Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tilpasning af reglerne om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet

Med virkning fra 1. januar 2016 vil der ske en tilpasning af reglerne for stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Tilpasningen berører følgende bekendtgørelser:

Baggrund

Hensigten med de justerede regler er dels at tilpasse reglerne i forhold til EU’s kemikalieforordning (REACH), dels at tydeliggøre implementeringen af allerede implementerede EU-direktiver om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Herudover der tale om en række mindre konsekvensændringer o.l.

Konsekvenser

Med de ændrede regler fastholdes det nuværende beskyttelsesniveau i forhold til kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Der er således hverken tale om skærpede eller lempede regler på området.

De væsentligste ændringer er følgende:

Fremstillere og importører af farlige kemiske stoffer og materialer

Der indføres der en øvre mængdegrænse for, hvornår rene kemiske stoffer skal anmeldes til Produktregistret.

Fremover bliver det sådan, at kemiske stoffer kun skal anmeldes til Produktregistret, hvis der årligt fremstilles eller importeres kemiske stoffer fra 100 kg og op til 1000 kg, som er den nedre grænse for, hvornår stofferne skal registreres efter REACH1).

Hidtil har det været sådan, at blot der var tale om en årlig fremstilling eller import fra 100 kg eller mere, skulle stoffet anmeldes til Produktregistret.

Bemærk, at kemiske materialer fortsat skal anmeldes til Produktregistret, hvis de årligt fremstilles i mængder på 100 kg eller derover.

I kan se de nye regler i bekendtgørelsen om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø via link ovenfor.

Udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og materialer

Der er i bekendtgørelsen om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer nu indsat bestemmelser, som tydeliggør, at bekendtgørelsen – ud over arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af - også omfatter anden udsættelse for kræftfremkaldende stoffer og materialer på arbejdspladsen.

I kan se de nye regler i bekendtgørelsen om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer via link ovenfor.

Nye §-numre i bekendtgørelsen om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Bekendtgørelsen om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer er blevet ajourført sådan, at mange af de bestemmelserne i den hidtidige bekendtgørelse på området har fået nye §-numre, så bekendtgørelsen fremstår mere systematisk, sammenhængende og brugervenlig.  

At-vejledninger

De tilpassede regler vil i første kvartal 2016 blive suppleret med reviderede vejledninger på området.

1) Vær opmærksom på, at der i REACH-forordningens afsnit II er der fastsat krav om registrering til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (ECHA) af stoffer, som fremstilles eller markedsføres i EU i mængder på 1000 kg eller mere pr. år. Stoffer er defineret i forordningens artikel 3, nr. 1, fremstilling er defineret i artikel 3, nr. 8, og markedsføring er defineret i artikel 3, nr. 12.