Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vejledning til regnskabsmodel

Udfyldelse, godkendelse og indsendelse

Arbejdstilsynets regnskabsmodel skal anvendes ved aflæggelse af årsregnskab for de enkelte branchearbejdsmiljøråd herefter kaldet BAR, ligesom modellen skal anvendes som udgangspunkt for budget. Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1705 af 21. december 2010.

Årsregnskabet skal i henhold til bekendtgørelsen sendes til Arbejdstilsynet inden den 1. april.

Der kan normalt ikke gives henstand med indsendelsen.

I regnskabsmodellen skal alene de hvide og gule felter i noterne udfyldes. Tallene vil automatisk blive overført til resultatopgørelsen og balancen.

Dette vejledning er udarbejdet så den kunne dække de fleste behov. Det betyder også at, nogle noter slet ikke er relevante for nogle BAR. Fx kan det være at lønomkostninger, husleje eller IT skal fremgå som administrationsbidrag. Det kan også være, at web-omkostninger skal anføres under en indsats.

BAR-et kan slette de noter, som ikke er relevante for det enkelte BAR.

Resultatopgørelse (note 1-12)
Alle driftsposter skal periodiseres efter normale periodiseringsregler, det vil sige, at alene årets omkostninger indregnes.
Til følgende noter bemærkes:

Tilskud (note 1)
Tilskud er årets fulde tilskud, som bevilget af Arbejdstilsynet. Tilskuddet skal medtages i linjen "Modtaget tilskud".
Hvis årets tilskud overstiger årets omkostninger, og overskuddet ønskes anvendt til et specifikt indsatsområde i de følgende regnskabsår, skal beløbet medtages i linjen "Tilskud overført til næste år". Modposten til "Tilskud overført til næste år" er periodeafgræsningsposter under passiver, note 20.
Overført tilskud fra tidligere år, som ønskes anvendt i regnskabsåret skal indregnes i linjen "Til-skud overført fra tidligere år". Modposten er periodeafgræsningsposter under passiverne, note 20.
 
Renteindtægter (note 2)
Årets renteindtægter af likvide beholdninger, mellemregninger eller lignende indtægtsføres under de respektive linjer i noten.
Året renteudgifter udgiftsføres under note 12.
Alle renteindtægter og -udgifter tilfalder den enkelte BAR.

Øvrige indtægter (note 3)
Her indtægtsføres øvrige indtægter, som er tilgået BAR'en i regnskabsåret herunder tilskud fra interesseorganisationer, øvrige BAR'er m.fl.
Posten omfatter endvidere deltagerbetalinger fra afholdte arrangementer m.v. samt eventuelle indtægter fra salg af publikationer eller andet materiale.
 
Personaleomkostninger (note 4)
Her udgiftsføres alle lønudgifter og direkte relaterede personaleudgifter fordelt på indsatsområde eller administrative medarbejdere for de medarbejdere, der er ansat i den enkelte BAR. Lønudgifter for medarbejdere, der er beskæftiget med flere indsatsområder, opdeles forholdsmæssigt på de pågældende indsatsområder.
Endvidere oplyses antal årsværk. Deltidsansatte timetal skal omregnes til hele årsværk.

Partskonsulentbistand (note 5)
Her udgiftsføres alle direkte udgifter til partskonsulenter og sekretærbistand. Udgifterne opdeles på de respektive indsatsområder. Dækker en partskonsulent flere indsatsområder, foretages der en forholdsmæssig fordeling mellem områderne.

Ekstern konsulentbistand (note 6)
Her udgiftsføres alle direkte udgifter til eksterne konsulenter. Udgifterne opdeles på de respektive indsatsområder. Dækker en ekstern konsulent flere indsatsområder, foretages der en forholdsmæssig fordeling mellem områderne.
 
Mødeudgifter (note7)
Her udgiftsføres afholdte omkostninger til mødeaktiviteter, både for interne og eksterne møder. Endvidere skal udgifter til afholdelse af kurser, seminarer og konferencer udgiftsføres i denne post. Dækker en omkostning flere indsatsområder, foretages der en forholdsmæssig fordeling mellem områderne.
 
