Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om støtte til indsats mod ensidigt, gentaget arbejde

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 659 af 27. juni 1996

I henhold til tekstanmærkning nr. 73 på finansloven for 1996 fastsættes:

Kapitel 1 - Område

§ 1. Bevillingen kan anvendes til støtte til projekter vedrørende jobudvikling og arbejdsorganisatoriske ændringer, herunder til projekter om uddannelse af medarbejdere og om forsøg på udvalgte virksomheder vedrørende arbejdsorganisatoriske ændringer og teknologiudvikling. Endvidere kan bevillingen anvendes til forskning og dokumentation til støtte for gennemførelse af handlingsplan mod ensidigt, gentaget arbejde.

§ 2. En del af bevillingen anvendes til dokumentation og udredningsarbejde, som forestås af Arbejdsmiljøinstituttet. Disse midler skal anvendes til videnindsamling og opbygning af videndatabaser om påvirkninger og helbredsskader, som følge af ensidigt, gentaget og monotont arbejde, og om konkrete tekniske og organisatoriske forebyggelsesmuligheder.

Kapitel 2 - Tilskudsberettigede

§ 3. Der kan efter ansøgning ydes tilskud til såvel private som offentlige virksomheder indenfor brancher, hvor ensidigt, gentaget arbejde er udbredt. Tilskuddet ydes til gennemførelse af aktiviteter, der sigter mod ophør eller reduktion af belastninger ved ensidigt, gentaget arbejde, og omfatter projekter vedrørende jobudvikling, arbejdsorganisatorisk udvikling, teknisk udvikling, uddannelse af medarbejdere, forskning og dokumentation.

§ 4. Projekterne skal indeholde helhedsorienterede løsninger, der sigter mod, at:

 1. ensidigt, gentaget arbejde ændres til ikke ensidigt, gentaget arbejde, eller
 2. belastningerne ved ensidigt, gentaget arbejde reduceres, så risiko for sundhedsskader undgås.
Stk. 2. Ændringerne må ikke medføre en forøget belastning af det psykiske, fysiske, kemiske og biologiske arbejdsmiljø.

§ 5. Tilskud ydes primært til praksisnære projekter.

Stk. 2. Tilskud kan også ydes til udrednings- og informationsprojekter, der har til formål at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer som følge af ensidigt, gentaget arbejde.

Stk. 3. Der kan desuden ydes tilskud til virksomhedernes deltagelse i forskningsprojektet Intervention i Monotont arbejde (Prim-projektet).

Kapitel 3 - Ansøgning

§ 6. Ansøgning om tilskud skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

 1. Beskrivelse af projektet.
 2. Budget- og tidsplan for projektet.
 3. En kortlægning af de arbejdsmiljømæssige påvirkninger før og eftergennemførelse af ændringerne, samt en vurdering af de positive og negative sider herved.
 4. En vurdering af konsekvenserne for produktkvalitet, fleksibilitet, produktivitet og driftsøkonomi.
 5. Beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige konsekvenser.
 6. Hvorvidt virksomheden efter anden lovgivning har søgt om eller modtaget tilskud, herunder til det konkrete projekt. Det skal endvidere fremgå af oplysningerne, om tilskuddet ydes efter EU-Kommissionens de minimis-regel.
 7. Planer for projektets evaluering. Ved længerevarende projekter stilles der krav om en midtvejsevaluering.
 8. Graden af medfinansiering af projekter vedrørende uddannelse af medarbejdere, arbejdsorganisatorisk udvikling og ændringer af produktionsprocessen ved ansøgning fra små og mellemstore virksomheder.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud sendes til den i § 17 nævnte bestyrelse på et særligt skema, der udleveres af bestyrelsens sekretariat, jf. § 17, stk. 5. Ansøgning om tilskud skal være sekretariatet i hænde senest den 31. december 1997.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indhente yderligere oplysninger, der skønnes af betydning for vurdering af ansøgningen.

§ 7. Ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, skal

 1. inden en af sekretariatet fastsat frist meddele, om tilsagnet vil blive udnyttet,
 2. straks underrette sekretariatet, hvis projektet opgives, forsinkes, eller forudsætningerne for tilsagnet i øvrigt ændres væsentligt,
 3. orientere sekretariatet, hvis virksomheden efterfølgende opnår tilskud fra andre myndigheder,
 4. efter projektets afslutning
 • i overensstemmelse med sekretariatets anvisninger
 • så vidt det er muligt, give oplysninger om effekten af projektet, herunder projektets spredningseffekt, samt oplysninger, der kan tjene til en vurdering af, om forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt.

Kapitel 4 - Tildeling

§ 8. Ved tildeling af tilskud lægges vægt på muligheden for, at projektets resultater kan overføres til andre arbejdsprocesser eller andre virksomheder, ligesom de dermed forbundne udgifter vil indgå i vurderingen af tilskuddets størrelse.

§ 9. Ved tildeling af midlerne lægges vægt på sikkerhedsorganisationens/medarbejdersidens medvirken ved kortlægning, udvikling og gennemførelse af såvel tekniske som arbejdsorganisatoriske løsninger.

§ 10. Bestyrelsen kan indstille, at der fastsættes vilkår for udnyttelse af tilsagn om tilskud. Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere indstille, at tilskud ændres eller bortfalder, hvis forudsætningerne for tilskuddet ændres.

