Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Love og EU-forordninger

1084 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - 19. september 2017-med senere ændringer     

356 - Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder - 9. april 2013

426 - Lov om elektroniske cigaretter m.v. - 18. maj 2016 

512 - Lov om røgfri miljøer - 6. juni 2007 - med senere ændringer

896 - Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet - 24. august 2004

286 - Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet - 24. april 1996 

342 - Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. - 3. april 2014 - med senere ændringer
   

1262 - Lov om produktsikkerhed - 16. december 2009  

155 - Lov om indretning m.v. af visse produkter - 20. februar 2013 

Offshore

125 - Bekendtgørelse af Offshoresikkerhedsloven - 6. februar 2018

Arbejdsskadeområdet

216 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven) - 27. marts 2017 (gælder for sager med skadedato den 1. januar 2004 og senere)

943 - Bekendtgørelse af lov om sikring mod følger af arbejdsskade (gælder for sager med skadedato den 1. januar 1993 - den 31. december 2003)

19984 - Datasammenskrivning af lov om arbejdsskadeforsikring - 2. marts 1992 (gælder for sager med skadedato den 1. april 1978 - den 31. december 1992)

394 - Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - 2. maj 2016

336 - Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (veteranloven) - 2. april 2014

284 - Bekendtgørelse af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. - 14. marts 2013 (gælder for sager med skadedato efter den 1. januar 2004)

80 - Lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. - 8. marts 1978 (gælder for sager med skadedato før den 1. januar 2004)

912 - Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse - 14. marts 2013

281 - Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere - 14. marts 2013

82 - Lov om erstatning for vaccinationsskader - 8. marts 1978 (gælder for sager med skadedato før den 1. januar 2004)

279 - Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre - 14. marts 2016

282 - Bekendtgørelse om lov om tillæg til lov nr. 457 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre - 14. marts 2013

283 - Bekendtgørelse om lov om tillæg til lov om erstatning til besættelsestidens ofre - 14. marts 2013

1499 - Lov om forhøjelse af hædersgaver - 27. december 2009

240 - Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven - 8. april 1992

Relevante EU-forordninger på arbejdsmiljøområdet

EU-forordninger er EU-regler, som gælder umiddelbart (direkte) i alle EU-lande. En EU-forordning skal ikke skrives ind i nationale regler - fx en bekendtgørelse eller en lov – for at træde i kraft i de enkelte medlemslande.

2016/424 – om tovbaneanlæg og om ophævelse af Rådets direktiv 2000/9/EF (anvendes fra den 21. april 2018). 

2016/425 – om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF  (Forordningen  anvendes fra 21. april 2018. Dog anvendes bestemmelserne om notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og om udvalgsprocedure fra 21. oktober 2016. Bestemmelse om straf anvendes fra 21. marts 2018)

1907/2006 - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (også kaldet REACH) 

1272/2008 - Klassificering, mærkning og emballering (også kaldet CLP). Den konsoliderede tekst samt tilpasninger siden 2008 kan findes på ECHA's hjemmeside

1338/2008 - Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø 

764/2008 - Procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat 

765/2008 - Kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 

Relevante EU-forordninger på arbejdsskadeområdet

465/2012 - om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler

987/2009 - om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

883/2004 - om koordinering af de sociale sikringsordninger