Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet på offshoreområdet olie- og gas

Med bekendtgørelsen er der sket en deregulering af området, idet antallet af de lovregulerede erhverv, som er omfattet af bekendtgørelsen, er reduceret med ca. det halve. Derudover reguleres som noget nyt blandt andet følgende:

Personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, og som har til hensigt at arbejde fast i Danmark, må kun begynde at arbejde, hvis Arbejdstilsynet har anerkendt deres erhvervsmæssige kvalifikationer. Personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, og som har til hensigt at arbejde midlertidigt og lejlighedsvist i Danmark, har ret til at begynde deres arbejde på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i tredjelande.

Det er operatøren henholdsvis ejeren, som skal sikre, at personer, der ønsker at udføre erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter midlertidigt og lejlighedsvist her i landet, har erhvervsmæssige kvalifikationer, som opfylder de stillede krav.

Arbejdstilsynet anerkender automatisk de erhvervsmæssige kvalifikationer for personer (selvstændige eller virksomhedsledere), som ønsker at arbejde fast, og som kan dokumentere at have udøvet deres erhverv i et andet EU-land m.fl. i et vist antal år alternativt kombineret med en uddannelse af en bestemt varighed.

Som led i implementering af ændringen af anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EF) er der endvidere foretaget følgende tilpasninger:

For personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i EU-lande m.fl., er der sket en afkortning af kravet om erhvervserfaring fra to til ét år, hvis der ikke er tilsvarende uddannelseskrav i hjemlandet. For personer, som har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i tredjelande, er der fastsat et nationalt krav om 3 års erhvervserfaring, hvis der ikke er tilsvarende uddannelseskrav i hjemlandet.

For personer, som har erhvervet deres kvalifikationer i EU-lande m.fl., og som ønsker at arbejde fast, medregnes, til opfyldelse af kravet om 1 års erhvervserfaring i løbet af de sidste 10 år, ansøgerens erhvervsudøvelse på deltidsbasis. Det gælder ikke for personer, som har erhvervet deres kvalifikationer i et tredjeland.

Arbejdstilsynet skal, ved vurderingen af om en ansøger skal gennemgå en prøvetid eller egnethedsprøve, vurdere, om ansøgeren har tilegnet sig kundskaber ved livslang læring. Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter beslutning om at underlægge ansøgeren en egnetheds-prøve.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 18. januar 2016 og erstatter bekendtgørelserne: Nr. 556 af 16. juni 2008 om udveksling af oplysninger og nr. 1080 af 14. november 2008 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet.

Se bekendtgørelsen