Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Afskærmning

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 13. marts 2002 af 14. afdeling i ankesag nr. S-538-01

Tekniske hjælpemidler

Afskærmning

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1 og 2: I en periode blev der på virksomheden T A/S anvendt to stansemaskiner og tre klæbemaskiner, der ikke var forsvarligt afskærmet. Anvendelsen skete på trods af, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud.

Forhold 3: Under Arbejdstilsynets besøg på T A/S blev der anvendt en limemaskine, hvor sikkerhedsudstyret var sat ud af funktion. Arbejdstilsynet havde forinden vejledt virksomheden om brug af sikkerhedsudstyr.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 65.000 kr.

Med hensyn til forhold 1 og 2 fandt retten det bevist, at ingen af maskinerne var afskærmet imod, at personer kunne komme i forbindelse med farlige bevægelige maskindele. Retten fandt, at selvom maskinerne var købt som besigtiget, og anvendt som købt, ikke gjorde forholdet lovligt. Retten fandt endvidere, at det forhold, at andre virksomheder anvender lignende ubeskyttede maskiner, og at flere leverandører sælger tilsvarende ubeskyttede maskiner, ikke giver tiltalte ret til at overtræde de meddelte pålæg. For disse to forhold idømte retten virksomheden tvangsbøder.

Med hensyn til forhold 3 fandt retten det bevist, at maskinen blev anvendt på trods af det ulovlige indgreb i sikkerhedsforanstaltningerne. Ved udmålingen af straffen lagde retten dog vægt på, at Arbejdstilsynets tilsyn fandt sted samme dag, som tiltalte modtog vejledningen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

Forhold 1 og 2: AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 2, jf. § 86.
Forhold 3: AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1 og 2: AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 6, jf. bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 21, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2.

Forhold 3: AML § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 9, stk. 2.