Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Reparation

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 4. maj 2001 af 20. afdeling i ankesag nr. S-3407-00

Tekniske hjælpemidler

Reparation

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat udførte arbejde med reparation af en betonblander, hvor sikkerhedsskærmen var fjernet ligesom betonblanderen var tilsluttet driftsspænding. Pludselig starter maskinen og den ansatte får fingrene i klemme.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Retten fandt, at den ansatte havde tilsidesat de i anklageskriftet nævnte beskyttelsesregler, og arbejdet var herefter ikke planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uanset om virksomhedens ansatte måtte have fået besked om at der skulle slukkes for driftsspænding under reparationsarbejdet af maskinen. Med hensyn til straffens udmåling, fandt retten, at der på grund af den skete skade forelå en skærpende omstændighed i sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 11, stk. 1.