Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om anmeldelse i RUT

Hvad skal udenlandske virksomheder med ansatte, der skal arbejde i Danmark, oplyse i RUT?

Den udenlandske virksomhed med ansatte, der skal arbejde i Danmark, skal ved anmeldelse til RUT oplyse følgende:

 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
 2. Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven (tjenesteydelsen). 
 3. Sted, hvor arbejdsopgaven (tjenesteydelsen) udføres. 
 4. Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i DK i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaven. 
 5. Virksomhedens branchekode. 
 6. Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed. 
 7. Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet. 
 8. Oplysninger om socialsikringsforhold for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6. 
 9. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson

Hvad skal selvstændige uden ansatte oplyse i RUT?

Den selvstændige uden ansatte skal ved anmeldelse til RUT oplyse følgende: 

 1. Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger. 
 2. Dato for påbegyndelse og afslutning af arbejdsopgaven (tjenesteydelsen). 
 3. Sted, hvor arbejdsopgaven (tjenesteydelsen) udføres. 
 4. Virksomhedens branchekode. 
 5. Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet. 
 6. Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet. 
 7. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Kan jeg ændre i min anmeldelse?

Sker der ændringer, fx at opgaven kommer til at vare længere end tidligere oplyst i anmeldelsen til RUT, skal det anmeldes til RUT senest førstkommende hverdag efter at ændringen er indtrådt.

Kan virksomheden anmelde flere arbejdssteder i samme anmeldelse?

Anmeldelsen til RUT skal dække alle de arbejdssteder, hvor den udenlandske virksomhed skal udføre arbejdsopgaver.

Er der undtagelser fra anmeldepligten?

En udenlandsk virksomhed, der er omfattet af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., skal ikke foretage anmeldelse til RUT efter lovens § 7 a i følgende situationer:

 1. Deltagelse i seminarer og konferencer, herunder forskere, foredragsholdere og lignende, som er indbudt til at undervise eller holde oplæg.
 2. Professionelle artisters deltagelse i enkeltstående kunstneriske begivenheder. 
 3. Deltagelse i forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøveres og -træneres deltagelse i enkeltstående større sportslige begivenheder eller prøvetræning i en dansk idrætsklub. 
 5. Levering af konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Virksomhedsintern udstationering, jf. lovens § 4, stk. 1, nr. 2, i op til 8 dage. Dette gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen angår bygge- og anlægsvirksomhed eller landbrug, skovbrug og gartneri. 
 7. Cabotagekørsel som defineret i Forordning nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. 
 8. Samt hvis opgaven falder ind under ”montørreglen”.

Hvad er montørreglen?

Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationeringer af medarbejdere er undtaget fra pligten til anmeldelse til RUT. Det gælder udstationeringer, hvor følgende tre betingelser alle er opfyldt:  

 1. Levering af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og
 2. Den sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og
 3. Den lønmodtager eller den selvstændige virksomhed har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Undtagelsesbestemmelsen er relevant for virksomheder, som leverer fx højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder, og hvor den udenlandske leverandørs ekspertise og know-how er nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

NB: Undtagelsen fra anmeldelsespligten finder fx ikke anvendelse ved udstationering i forbindelse med udførelse af almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Det samme gælder i forhold til afmontering eller nedtagning af brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer, uanset branche.

Skal udenlandske virksomheder med SE-nummer eller CVR-nummer også anmeldes til RUT?

I nogle tilfælde ja. Det afgørende for anmeldelsespligten er alene, at der er tale om:

 • En udenlandsk virksomhed, som i forbindelse med levering af tjenesteydelser udstationerer ansatte til Danmark, eller
 • En udenlandsk selvstændig uden ansatte, som skal levere tjenesteydelser i Danmark.

Skal kombineret transport anmeldes i RUT?

Kombineret transport er transport af varer mellem EU-landene, hvor der anvendes vej til den indledende eller afsluttende strækning, og til den resterende strækning anvendes jernbane, indre vandveje eller søvejen, når denne strækning er over 100 km i lige linje.

Kombineret transport kan udføres under forudsætning af, at:

 1. Den indledende vejstrækning tilbagelægges enten mellem det sted, hvor godset læsses, og den indladningsbanegård, der ligger nærmest, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lastehavnen, eller
 2. Den afsluttende vejstrækning tilbagelægges enten mellem den udladningsbanegård, der ligger nærmest, og det sted, hvor godset losses, eller inden for en radius på 150 km i lige linje fra lossehavnen.

Kombineret transport skal anmeldes til RUT, hvorimod international kørsel og cabotage ikke skal anmeldes til RUT.

I RUT skal anmeldes følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige sted for pålæsning.
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen – det vil sige dato for pålæsningen.
 • Virksomhedens branchekode.
 • Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed – det vil sige chaufførernes navn og periode for transporten.
 • Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.

Skal buscabotagekørsel anmeldes i RUT?

Cabotagekørsel med bus er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en ikke-hjemhørende transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat (speciel rutekørsel og lejlighedsvis kørsel).

I RUT skal følgende oplysninger anmeldes ved ovenstående buscabotagekørsel:

 • Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
 • Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
 • Sted for levering af tjenesteydelsen – det vil sige det første sted, passagerne står på bussen.
 • Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.
 • Virksomhedens branchekode.
 • Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed – det vil sige chaufførernes navn og periode for transporten.