Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Lovbestemmelser i den hidtil gældende arbejderbeskyttelseslovgivning, der forbliver i kraft efter bekendtgørelsens ikrafttræden

Bilag til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985

Lovbestemmelser i den hidtil gældende arbejderbeskyttelseslovgivning, der forbliver i kraft efter bekendtgørelsens ikrafttræden

De opretholdte lovbestemmelser er citeret ordret efter lovteksten. Ikke-opretholdte bestemmelser, hvortil der henvises, er i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af teksten, gengivet i parentes.

1. Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971, lov nr. 153 af 31. marts 1973 og lov nr. 330 af 19. juni 1974:  

§ 6, stk. 4:

For så vidt der er indrettet særlige, af arbejdstilsynet godkendte spiserum, er det forbudt arbejderne at indtage måltider i arbejdsrum, jfr. § 13, nr. 12, medmindre arbejdets art kræver arbejdernes tilstedeværelse i arbejdsrummet.

§ 9, stk. 1 og 2:
Til forebyggelse og bekæmpelse af erhvervssygdomme kan direktøren for arbejdstilsynet bestemme, at der som betingelse for en arbejders beskæftigelse i en virksomhed skal ske regelmæssig lægeundersøgelse af ham, om fornødent også lægeundersøgelse, forinden han tiltræder arbejdet. Tilsvarende bestemmelse kan træffes for virksomheder, hvis arbejde i øvrigt er forbundet med stor sundhedsfare. Arbejdsgiveren er forpligtet til at afholde udgifterne ved lægeundersøgelse, dog bortset fra den lægeundersøgelse af arbejdere over 21 år, der eventuelt skal finde sted, forinden arbejderen tiltræder arbejdet. Arbejdsgiveren er forpligtet til at opbevare lægeattesterne for arbejderne under 21 år og at holde attesterne tilgængelige for arbejdstilsynet.

Stk. 2. I tilfælde, hvor direktøren for arbejdstilsynet skønner, at forholdene i en virksomhed, et fag eller fagligt område rummer en væsentlig sundhedsfare for arbejderne, kan han - for fag eller faglige områders vedkommende efter forhandling med arbejdsrådet - til konstatering heraf lade iværksætte lægeundersøgelse af vedkommende arbejdere og arbejdshygiejniske undersøgelser af forholdene, herunder undersøgelser af den luft, som arbejderne indånder, og af de stoffer, som de er udsat for at blive påvirket af.

§ 12, stk. 2, 1. pkt.:
Direktøren for arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade lempelser i bestemmelserne i dette afsnit.

§ 13:
For virksomhed, der foregår på fast arbejdssted, gælder følgende bestemmelser:

1) Loftshøjde.
Arbejdsrum skal have en loftshøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler, der indrettes efter lovens ikrafttræden, og i hvilke der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank o.lign. eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, eller hvor der under loftet findes drivværk i væsentligt omfang, skal loftshøjden være mindst 3 m. Arbejdsministeren kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende.

2) Luftrum.
Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m3for hver i rummet beskæftiget arbejder. Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes, dog ikke til under 8 m3. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f.eks. i lokaler med betydelig tilgang af kunder, kan der af arbejdstilsynet påbydes en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning.

3) Gulve.
Arbejdsrummets gulv skal være af en efter arbejdets art passende beskaffenhed, og det skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Det må ikke ligge lavere end 1 m under jordsmonnet, medmindre der er truffet sådanne foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter tilsynets skøn må anses for ikke at forringe arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltninger til modvirkning af, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden.

4) Tag, vægge og lofter
i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Vægges og lofters bestrygning skal vedligeholdes på tilbørlig måde, og hvidtning skal fornys med passende mellemrum, i almindelighed en gang om året. Tapet på vægge og lofter i arbejdsrum kan forbydes af tilsynet, hvor anvendelsen må anses for uheldig af sundheds- eller renlighedshensyn.

5) Belysning.
Belysningsforholdene skal være således ordnet, at arbejdet kan udføres, uden at arbejdernes syn påvirkes uheldigt deraf. Hvor det ikke vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, skal der i lokaler, hvor arbejde regelmæssigt foregår, være adgang for tilstrækkeligt dagslys. Kunstig belysning skal være af passende art og styrke og skal være således indrettet, at den ikke blænder arbejderne eller fremkalder uheldige skyggevirkninger.

6) Rengøring.
Arbejdsstedet skal tilbørligt renholdes. Rengøring skal, så vidt gørligt, udføres uden for arbejdstiden og på en sådan måde, at der ikke udvikles støv. Hvor rengøring af tekniske grunde må foretages i arbejdstiden, skal der træffes foranstaltninger til at undgå forurening af luften med støv eller skadelige stoffer.

