Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Stikordsregister

 • Adgangsvej
  - Stige

 • Alenearbejde
  - Kort fravær
  - Kort afstand
  - Røveri
  - To forhold, samme dag, to forskellige adresser
  - To unge

 • Anhugning
  - Alvorlig personskade
  - Ophejsning af rør

 • Anklageskrift
  - Berigtigelse
  - Gerningstid
  - Formulering

 • Ansatte
  - Erfarne
  - Frifindelse
  - Manglende brug af sikkerhedsudstyr
  - Stillet til rådighed
  - Udlejet med rendegraver
  - Vennetjeneste

 • Arbejdsgiver
  - Arbejder i modpartens interesse
  - Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3
  - Arbejdskraft stillet til rådighed
  - Eget arbejde
  - Lejet arbejdskraft
  - Rækkevidden af ansvar
  - Samarbejde
  - Udlånt arbejdskraft
  - Uforudsigelig handling
  - Vennetjeneste

 • Arbejdsgiveransvar
  - Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3
  - Asbest 
  - bevisbyrde
  - fældningsarbejde
  - Ikke abnorm eller usædvanlig handling
  - Instruktion
  - Rækkevidde
  - Stillads opstillet af tredjemand
  - Straffeloven § 3
  - Tagarbejde
  - Uagtsomhed
  - Udstrækning
  - Unges arbejde
  - Utilstrækkeligt tilsyn

 • Arbejdsleder

 • Arbejdspladsvurdering
  - Krav til indhold i arbejdspladsvurdering

 • Arbejdsplatform
  - Nedstyrtning
  - Rendegraver

 • Asbest
  - Genbrug
  - Forhøjet i Landsretten
  - Undersøgelsespligt

 • Asfaltarbejde

 • Autoværksted
  - Rumventilation

 • Beregning af serveringsareal

 • Bevis 
  - Anhugningsmetode
  - Brug af line
  - Dokumentation
  - Fotos
  - Fotos, identifikation
  - Jordudgravning
  - Manglende bevis
  - Nøjagtige mål
  - Syn og skøn
  - Taghældning
  - Ukendt årsagssammenhæng
  - Vidneforklaring
  - Årsagssammenhæng og kausalitet

 • Brandfare

 • Branchevejledning 
  - Håndtering af stilladsmateriel
  - Branchevejledning ikke forrang for arbejdsmiljøloven

 • Byggehejs
  - Nedstyrtning
  - Opstilling

 • Byggemarked
  - Kunde

 • CNC-maskine
  - Manglende afskærmning

 • Dagslystilgang

 • Demontage
  - Betonelementstøtte 

 • Effektivt tilsyn

 • El-arbejde
  - Frifindelse

 • Elektrisk stød 

 • Elementmontage
  - Nedstyrtningsfare

 • Ergonomi
  - Løft

 • Erstatning
  - Svie og smerte

 • EU-procedure
  - Afskærmning
  - CE-mærkede maskiner
  - Forholdet til EU-rettet 

 • Fladt tag 

 • Forvaltningsloven
  - Ugyldig afgørelse

 • Frifindelse
  - Ansat
  - Arbejder i modpartens interesse
  - Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3
  - Bevis
  - Dissens
  - Fældningsarbejde
  - I landsretten
  - Ikke klar hjemmel (kranførercertifikat)
  - Manglende bevis
  - Udsædvanligt arbejde

 • Færdselsveje

 • Gaffeltruck
  - Anvendelse til personløft
  - Manglende certifikat
  - Vedligeholdelse

 • Gennemstyrtningsfare
  - Faldsikring
  - Stilladsdæk

 • Gentagelsesvirkning
  - Bøden forhøjet med 50 %

 • Grønland
  - Unge under 18 år 
  - Tagarbejde  

 • Halmballer

 • Hjelm

 • Indlejet arbejdskraft
  - Arbejde ved gavl
  - Nedstyrtningsfare
  - Sikring mod nedstyrtning

 • Instruktion
  - Mangelful
  - Nyansatte
  - Tilstrækkelig

 • Jordudgravning
  - Strafudmåling

 • Kendelse
  - Vidneafhøring af tilsynsførende  

 • Krafttbetonet arbejde
   
 • Kran
  - Anhugning
  - Anhugning med løfteåg
  - Arbejde under hængende byrde
  - Betonelement
  - Certifikat  
  - Kontravægt
  - Underlag
  - Væltning

