Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Støvende arbejde

Resumé til Vestre Landsrets dom afsagt den 15. maj 2007 af 6. afdeling i ankesag nr. S-3076-06

En ansat foretog oprydning i en bygning, hvor der lå et tykt lag støv over alt. Der var også svævestøv i luften. Den ansatte benyttede sig ikke af et åndedrætsværn, og arbejdede derfor ikke under forhold der var sundhedsmæssigt forsvarligt.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 10.000 kr. Byretten lagde vægt på, at tiltalte ikke havde ført tilstrækkeligt effektivt tilsyn.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom. Landsretten fastslog at bestemmelserne om arbejdsgiverens begrænsede ansvar i lov nr. 300 af 19. april 2006, ikke finder anvendelse på overtrædelser begået før lovens ikrafttræden d. 28. april 2006. Landsretten fandt ikke grund for at nedsætte bøden.