7) Temperatur.
Arbejdsrum skal i arbejdstiden have en under hensyn til arbejderne og arbejdets art passende varmegrad. I den kolde årstid skal spiserum være opvarmet.

8) Drikkevand.
Arbejderne skal have let adgang til rigeligt, sundt og frisk drikkevand. Forsyningen hermed skal ske på forsvarlig og hygiejnisk måde.

9) Vaskeindretninger og bade.
I eller i passende nærhed af omklædningsrum eller, hvor sådanne ikke findes, arbejdsrum skal der - medmindre arbejdstilsynet efter forholdene anser det for unødvendigt - findes hensigtsmæssige og tilbørligt renholdte vaskeindretninger i passende antal. Gør sundhedshensyn eller arbejdets art det påkrævet, kan der kræves tilførsel af varmt vand til vaskeindretningerne og om fornødent kræves indrettet passende vaske- og baderum med varmt vand, som arbejderne er forpligtet til at benytte. Hvor arbejderne beskæftiges med giftige, ætsende eller på anden måde sundhedsfarlige stoffer, hvis fjernelse fra huden kræver anvendelse af særlige rensningsmidler, påhviler det arbejdsgiveren at stille disse til rådighed for arbejderne; nødvendiggør de nævnte stoffer, at arbejderne bruger længere tid til vask end ved almindeligt arbejde, kan arbejdstilsynet påbyde, at der skal gives dem adgang til uden tab af arbejdsindtægt at benytte vaske- og baderum i 10 minutter før hovedmåltid; arbejderne er forpligtet til i dette tidsrum at fjerne de nævnte stoffer fra huden. Hvor vaske- og badeindretninger ikke er umiddelbart ved eller i garderobe, skal der gives mulighed for, at arbejderne sikkert kan opbevare deres håndklæder og rensemidler. Arbejdere, der er beskæftiget med sundhedsfarlige stoffer, skal skifte tøj inden spisning.

10) Garderober, cykelskure m.v.
I virksomheder, hvor omklædning finder sted, skal der være adgang til ugenert omklædning for hvert køn for sig, og der kan, hvor det efter tilsynets skøn er muligt at indrette sådanne, kræves, at der skal findes passende beliggende og forsvarligt indrettede omklædningsrum for hvert køn for sig. Arbejdernes tøj skal opbevares på hensigtsmæssig måde. Opbevaringen må ikke finde sted i spiserum, medmindre tilsynet tillader det, og i arbejdsrum kun, for så vidt der dertil er indrettet passende skabe, medmindre arbejdstilsynet skønner, at dette er upåkrævet. Arbejdsrådet kan dog efter indstilling fra direktøren for arbejdstilsynet bestemme, at der for visse kategorier af virksomheder ikke stilles særlige krav om opbevaringen af arbejdernes tøj. Hvor arbejdstøj er særlig udsat for forurening, kan det påbydes, at det skal opbevares adskilt fra de klædningsstykker, der ikke bruges under arbejdet. Cykler og lignende befordringsmidler, der anvendes af arbejderne ved befordring til arbejdsstedet, skal i arbejdstiden kunne opbevares på hensigtsmæssig måde, for så vidt ikke de stedlige forhold umuliggør det.

12) Opholds- og spiserum.
Der skal anvises arbejderne passende plads til at indtage deres måltider og gives dem mulighed for at opvarme medbragt mad og drikke. Hvor arbejdets art gør det påkrævet eller naturligt, at arbejderne ikke spiser i arbejdslokalet, skal der indrettes passende spiserum for vedkommende arbejdere, hvis dette i øvrigt er rimeligt. Det samme kan af tilsynet påbydes i andre tilfælde, for så vidt det ikke volder virksomheden meget store vanskeligheder at indrette sådanne spiserum, hvor arbejderne kan opholde sig i aftalte og påbudte hvilepauser, jfr. § 6, stk. 4.

13) Aftrædelsesrum.
Der skal forefindes forsvarligt indrettede og passende beliggende aftrædelsesrum i tilstrækkeligt antal og forsynet med papir; de skal så vidt muligt være forsynet med vandudskylning. Særskilt aftrædelsesrum skal forefindes for hvert køn, medmindre der normalt beskæftiges færre end 5 af det ene køn. I forbindelse med aftrædelsesrum skal der findes mulighed for at vaske hænder.

14) Stole.
Til arbejdere, hvis arbejde uden fordyrelse af eller ulempe for produktionen kan foregå i siddende stilling, skal der anvendes hensigtsmæssige stole. Foregår arbejdet i stående stilling, kan det kræves, at der anbringes siddepladser, som kan benyttes, når der under arbejdet måtte være lejlighed dertil, for så vidt anbringelsen kan ske uden at lægge arbejdet hindringer i vejen og uden at frembyde fare for arbejderne.

