Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nedstyrtningsfare

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 6. december 2000 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0629-00

Arbejdets udførelse

Nedstyrtningsfare

Tiltalesubjekt

T2 A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Ansatte hos T1 og T2 udførte i fællesskab monteringsarbejde med opstilling af et reolsystem af beton.

Under montering  af den øverste styreramme i reolsystemet, står en ansat fra T2 A/S på en hyldeknægt. Under arbejdet mister den ansatte balancen, og falder ned på et stilladsdæk, der var opbygget af nogle træplader, som var leveret af T2 A/S.  Stilladsdækket brækkede og den ansatte faldt 3,6 meter ned på et betongulv, hvorved han kom til skade.

Det var alene T2 A/S, der ankede til Landsretten.

Sanktion og rettens bemærkninger.

Byretten idømte T1 A/S og T2 A/S hver en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde til grund, at arbejdet blev udført i samarbejde mellem selskaberne. Retten fandt, at ingen af de tiltalte selskaber havde undersøgt om de anvendte træplader havde tilstrækkelig bæreevne til arbejdet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom mod T2 A/S. Landsretten lagde til grund, at tiltalte lod tre ansatte bistå med at opsætte  reolen, og at de efter det oplyste i forbindelse med arbejdet fortsat blev aflønnet på normal vis af T2 A/S. Landsretten lagde endvidere til grund, at tiltalte fra en af sine egne afdelinger havde leveret træpladerne til stilladsdækket. På den baggrund fandt landsretten, at pligterne efter arbejdsmiljøloven tillige påhvilede T2 A/S.

Anførte straffebestemmelser

§ 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 16, § 38, og § 45, jf. bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 13, nr. 1, jf. § 21, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 5, stk. 1.