§ 11. Tilskud, der overstiger det tilladte beløb efter EU-Kommissionens de minimis-regel, kan kun tildeles efter EU-Kommissionens godkendelse, jf. dog § 13.

Stk. 2. Godkendelse fra EU-Kommissionen skal endvidere indhentes, hvis virksomheden har opnået tilskud efter en anden tilskudsordning, der er omfattet af de minimis-reglen, såfremt det samlede tilskudsbeløb over en tre-årig periode overstiger det efter de minimis-reglen tilladte beløb.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved tildeling af tilskud til virksomheder inden for fiskeri og landbrug, hvor der kun kan ydes tilskud, der svarer til det af de minimis-reglen omfattede, jf. dog § 12.

Stk. 4. EU-Kommissionens godkendelse skal dog ikke indhentes forud for tildeling af tilskud til små og mellemstore virksomheders projekter vedrørende uddannelse af medarbejdere, arbejdsorganisatorisk udvikling og ændringer af produktionsprocessen, hvis virksomheden selv finansierer projektet med mindst 50 %.

Stk. 5. Ved små og mellemstore virksomheder forstås virksomheder

 1. med under 250 ansatte og
 2. med en årsomsætning på højst 40 millioner ECU (for tiden ca. 295 millioner kr.), eller
 3. en samlet balance på højst 27 millioner ECU (for tiden ca. 199 millioner kr.), hvor
 4. højst 25% af indskuds- eller aktiekapitalen ejes af virksomheder, der ikke opfylder de under 1) - 3) nævnte betingelser.

§ 12. Tilskud til virksomheder inden for landbrug og fiskeri kan i særlige tilfælde overstige det efter EU-Kommissionens de minimis-regel tilladte beløb.

Stk. 2. Virksomheder inden for landbrug eller fiskeri, der har fået tilskud efter en anden støtteordning, kan i særlige tilfælde tildeles tilskud, selv om det samlede tilskudsbeløb derved over en tre-årig periode overstiger det beløb, der er tilladt efter de minimis-reglen.

Stk. 3. Tilskud til små og mellemstore virksomheder inden for landbrug og fiskeri til projekter vedrørende uddannelse af medarbejdere, arbejdsorganisatorisk udvikling og ændringer af produktionsprocessen kan dog overstige det efter de minimis-reglen tilladte beløb, hvis virksomheden selv finansierer projektet med mindst 50 %.

§ 13. Tilskud til virksomheder inden for stålindustrien, skibsbygningsindustrien, transport og kulindustrien kan kun tildeles efter EU-Kommissionens godkendelse.

§ 14. EU-Kommissionens godkendelse skal dog ikke indhentes for så vidt angår tilskud, der vedrører forskningsprojekter, videoprojekter, konferencer og anden oplysningsvirksomhed.

Kapitel 5 - Udbetaling

§ 15. Tilskuddet udbetales af Direktøren for Arbejdstilsynet, når det over for Direktøren dokumenteres, at projektet er gennemført, og at alle udgifter er afholdt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Dokumentationen skal angive samtlige tilskudsberettigede udgifter ved projektet i form af en specificeret regnskabsoversigt attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Sekretariatet kan kræve samtlige regnskabsbilag til gennemsyn.

Stk. 4. Bestyrelsen kan bestemme, at tilskuddet udbetales i rater, der modsvarer de faktisk afholdte investeringsomkostninger eller det præsterede arbejde. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder i videst muligt omfang tilsvarende anvendelse.

§ 16. Selvom de dokumenterede udgifter overstiger det beløb, der er lagt til grund for tilsagnet, ændres tilskuddet ikke. Såfremt de dokumenterede udgifter er lavere end det beløb, der er lagt til grund for tilsagnet, sker der en forholdsvis reduktion af tilskuddet på baggrund af de faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter.

Kapitel 6 - Bestyrelse

§ 17. Der nedsættes en bestyrelse, der foretager indstilling til Direktøren for Arbejdstilsynet om tildeling af tilskud efter kap. 2.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan ikke uden forelæggelse for arbejdsministeren tilsidesætte en indstilling fra et flertal i bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Direktoratet for Arbejdstilsynet udpeger en formand for bestyrelsen og en suppleant. Projektstyregruppen for arbejdsmarkedets parters handlingsplan mod ensidigt, gentaget arbejde udpeger 6 medlemmer og 1 suppleant for hvert medlem, således at 3 af disse repræsenterer arbejdsgiverorganisationer og 3 repræsenterer arbejdstagerorganisationer. Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og Miljø- og Energiministeriet udpeger hver 1 medlem og 1 suppleant for hvert medlem.

Stk. 4. Bestyrelsen skal følge en af arbejdsministeren fastsat forretningsorden.

Stk. 5. Direktoratet for Arbejdstilsynet afgiver bevillingstilsagn og foretager anvisning af tilskud samt varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 907 af 3. november 1994 om støtte til indsats mod ensidigt, gentaget arbejde.

Arbejdsministeriet, den 27. juni 1996
Jytte Andersen/Jens Jensen

 

SIO er blevet til AMO

Sikkerhedsorganisation (SIO) har skiftet navn til arbejdsmiljøorgani-sation (AMO), men det ændrer ikke på reglerne i denne bekendtgørel-se. I stedet for SIO og sikkerheds-repræsentanten er det nu AMO og arbejdsmiljørepræsentanten, der varetager opgaverne.