15) Luftfornyelse m.v.
Der skal på hensigtsmæssig måde, så tilfredsstillende som skyldigt hensyn til virksomhedens art tillader det, sørges for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, om fornødent ved luftfornyelse ad kunstig vej, idet dog skadelig luftstrømning skal søges undgået.

16) Røg, damp, giftige og eksplosive luftarter m.v.
Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg, damp, stærk hede eller stank, som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum. Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til beskyttelse af arbejderne. Arbejderne skal så vidt muligt beskyttes mod stærk varme- eller kuldepåvirkning.

17) Skadelig fugtighedsgrad.
Medfører arbejdsprocessen skadelig afvigelse fra luftens naturlige fugtighedsgrad, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til at beskytte arbejderne mod virkningerne heraf.

18) Støv.
Arbejdsprocesserne skal så vidt muligt være støvfri. Kan udvikling af støv ikke undgås, skal der i det omfang, hvori det er muligt, træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte arbejderne herimod.

21) Sovesteder.
Er arbejdsstedet så afsides eller isoleret beliggende, at arbejderne ikke uden videre kan skaffe sig ophold for natten, skal arbejdsgiveren sørge for forsvarligt indrettede sovesteder, særskilt for mænd og kvinder. (Bestemmelserne i § 1, stk. 1, og § 1, stk. 2, litra c, lyder:

Denne lov omfatter beskæftigelse af enhver art, offentlig eller privat, hvorved arbejderne (medhjælpere) anvendes i en arbejdsgivers tjeneste inden for

a) industri,
b) håndværk,
c) byggevirksomhed,
d) anlægsvirksomhed,
e) laboratorier,
f) transportvirksomhed, herunder lastning og losning.
g) lager- og pakhusarbejde.

Stk. 2. I følgende tilfælde, jfr. dog stk. 3, har loven et videre område end angivet i stk. 1:

c) de i § 13, nr. 1-10 og 12-20, givne forskrifter for lokalernes(arbejdspladsernes) indretning og brug skal for virksomheder, der ikke omfattes af stk. 1, og som beskæftiger arbejdere (medhjælpere) på fast arbejdsplads, komme til anvendelse, når en virksomhed tager lokaler ibrug, der ikke inden for det sidste år har været anvendt til samme artaf virksomhed, eller når en virksomhed foretager væsentlig ombygning aflokaler, selv om disse har været anvendt til samme art af virksomhed;)

§ 14:
Foregår arbejdet helt eller delvis under åben himmel eller i åbne skure, under halvtage eller lignende, finder bestemmelserne i § 13 kun anvendelse med de afvigelser, som forholdenes natur medfører.

Stk. 2. Hvor det af hensyn til ulykkesrisikoen eller arbejdernes sundhed er nødvendigt og forholdene gør det muligt, kan arbejdstilsynet påbyde, at arbejdet skal foregå indendørs eller under halvtag, såvel som at der skal opføres læskure og/eller passende opholdsrum.

§ 15, stk. 1:
Hvor arbejderne beskæftiges inden for et fast afgrænset område, men på skiftende steder inden for dette område, som f.eks. inden for et havneområde, kan direktøren for arbejdstilsynet efter forhandling med arbejdsrådet påbyde, at de i § 13 indeholdte bestemmelser for indretning og brug af garderober og spisestuer, aftrædelsesrum m.v. skal finde anvendelse på vedkommende virksomhed. Til opfyldelse af disse bestemmelser må der i fornødent omfang, afpasset efter det normalt beskæftigede antal arbejdere, være adgang til sådanne lokaler hensigtsmæssigt fordelt over området. Det påhviler ejeren af området at opfylde de krav, som stilles i henhold til nærværende stykke.

§ 15, stk. 2, 1. pkt.:
Hvor mere end 5 arbejdere beskæftiges på midlertidig arbejdsplads ud over en kortere tid, f.eks. byggepladser, entreprenørarbejder og lignende, skal der forefindes forsvarligt indrettede og opvarmede skure til spisning og omklædning, såfremt andre egnede lokaler ikke kan anvises.

§ 15, stk. 3:
Hvor arbejdere i en virksomhed i øvrigt beskæftiges på skiftende steder, men ved arbejdstidens begyndelse og slutning normalt indfinder sig på virksomhedens forretningssted eller på et andet af virksomheden anvist, fast samlingssted, såsom skorstensfejere, renovationsarbejdere, transportarbejdere o.lign., kan direktøren for arbejdstilsynet i det omfang, hvori det anses for påkrævet eller naturligt, efter forhandling med arbejdsrådet bestemme, at § 13, nr. 6, nr. 7, 2. pkt., nr. 8-10, nr. 12 og nr. 13 skal finde anvendelse på vedkommende virksomhed, således at det kan pålægges virksomheden at stille de nævnte foranstaltninger til de beskæftigedes rådighed på det faste samlingssted og at renholde dem på tilbørlig måde.

