Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 4 - Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for, jf. § 12

1) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. med senere ændringer (CLP-forordningen), og kan mærkes med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer:

GHS06, dødningehoved og korslagte knogler
GHS08, sundhedsfarer
GHS05, ætsning
GHS01, eksploderende bombe

eller opfylder kriterierne for klassificering, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

- akut toksicitet, kategori 1, 2 eller 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse
H310 Livsfarlig ved hudkontakt
H330 Livsfarlig ved indånding
H301 Giftig ved indtagelse
H311 Giftig ved hudkontakt
H331 Giftig ved indånding

- hudætsning, kategori 1A, 1B eller 1C

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

- brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2

H220 Yderst brandfarlig gas
H221 Brandfarlig gas

- brandfarlige aerosoler, kategori 1

H222 Yderst brandfarlig aerosol

- brandfarlige væsker, kategori 1 eller 2 

H224 Yderst brandfarlig væske og damp
H225 Meget brandfarlig væske og damp

- eksplosiver, kategori »ustabile eksplosiver« eller eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

H200 Ustabilt eksplosiv
H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare
H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter
H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter
H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
H205 Fare for masseeksplosion ved brand

- selvreaktive stoffer og blandinger type A, B, C eller D

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning
H242 Brandfare ved opvarmning

- organiske peroxider type A eller B

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning
H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

- specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 1 eller 2

H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>
H371 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

- specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering, kategori 1 eller 2

H372 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering
H373 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

- aspirationsfare, kategori 1

H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i lungerne

- respiratorisk sensibilisering ved indånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

- hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A eller 1B 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

- carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H350 Kan fremkalde kræft
H350i Kan fremkalde kræft ved indånding
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

- kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter
H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

- reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

2) Stoffer, materialer og processer, som er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse
af kræft ved arbejde med stoffer og materialer.

3) Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

4) Materialer, der indeholder 1 % eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 3.

5) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.