ved at oplære eller instruere de ansatte på en måde og til et niveau, hvor de ansatte er ligeså bekendte med faren ved en beholder med et stof eller materiale, som hvis beholderen var faremærket.

Ligeledes kan arbejdsgiveren undlade at mærke et område, rum eller aflukke, hvis etiketterne på de forskellige emballager eller beholdere er af en størrelse og art, hvor de er tilstrækkelige til at kunne sikre samme beskyttelsesniveau.

Det afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faren ved stoffet eller blandingen og forholdene på stedet, om brugen kan karakteriseres som kortvarig.

Mærkning af et stof eller blanding kan ikke undlades, hvis der er krav om mærkning i andre regler som fx Miljøstyrelsens regler om mærkning og opbevaring af gift.