Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Udgravning

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 5. marts 2001 af 4. afdeling i ankesag nr. S-0022-01

Arbejdets udførelse

Udgravning

Tiltalesubjekt

T personlig ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede i bunden af en udgravning, som næsten havde lodrette sider. Udgravningen var 2,1 meter dyb, og ca. 1-1,5 meter bred. Der var ikke truffet foranstaltninger mod jordskred, og der var ikke etableret en opgang og flugtvej. Der var derved overhængende fare for, at den ansatte kunne komme til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Byretten fandt, at T havde påtaget sig arbejdet med at grave en rende.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Ved straffens udmåling lagde Landsretten til grund, at udgravningens art og måden den var udført på, fremkaldte fare for den ansatte.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 19, stk. 1, jf. stk. 2, og § 20, stk. 2.