Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Tagarbejde

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 17. januar 2001 af
12. afdeling i ankesag nr. S-1467-00

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: Under udlægning af tagplader arbejdede og færdedes ansatte på de allerede udlagte plader i mere end 6 meters højde uden at være beskyttet mod nedstyrtningsfaren dels ved tagkanten og dels ved uafdækkede ovenlyshuller. Som adgangsvej til taget blev der benyttet en stige, der var for kort.

Forhold 2: Under arbejde med isolering af et fladt tag arbejdede og færdedes ansatte på taget mellem 6,5 meter og 9,5 meter over terræn uden at være beskyttet mod nedstyrtningsfaren dels langs tagkanten og dels ved uafdækkede ovenlyshuller. Som adgangsvej blev der benyttet en stige, som var for kort, og som ikke var fastgjort.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte selskabet en bøde (en tillægsbøde) på 100.000 kr. blandt andet under hensyn til, at selskabet gentagne gange er straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet man fandt bøden passende.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1: AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr.1017 af 15. december 1993 om indret-ning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 21, stk.1, § 23, stk. 1, nr. 1, og § 37, stk.1, 1. pkt., jf. § 40, stk. 3.