Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Vedligeholdelse

Resumé til Østre Landsrets dom afsagt den 2. februar 2006 af 12. afdeling i ankesag nr. S-460-05

Én ansat foretog en smøring af kædetrækket på en bordfræser, under drift , og den ansatte fik en finger i klemme i kædetrækket.
 
Byretten frifandt T A/S. Byretten lagde til grund at den ansatte var bekendt med sikkerhedsforskrifterne og retten anså den ansattes handling for en så uforudsigelig og upåregnelig handling, at der ikke var grundlag for at gøre T A/S ansvarlig. 
 
Landsretten ikendte T A/S en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund, at da det forhold, at der intet var at bebrejde T A/S med hensyn til bordfræserens indretning eller instruktionen af den ansatte, kunne ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om der er grundlag for at straffe selskabet.
 
Den omstændighed, at et nyt lovforslag - om arbejdsgivers begrænsede ansvar  - muligt vil gøre et forhold som det foreliggende straffrit for arbejdsgiveren, kan ikke føre til strafbortfald eller strafnedsættelse i den foreliggende sag.