 • Kummulation
  - Fuldstændig 

 • Kunde

   
 • Leverandør
  - Betonelement
  - Opstiller af stillads

 • Liftarbejde
  - Samarbejde om arbejde ved jernbanespor  

 • Lov om røgfri miljøer 
  - Opmåling af serveringsareal  

 • Manglende efterkommelse  
   
 • Montagevejledning

 • Minilæsser 

 • Nedbrydning
  - Betonelementer
  - instruktion
  - Spunsjern
  - Tilsyn

 • Nedbrydningsarbejde

 • Nedstyrtningsfare 
  - Afmærkning på fladt tag
  - Arbejde på altan
  - Arbejde fra lastvognslad
  - Arbejde fra minilæsser
  - Arbejde i skotrende
  - Betondæk
  - Dækelementer
  - Elementmontage
  - Fladt tag
  - Hjemmelavet platform
  - Håndtering af stilladsmateriel
  - Instruktion
  - Kortvarigt arbejde 
  - Losningsarbejde fra skib
  - Rullestillads
  - Rækværk fjernet
  - Sikring
  - Stige på platform
  - Stillads
  - Stillads, afstand til mur
  - Stillads ved skorsten
  - Stilladsopstilling
  - Stor højde
  - Stålprofilbjælker
  - Tagarbejde
  - Tækkearbejde

 • Nyansatte
  - Instruktion

 • Nødret
  - Straffelovens § 14

 • Oplysningspligt
  - Manglende udlevering af projektmateriale

 • Opløsningsmidler
  - Manglende udsugning

 • Opstilling
  - Stillads

 • Personlige værnemidler
  - Fældningsarbejde
  - Hjelm
  - Sikkerhedsline

 • Projekterende
  - Oplysningspligt

 • Psykisk arbejdsmiljø 
  - Manglende efterkommelse af undersøgelsespåbud 

 • Påbud
  - Procesventilation
  - Manglende efterkommelse

 • Pålægsmaskine
  - Manglende brug af sikkerhedsudstyr

 • Rendegraver
  - Manglende sikring

 • Rengøring
  - Rullemaskine i drift

 • Rundsav
  - Manglende afskærmning
  - Sikkerhedsudstyr - ikke indstillet korrekt

 • Røremaskine
  - Manglende afskærmning

 • Sakselift
  - Sammenstød

 • Samarbejde
  - Ansvarlig for fælles foranstaltninger
  - Flere arbejdsgivere
  - Mellem flere arbejdsgivere

 • Selskabsansvar
  - Udstrækning

 • Sikkerhedsforanstaltninger
  - Faren ved opsætning

 • Skærpende omstændighed
  - Frifindelse 
  - Fremkaldt fare
  - Fremkaldt fare og tidligere påbud 
  - Særlig fare - unge
  - Tidligere påbud 
  - Stige

 • Stillads
  - Adgangsvej - stige
  - Afstand til mur
  - Ikke bæredygtigt dæk
  - Opstilling
  - Platform 
  - Ramme-/hegnprincippet
  - Rækværk
  - Understøtning

 • Stilladsarbejde
  - Opstilling
  - Rullestillads
  - Nedtagning

 • Stilladsnedtagning 

 • Stilladsopstilling
  - Branchevejledning ikke forrang for arbejdsmiljøloven
  - Håndtering af stilladsmateriel

 • Straffeloven § 3
  - Fældningsarbejde
  - Lovforslags betydning
  - Tagarbejde
  - Tilsidesættelse, jf. Straffeloven § 2

 • Straffeproces
  - Bindende påtalebegrænsning

 • Strafudmåling
  - Afskærmning 
  - Ansat
  - Arbejdsgiver eller ansat
  - Arbejdsgiveren selv
  - Arbejdspladsvurdering
  - Asbest
  - Bødeskærpelse
  - Bødeskærpelse, hjelm
  - Bødeskærpelse, nedbrydningsarbejde
  - Ej fremkaldt fare
  - Forhøjet bøde
  - Forhøjet i Landsretten 
  - Forhøjelse på grund af skade
  - Formel overtrædelse
  - Formildende omstændighed 
  - Formildende omstændigheder afvist
  - Gentagelse
  - Gentagelse - bøden forhøjet 50%
  - Gentagelse - flere forstraffe
  - Gentagelse - 3. gangs overtrædelse
  - Gentagelsesvirkning
  - Højesteretsdomme af 3. november 1999
  - Jordudgravning - principiel
  - Kortvarigt arbejde
  - Kummulation
  - Kummulation, fuldstændig
  - Kummulation, ikke fuld
  - Manglende efterkommelse af påbud
  - Nedsat af Landsretten
  - Nedsættelse af bøden
  - Nærliggende fare
  - Skærpende omstændighed - fare, påbud og skade
  - Skærpende omstændighed - fremkaldt fare 
  - Skærpende omstændighed - fremkaldt fare, støj
  - Skærpende omstændighed - frifindelse 
  - Skærpende omstændighed - manglende bevis
  - Skærpende omstændighed - personskade
  - Skærpende omstændighed - tidligere påbud 
  - Skærpende omstændighed - ung under 18 år
  - Skærpende omstændighed - unge
  - Skærpende omstændighed - økonomisk fordel
  - Stor højde 
  - Strafbortfald
  - Tagarbejde
  - Tillægsstraf
  - To forhold
  - Uklare regler
  - Ændring af betinget dom
  - Ændring af frifindende dom 

