Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Afskærmning

Resume af Østre Landsrets dom afsagt den 15. december 2000 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2539-00

Tekniske hjælpemidler

Afskærmning

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede med den samme CNC-maskine på to forskellige tidspunkter med mere end et halvt års mellemrum. Maskinen var ikke indrettet forsvarlig fx med en afskærmning så personer ikke kunne komme i berøring med farlige maskindele.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 30.000 kr. Ved straffens udmåling fandt retten, at der forelå skærpende omstændigheder, da der var fremkaldt fare for skade på liv eller helbred, og da Arbejdstilsynets påbud ikke var efterkommet. Herudover idømte byretten tvangsbøder.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, og § 86, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, og stk. 3, nr. 1, og nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 9, stk. 2, og § 6, jf. bekg. nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 21, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. stk. 2.