Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Psykisk arbejdsmiljø 

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 7. september 2010 af 7. afdeling i ankesag S-1321-10

Et interessentselskab var tiltalt for ikke at have efterkommet et påbud fra Arbejdstilsynet, om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at undersøge arbejdsmiljøforholdene i nogle restauranter, for at afdække om der var psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Det frem gik af sagen, at Arbejdsmiljøklagenævnet havde fastholdt ovenstående påbud efter påklage. Interessentselskabet anfægtede også påbuddet i forbindelse med domsforhandlingen, hvor der blev afgivet vidneforklaringer om forholdene og grundlaget for afgørelsen af en ansat samt af to tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, og interessentselskabet blev dømt til at betale en bøde på 10.000 kr.. Der fandtes ikke grundlag for at tilsidesætte Arbejdstilsynet påbud, idet der efter oplysningerne, der forelå efter Arbejdstilsynets samtaler og observationer, var mistanke om, at det psykiske arbejdsmiljø ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Da tiltalte ikke havde efterkommet påbuddet, var tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.