 • Støj  

 • Støvende arbejde 

 • Svejsning
  - Svejserøg
 • Tagarbejde 
  - Afmærkning på fladt tag
  - Fladt tag
  - Gennemstyrtningsfare
  - Hældning, uklare regler
  - Kortvarigt
  - Nedstyrtningsfare
  - Stor højde
  - Tagarbejde
  - Tækkearbejde 

 • Teknisk hjælpemiddel 
  - Afskærmning
  - Afskærmning af maskinanlæg
  - Anvendelse af båndsav
  - Brug uden sikkerhedsforanstaltninger
  - CNC-maskine
  - CNC-maskine, manglende indhegning
  - Containerhejs
  - Excenterpresse
  - Fondkoger, opstilling
  - Gaffeltruck
  - Gravemaskine med polygrab 
  - Indgreb i driften
  - Klemningsfare ved kantbukker
  - Kran
  - Løfteåg
  - Manglende afskærmning
  - Manglende brug af sikkerhedsudstyr på pålægsmaskine
  - Manglende fastgørelse
  - Manuel håndtering
  - Opstilling af fodersilo
  - Rengøring
  - Rengøring i drift 
  - Reparation 
  - Sikkerhedsudstyr - ikke indstillet korrekt 
  - Sikkerhedsudstyr sat ud af drift
  - Sikring mod adgang til bevægelige maskindele
  - Stige
  - Truck
  - Tømning af saltspreder
  - Udmugningsanlæg 

 • Telt

 • Tilregnelse 
  - Afskærmning
  - AML§; 83
  - AML § 83 kontra STRFL. § 27, stk. 1
  - Ansattes tanketorsk
  - Brug af autoriseret firma fritager ikke for ansvar
  - Byggemarked
  - Domfældelse i Landsretten 
  - Ej grovt uagtsomt
  - Frifindelse
  - Ikke abnorm handling 
  - Ikke usædvanligt skridt/handling
  - Instruktionsbeføjelse
  - Kunde
  - Lejet arbejdskraft
  - Lån af stige 
  - Rækkevidden af arbejdsgiverens ansvar
  - Selskabsansvar 
  - Udlejet rendegraver
  - Udlånt arbejdskraft
  - Upåregnelig handling  

 • Tilsyn
  - Accept af metoden

 • Tiltalesubjekt
  - Flere 
  - Sameje
  - Straffelovens § 26, stk. 2

 • Traverskran
  - Sammenstød

 • Truck
  - Anvendelse
  - Ansat står bag gaffeltårn
  - Personløft
  - Reparation, manglende sikring mod væltning

 • Tunge løft
  - Brug af tekniske hjælpemidler

 • Tvangsbøder

 • Tækkearbejde
  - Nedstyrtningsfare
   
 • Udgravning 
  - Frifindelse

 • Udstationeringsloven
  -Manglende anmeldelse til RUT

 • Udsugning
  - Manglende brug
  - Svejserøg

 • Ulykke
  - Dødsfald
  - Forbrændt
  - Strafudmåling, skade

 • Unges arbejde
  - Alenearbejde 
  - Alenearbejde på trods af at arbejdsgiveren befandt sig
     på 1. sal over butikken
  - Alenearbejde fremkaldt fare 
  - Alenearbejde røveri
  - Alenearbejde vagtbytte 
  - Manglende instruktion
  - Pålægsmaskine
  - Rundsav 14 år 
  - Fondkoger

 • Unge under 18 år
  - Beskæftigelse af 12-årig

 • Vejarbejde

 • Vennetjeneste

 • Ventilation
  - Autoværksted
  - Manglende brug
  - Rensning med sundhedsskadelig produkt
  - Svejsning