Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Alenearbejde

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 23. maj 2000 af 8. afdeling i ankesag nr. S-0735-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s grillbar kl. 18.30 lørdag den 6. marts 1999. Der var under arbejdet fremkaldt fare for den unges liv eller helbred.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at der var påvist tilstrækkelig grundlag for at statuere, at der var fremkaldt fare for liv eller helbred for den ansatte jf. AML § 82, stk. 4.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten henviste til bemærkningerne til lovforslaget om AML § 82, stk. 4, og fremhævede, at det ikke af disse bemærkninger fremgår, at det forhold, at en ung under 18 år beskæftiges i strid med § 13, stk. 2, i bekg. om unges arbejde, i sig selv skal anses som en særlig skærpende omstændighed. Retten fandt endvidere, at dette stemmer med almindelige principper for fortolkning af straffebestemmelser. I den konkrete sag fandt landsretten, at der ikke er bevis for, at den ansatte havde været udsat for en fare, der går ud over den fare, der i sig selv er forbundet med beskæftigelse af unge i det pågældende tidsrum, og som er kriminaliseret i bekendtgørelsen.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1 jf. § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.