Rejseudgifter (note 8)
I rejseudgifter skal afholdte udgifter til rejser medtages. Udgifterne skal opdeles i henholdsvis ophold, transport og øvrige rejseudgifter. Der kan ikke afholdes omkostninger til rejser til udlandet.
Dækker en omkostning flere indsatsområder, foretages der en forholdsmæssig fordeling mellem områderne.

Husleje (note 9)
Her skal årets udgifter til husleje og forbrugsafhængige udgifter udgiftsføres. Modtager BAR'et en samlet faktura inkl. forbrugsafgifter på leje af lokaler, præsenteres udgiften samlet i linjen "Husleje".
 
Kontorhold og it (note 10)
Alle omkostninger vedrørende kontorhold og it udgiftsføres på de respektive linjer i noterne. BAR'er som alene betaler et samlet administrationsbidrag til eksempelvis organisationer for husleje, kontorhold m.v. skal medtage udgiften i linjen "Administrationsbidrag". Øvrige linjer anvendes hvis det er relevant.

Tryk og Web (note 11)
Alle omkostninger, der kan henføres til tryk, drift og vedligeholdelse af internetsider, udgiftsføres i denne post.
 
Renteudgifter (note 12)
Årets renteudgifter af bankgæld, mellemregninger eller lignende udgiftsføres under de respektive linjer i noten.
Renteindtægter indtægtsføres under note 2.

Balancen (note 13-20) 

Alle likvide konti skal opgøres i regnskabet med den afstemte beholdning pr. 31. december.

Tilgodehavende (mellemregning) (note 13)
Her medtages alle tilgodehavender hos Arbejdstilsynet eller øvrige eksempelvis interesseorganisationer.
 
Periodeafgrænsningsposter (note 14)
Der skal i årsregnskabet foretages fuld periodisering.
I posten medtages alle forudbetalte omkostninger, eksempelvis forsikringer, abonnementer, således at årets udgift alene vedrører det pågældende år.
Endvidere medtages posten deposita vedrørende eksempelvis husleje og frankeringsmaskiner.
 
Likvid beholdning (note15)
Her medtages kontantkassebeholdning samt indeståender i pengeinstitutter. Det er kun den BAR der "ejer" kontoen som registrerer denne, for øvrige BAR'er registreres dette som en mellem-regning, der noteres i note 13 tilgodehavender.

Egenkapital (note 16)
Under egenkapitalen føres årets overskud eller underskud.
 
Kreditorer (note 17)
Alle skyldige poster vedrørende kreditorer.

Gæld til arbejdstilsynet (note 18)
Her medtages eventuel gæld til Arbejdstilsynet.

Anden gæld (note 19)
Alle skyldige lønrelaterede poster registreres i denne post eksempelvis A-skat, AM-bidrag, ATP, feriepenge m.v. Desuden registreres øvrige skyldige poster.

Periodeafgrænsningsposter (note 20)
Regnskabsposten er modposten til resultatopgørelsens post "Tilskud overført til næste år" under note 2. Her skal det overførte tilskud forledes ud på de indsatsområder, som tilskud skal anvendes til i det kommende år.

Ledelsesredegørelse

I forbindelse med regnskaber skal der afleveres en skriftlig redegørelse om status på igangværende projekter, jf. bekendtgørelse § 31. Desuden skal der redegøres for i hvilket omfang eventuelle midler knyttet til en igangværende eller afsluttet aktivitet ønskes videreført til følgende år og i givet fald, hvilket indsatsområde midler skal anvendes til.

Ledelsens regnskabserklæring

Ledelsen skal udarbejde en regnskabserklæring i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelsen. Ledelsens regnskabserklæring skal være underskrevet af de tegningsberettigede i branchearbejdsmiljørådet, dog som minimum af rådets formand og næstformand.