Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Gaffeltruck

Resumé af Østre Landsrets dom afsagt den 14. august 2001 af
10. afdeling i ankesag nr. S-0534-01

Arbejdets udførelse

Gaffeltruck

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat betjente en gaffeltruck, uden at være i besiddelse af et certifikat hertil. Herudover havde T ApS ikke sørget for eftersyn og vedligeholdelse af trucken. Under arbejdet blev en lærling ramt i hovedet af  truckens gafler, og kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund, at det ikke var usædvanligt at anvende gaffeltruck i virksomheden, og at virksomheden kunne have hindret anvendelsen af gaffeltrucken ved at ubrugeliggøre eller skrotte denne. Ved bødens fastsættelse fandt byretten, at der forelå en skærpende omstændighed, da der var sket personskade.
Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 83, stk. 1, og § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, og bekg. nr. 136 af 28. marts 1978 om gaffeltruckførercertifikat § 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 4, § 14, stk. 1, og § 15.