Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Oplysningspligt

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 19. april 2002 af 6. afdeling i ankesag nr. S-3081-01

Oplysningspligt

Tiltalesubjekt

T A/S. Projekterende.

Historien

Arbejdstilsynet afgav påbud til T A/S om udlevering af oplysninger. Oplysningerne var nødvendige for, at Arbejdstilsynet kunne kontrollere, om det projektmateriale, selskabet havde udarbejdet vedrørende et konkret byggeri, opfyldte Arbejdstilsynets krav til projektering og rådgivning. T A/S efterkom ikke påbudet.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 5.000 kr. Retten fandt, at Arbejdstilsynet, da projektet havde været udbudt i licitation, havde været berettiget til at kræve projektmaterialet udleveret med henblik på kontrol af materialet.

Landsretten stadfæstede dommen med den ændring, at bøden blev forhøjet til 10.000 kr. Landsretten lagde ved straffens udmåling vægt på, at der var tale om en formel overtrædelse samt til bemærkningerne til lovændringen af 10.6.1997 vedrørende strafskærpelse.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 76, stk. 1.