Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeld stoffer og materialer til Produktregistret

Fra 1. april 2017 bliver Produktregistret et fuldt digitalt system, hvor virksomhederne selv indtaster alle oplysninger til en produktanmeldelse direkte i registeret. I overgangen til det nye system anbefaler Arbejdstilsynet, at virksomhederne venter med at anmelde og ajourføre produkter. Læs mere om det kommende produktregister og de midlertidige regler for at anmelde stoffer og materialer.

Som virksomhed har I pligt til at anmelde farlige stoffer og materialer til Produktregistret.

I skal anmelde, hvis I fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavn på farlige kemiske stoffer og materialer i mængder fra 100 kg om året, som bruges erhvervsmæssigt. Særligt for rene stoffer gælder det, at mængder over 1000 kg om året ikke skal anmeldes.

Oplysningerne bruges blandt andet af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen til at få overblik over de farlige kemikaliers udbredelse i Danmark. Det er gratis at anmelde, og I kan gøre det enten elektronisk eller via et anmeldeskema.

OBS: Der modtages ikke datablade o.l.

I får et PR-nummer, når stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret

I skal påføre PR-nummeret på stoffets eller materialets emballage senest et år efter, det er blevet tildelt.
PR-nummeret skal desuden angives i produktets sikkerhedsdatablad (brugsanvisning) under punkt 1.1. ”Produktidentifikator”, eller i punkt 15: ”Oplysninger om regulering”

Et PR-nummer er ikke en form for godkendelse af stoffet eller materialet, men et bevis på, at stoffet eller materialet er anmeldt i Produktregistret.

Produktregistret beder om mængdeoplysninger hvert andet år

Produktregistret vil i de ulige år kontakte jer for indsendelse af de faktiske oplysninger om de producerede eller importerede mængder for de stoffer og materialer, som I har anmeldt.

Hvis I har anmeldt jeres stoffer og materialer i PROBAS Frontend, skal I indsende jeres mængdeoplysninger gennem PROBAS Frontend. Hvis I har anmeldt jeres stoffer og materialer på anmeldeskemaet, skal I udfylde den medsendte liste over jeres anmeldte stoffer og materialer.

Udenlandske producenter kan anmelde stoffer og materialer

En udenlandsk producent kan anmelde et stof eller materiale i stedet for den danske importør af stoffet eller materialet. I forbindelse med anmeldelsen skal den udenlandske anmelder oplyse navnene på de danske importører, CVR-nr., adresse samt kontaktpersonens navn og e-mail.

Produktregistret vil i forbindelse med sagsbehandlingen af anmeldelsen bede den danske importør om at bekræfte importen af stoffet eller materialet samt få oplysninger om teknisk funktion, hvilke brancher stoffet eller materialet anvendes i, toldtarif samt mængder for import fordelt på eget brug, levering til hjemmemarked og eksport. 

Den udenlandske anmelder skal opfylde de samme krav om at ajourføre de indsendte oplysninger som en dansk anmelder.

Produktregistret vil desuden hvert andet år bede de danske importører om at indsende oplysningerne om de faktiske mængder.

Ajourføring af anmeldelser

I skal ajourføre en produktanmeldelse, hvis de oplysninger, I tidligere har indsendt, ændrer sig væsentligt. Det kan fx være, at sammensætningen af stofferne og materialerne bliver ændret, eller hvis import eller fremstilling af stofferne og materialerne stopper, eller hvis mærkningen af stofferne og materialerne ændrer sig.

I skal bl.a. ajourføre jeres anmeldelse af et stof eller materiale, når det overgår til at blive mærket efter CLP-forordningen fremfor efter Miljøstyrelsens regler om klassificering og mærkning.

I skal også give Produktregistret besked, hvis firmaets juridiske forhold ændrer sig, fx hvis CVR-nummeret ændrer sig.

I kan ajourføre både digitalt og på anmeldeskemaet

I kan give Produktregistret besked om ændringerne i enten et brev eller e-post med henvisning til enten sagsnummer eller PR-nummer. Hvis I er oprettet som brugere af Produktregistrets elektroniske anmeldesystem PROBAS Frontend, kan I ajourføre jeres anmeldelser elektronisk. Produktregistret vil herefter vurdere, om ændringerne er så store, at der er behov for at tildele et nyt PR-nummer til produktet samt trække det gamle PR-nummer.

Sikkerheden i Produktregistret og Probas

Sikkerheden er i højsædet, både når medarbejderne i Produktregistret håndterer anmeldelserne, og når I som virksomhed skal have adgang til Probas.

Produktregistret behandler og opbevarer produktoplysninger under særlige sikkerhedsforanstaltninger. Arbejdstilsynet opbevarer dels oplysningerne fysisk i særligt overvågede arkiver samt elektronisk i databasen PROBAS. Det er kun særligt godkendte medarbejdere, der har adgang til PROBAS oplysninger.

Oplysningerne i Produktregistret er beskyttet af høj sikkerhed efter reglerne i bekendtgørelse om registret for stoffer og materialer. Sikkerheden ligger fx i, at en virksomheds adgang til Probas kræver digital signatur og en særlig brugerkode. På den måde er der fuld kontrol med, at virksomhederne kun får adgang til egne fortrolige oplysninger. Al kommunikation til og fra systemet bliver krypteret, så der er ikke risiko for, at oplysninger kommer i forkerte hænder.