Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Brand - Ventilation

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 15. februar 2000 af 11. afdeling i ankesag nr. S-3133-99

Arbejdets udførelse

Brand
Ventilation

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: Ansatte arbejdede med at kontrollere benzintilførslen på en bil. Under arbejdet antændte en gnists benzinen, som den ene ansatte holdt i et bære i hånden. Han blev forbrændt.

Forhold 2: En ansat arbejdede i klargøringshallen med at afvokse en varebil med et sundhedsskadeligt produkt. Der var ikke etableret mekanisk ventilation til fjernelse af de sundhedsskadelige luftarter, og der blev ikke brugt personlige værnemidler. Arbejdstilsynet havde tidligere afgivet påbud herom.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 40.000 kr. Mht. forhold 1 lagde retten vægt på, at der blev anvendt en ikke korrekt og uforsvarlig målemetode. Retten fandt endvidere, at det forhold, at der på virksomheden var det nødvendige måleudstyr, og at de ansatte var instrueret i, hvordan arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt skulle udføres, ikke kan fritage T for ansvar. Mht. forhold 2 lagde retten vægt på, at der blev arbejdet med opløsningsmidler uden beskyttelse, da der ikke var adgang til at anvende den rigtige masketype, og der ikke var etableret ventilation med luftskifte i klargøringshallen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Retten fandt, at den af byretten samlede bøde var i overensstemmelse med det af højesteret fastlagte niveau.

Anførte straffebestemmelser

Forhold 1: AML § 83.
Forhold 2: AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Forhold 1: AML § 38, jf. bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 4, og § 13, nr. 2.

Forhold 2: AML § 42, jf. bekg. nr. 1163 af 16. december 1992 om fast arbejdssteders indretning § 35, stk. 1.