Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvordan indretter man bedst muligt et arbejdsrum med pc-udstyr?

Et arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse til, at arbejdet kan foregå forsvarligt.

I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1163 om faste arbejdssteders indretning, fremgår det at: 

§ 24. Gulvareal, rumhøjde og rumindhold skal være afpasset efter arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, materialer og inventar, der findes i arbejdsrummet, samt det antal personer, der normalt færdes eller opholder sig der.

Arbejdstilsynets At-meddelelse nr. 1.01.12 om arbejdsrum på faste arbejdssteder er vejledende i forhold til lovgivningen. I den gives eksempler på, hvad Arbejdstilsynet anser for god praksis. Blandt andet fremgår det af At-meddelelsen, at:  
  • Arbejdsrum skal normalt have en rumhøjde på mindst 2,5 m
  • Gulvarealet i et arbejdsrum skal som minimum normalt være 7 m2
  • Det vil normalt være tilstrækkeligt, hvis der er 12 m3 luft i arbejdsrummet. Arbejdets art kan dog gøre det nødvendigt med mere end 12 m3 luft pr. beskæftiget. Det samme gælder, hvis andre end de beskæftigede, fx klienter eller kunder, opholder sig i rummet.

I særlige tilfælde kan det accepteres at nedsætte luften pr. beskæftiget. Det kan fx være tilfældet, hvis der er mekanisk ventilation i rummet. Man vil dog ikke acceptere, at der er mindre end 8 m3 luft pr. beskæftiget.

Kravet om mindst 12 m3 luft er en praksis, der er bygger på, at bygninger tidligere generelt var mere utætte, end de er i dag. I dag må man i højere grad tænke på, at der skal være ventilation i en bygning.

Spørgsmål omkring mængden af pc-udstyr i et givent arbejdsrum tages der stilling til ved en samlet konkret vurdering af forholdene.

Vær opmærksom på, at antallet af personer og mængden af tekniske hjælpemidler, fx pc'er, afgiver varme og derfor har indflydelse på temperaturen i rummet.

Computere bidrager med lige så meget varme som en stillesiddende person. Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes omkring 20-22 oC, når der er tale om stillesiddende arbejde eller arbejde med let fysisk aktivitet. Det kan du læse mere om under hvor varmt må der være.

Eksempel

Et lokale på 144 m3 uden mekanisk ventilation kan bruges som arbejdsrum for højst 12 personer, hvis de øvrige omstændigheder i øvrigt er acceptable. Hvis der etableres en god mekanisk ventilation i samme lokale, kan det muligvis accepteres, at der er op til 18 personer beskæftiget (klienter mv. medregnet). I eksemplet er der taget højde for, at der kun er lidt teknisk udstyr, fx pc'er, i rummet.

Placering af printere

Printere kan give andre gener end varme, fx dårlig luftkvalitet på grund af lugt og afgasninger. Printere bør generelt ikke placeres i arbejdsrum. Der skelnes mellem "bordprintere" og "større printere". Kun bordprintere med lav anvendelsesgrad, det vil sige få udskrifter om dagen, kan normalt accepteres i et rum med faste arbejdspladser. Læs mere herom under printere og kopimaskiner.

Pladsforhold ved pc-arbejdspladser

Husk at tage hensyn til pladsforholdene ved den enkelte pc-arbejdsplads og til, at arbejdet skal kunne foregå med forsvarlige arbejdsbevægelser og -stillinger. Dette ligger imidlertid udenfor emnet indeklima. 

Læs også

At-vejledningen om arbejdsrum på faste arbejdssteder
At-vejledningen om skærmarbejde