Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Samarbejde og stilladsopstilling

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 11. februar 2002 af 11. afdeling i ankesag nr. S-1182-01

Arbejdets udførelse

Samarbejde og stilladsopstilling

Tiltalesubjekt

T1 A/S. Ansvarlig for fællesforanstaltninger på byggeplads.
T2 A/S. Arbejdsgiver.
T3 ApS. Arbejdsgiver.

Historien

T1 A/S var ifølge planen for sikkerhed og sundhed ansvarlig for opstilling og vedligeholdelse af stilladser på byggepladsen. Efter at stilladset var opstillet, blev der foretaget udgravning til fjernvarmeledninger tæt på og ind under stilladserne. Derved kom stilladserne flere steder til at mangle et stabilt underlag at stå på.
Ansatte hos T2 A/S og T3 ApS benyttede stilladserne dels til at arbejde fra, dels som adgangsvej til bygningerne.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte de tiltalte hver en bøde på 20.000 kr.

I forhold til T1 A/S lagde retten vægt på, at selskabet havde handlet uagtsomt ved ikke at have ført et tilstrækkeligt effektivt tilsyn med, at stilladset var opstillet forsvarligt.

I forhold til T2 A/S og T3 ApS fandt retten det bevist, at der blev udført arbejde på stilladserne, selvom disse ikke var opstillet i overensstemmelse med lovens forskrifter.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

T1 A/S: AML § 20, stk. 1, jf. bekg. nr. 589 af 22. juni 2001 om byggepladser og lignende arbejdssteders indretning § 6.

T2 A/S og T3 ApS: AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer § 7, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, og § 17, stk. 1, jf. bilag 1, punkt 6.4.