Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Hvilke regler findes der for gulvtæpper i arbejdsrum?

Arbejdstilsynet kan hverken anbefale eller fraråde gulvtæpper i arbejdsrum. Uanset hvilken gulvbelægning, man vælger på arbejdspladsen, er der i arbejdsmiljølovgivningen en række funktionskrav, som skal efterleves. Det gælder bl.a. rengøringsvenlighed, afgivelse af dampe og støv, statisk elektricitet og gangkomfort.

I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, fremgår: 

§ 28. Stk.1. Overfladerne på gulve, vægge og lofter i arbejdsrum skal være af en sådan beskaffenhed, at de i fornødent omfang er afvisende over for forurening, og således at de kan rengøres effektivt på forsvarlig måde. 

§ 29. Arbejdsrummets overflader må ikke afgive dampe eller støv til arbejdsrummet eller kunne give anledning til dannelse af statisk elektricitet, så de ansatte udsættes for sundhedsskadelige eller kraftigt generende påvirkninger. I arbejdsrum, hvor der kan være eksplosionsfare, skal gulvbelægningen være egnet og ikke gnistgivende.

I At-meddelelse nr. 1.01.12 om arbejdsrum på faste arbejdssteder, som beskriver Arbejdstilsynets praksis på området og er vejledende i forhold til bekendtgørelsen, står blandt andet om gulve og gulvoverflader:
  • Gulvbelægningen skal passe til arbejdets art, herunder i fornødent omfang være skridfast og have en passende hårdhed, så det ikke er trættende at gå eller stå på.
  • Overfladerne skal kunne rengøres effektivt på forsvarlig måde, dvs. uden at være en unødig belastning for de personer, der udfører rengøringen. De skal i fornødent omfang være afvisende over for forurening, som fx fedt, støv eller sundhedsfarlige stoffer og materialer.
  • Overfladerne må ikke afgive dampe eller støv til rummet, kunne danne statisk elektricitet, der er sundhedsskadeligt eller kraftigt generende, eller kunne bevirke unødig synsbelastning.
I At-vejledning A.1.4 om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder står der blandt andet angivet, at:

Arbejdsstedet skal holdes rent, så der ikke opstår sundhedsskadelige gener. Det vil sige, at støv og snavs skal holdes på et passende lavt niveau.

Gulvtæpper

Fordele

Gulvtæpper har en positiv indflydelse på lyden i et arbejdsrum. Det gælder både hvad angår trinlyd og akustisk dæmpning. En del gulvtæpper, afhængigt af materialet, har gode egenskaber med hensyn til gangkomforten.

Ulemper

Det er en ulempe, at gulvtæpper med deres lodne overflade kan opsamle forureninger, som fx gasser, dampe og faste partikler. Gulvtæpperne kan på den måde bidrage til luftforureningen i det pågældende rum. De fleste problemer med støv findes på steder med tæpper.

Gode råd om gulvtæpper

  • Gulvtæpper er som regel uegnede på stærkt trafikerede arealer, fx i undervisningsrum, da rengøringen ofte ikke kan "følge med". Endvidere vil det typisk være problematisk med gulvtæpper i lokaler med direkte udgang til det fri, hvor der forekommer fugt og snavs fra fodtøjet.
  • Vær opmærksom på, at der kan være høje koncentrationer af generende stoffer i lang tid efter, at der er lagt ny gulvbelægning i et lokale. Nogle gulvbelægninger er testet af Dansk Indeklimamærkning. Når et produkt er indeklimamærket, er det angivet, hvor lang tid der går, inden afgasningen er så lav, at man undgår gener.
  • Sørg for særlig kraftig ventilation i den første tid efter gulvlægningen. Lad fx være med at stoppe ventilationsanlægget om natten. Vent om nødvendigt et stykke tid med at tage lokalerne i brug. Følg leverandørens vejledning.
  • Indret indgangspartier til bygningen, så der ikke blæses eller slæbes støv og snavs med ind.
  • Det er vigtigt at få fjernet støvet ved en effektiv rengøring. Følg leverandørens vejledning for vedligehold. Rengøringsmetode og hyppighed må afpasses efter lokalernes indretning, overfladernes beskaffenhed samt brugen af lokalerne. Let rengøringen af gulvene ved at rydde op og hænge ledninger til edb-udstyr, telefoner m.m. i lukkede kabelskinner på væggen eller bordet og ved at indrette lokalerne uden "krinkelkroge".
  • Vælger man tæpper til gulvbelægningen i et arbejdsrum, skal man være parat til at udskifte dem, når de er nedslidte.

Læs også:


At-vejledningen om arbejdsrum på faste arbejdssteder
At-vejledningen om rengøring og vedligeholdelse