Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om tilsynsbog og tilsynsrapporter

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 235 af 3. juni 1977

I henhold til § 78 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø og efter bemyndigelse i henhold til § 73 fastsættes efter forhandling med arbejdsmiljørådet:

§ 1. På virksomheder og arbejdssteder skal der, når arbejdstilsynet kræver det, findes en tilsynsbog til opbevaring af tilsynsrapporter og andre meddelelser fra arbejdstilsynet samt genparter af anmeldelser af arbejdsulykker m.m. Tilsynsbogen skal foreligge i form af et ringbind, som arbejdsgiveren anskaffer.

§ 2. Tilsynsrapporter bruges af arbejdstilsynet til skriftlige påbud og bemærkninger i forbindelse med besøg på virksomheder eller arbejdssteder.

§ 3. Arbejdsgiveren har pligt til at efterkomme krav om tilbagemelding vedrørende skriftlige påbud m.v., når arbejdstilsynet har krævet det i tilsynsrapporten. Som dokumentation herfor skal tilsynsrapportens tilbagemeldingsblanket i udfyldt og underskrevet stand sendes til arbejdstilsynet inden den i tilsynsrapporten fastsatte frist.

§ 4. Tilsynsrapporter skal opbevares i virksomheden i mindst 5 år.

§ 5. Tilsynskredsene kan i enkelte tilfælde tillade afvigelser fra bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 6. Efter lov om arbejdsmiljø § 81 kan tilsynskredsenes afgørelser indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 7. Overtrædelse af §§ 3 og 4 samt påbud efter § 1 straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 3 og 4 samt påbud efter § 1, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar efter lov om arbejdsmiljø § 86.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1977.

Direktoratet for arbejdstilsynet, den 3. juni 1977.
Erik Andersen/P. Stoltz-Andersen.