§ 16, stk. 2:
Ved indretning af bygninger og bedriftsanlæg skal det bl.a. iagttages, at arbejdsstedet forsynes med færdselsveje, trapper og udgange, der tilbørligt sikrer arbejderne under brand eller andre farefulde forhold, samt at farlige gruber, fordybninger o.lign. indhegnes eller dækkes. Tunneler, minegange o.lign. skal være forsvarligt udført og vedligeholdt. Gulve skal holdes i en sådan stand, at fare for fald er tilbørligt afværget, og at transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Der skal være den af hensyn til ulykkesfaren fornødne og hensigtsmæssige belysning.

§ 18:
I virksomheder og ved arbejde, der er omfattet af denne lov, skal der findes de efter arbejdstilsynets skøn fornødne midler til første hjælp i ulykkestilfælde.

§ 19, stk. 5:
Under maskineriets gang må pålægning af remme, snore o.lign., rensning, smøring og eftersyn af drivværk og maskiner kun foretages, når det er uomgængeligt nødvendigt, og da kun under iagttagelse af særlig forsigtighed, derunder at vedkommende arbejder ikke er iført klæder, der forøger faren ved arbejdet. Personer under 18 år må aldrig anvendes til dette arbejde.

§ 54, stk. 2, 3. pkt.:
Ulykkestilfælde, forgiftninger og erhvervslidelser af alvorligere karakter skal tillige straks anmeldes til vedkommende fabriksinspektør.

2. Lov nr. 245 af 13. juni 1968 om ændring af lov om almindelig arbejderbeskyttelse.  

§ 3, stk. 1:
For arbejdslokaler i virksomheder, der efter lov nr. 226 af juni 1954 § 13, stk. 2, eller § 77, stk. 1-4, jfr. stk. 5 og 6, kun delvis har skullet opfylde nævnte lovs § 13, stk 1., kan bestemmelserne i § 13, nr. 1, om loftshøjde, nr. 3, 2. pkt., om gulvdybde og nr. 5, 2. pkt., om dagslys først kræves opfyldt, når der foretages væsentlig bygningsmæssig ændring af lokalerne, eller ved ejerskifte, medmindre ejerskiftet sker ved arv eller ved salg til ægtefælle, børn eller svigerbørn. Hvis der er et særligt faremoment ved en sådan virksomhed, kan direktøren for arbejdstilsynet dog bestemme, at den skal opfylde de ovennævnte bestemmelser i det omfang, det er nødvendigt for at imødegå dette faremoment.

3. Lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 298 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og lov nr. 153 af 31. marts 1973:

§ 5, stk. 4:
For så vidt der er indrettet særlige, af arbejdstilsynet godkendte spiserum, kan det af tilsynet forbydes handels -og kontorfunktionærer (arbejdere) at indtage måltider i arbejdsrum, jfr. § 7, stk. 1, nr. 11, medmindre arbejdets særlige art kræver arbejdernes tilstedeværelse i arbejdsrummet.

§ 6, stk. 2, 1. pkt.:
Direktøren for arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade lempelser i bestemmelserne i dette afsnit.

§ 7:
For virksomheder, der beskæftiger handels- og kontorfunktionærer (arbejdere) på fast arbejdssted, skal følgende bestemmelser opfyldes, når en virksomhed tager lokaler i brug, der ikke inden for det sidste år har været anvendt til samme art af virksomhed, eller når en virksomhed foretager en væsentlig ombygning af lokaler, selv om disse har været anvendt til samme art af virksomhed, jfr. dog stk. 2:

1) Loftshøjde.
Arbejdsrum skal have en loftshøjde af mindst 2,5 m. I arbejdslokaler hvor der foregår en stærk udvikling af hede, fugtighed, støv, os, røg, stank o. lign. eller fremkommer giftige eller eksplosive luftarter, skal loftshøjden være mindst 3 m. Arbejdsministeren kan bestemme, at det samme skal gælde i virksomheder, hvor særlige sundhedsmæssige hensyn gør sig gældende.

2) Luftrum.
Arbejdsrum skal indeholde et luftrum af 12 m3for hver i rummet beskæftiget handels- og kontorfunktionær (arbejder). Hvor der er truffet effektive foranstaltninger med hensyn til luftfornyelse, kan det krævede luftrum nedsættes, dog ikke til under 8 m3. Hvor andre end de beskæftigede opholder sig i lokalerne, f.eks. i butikslokaler med betydelig tilgang af kunder, kan der af arbejdstilsynet påbydes en forholdsmæssig forhøjelse. Ved beregning af luftrummet kommer højder over 4 m ikke i betragtning.

3) Gulve.
Arbejdsrummets gulv skal være af en efter arbejdets art passende beskaffenhed, og det skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Det må ikke ligge lavere end 1 m under jordsmonnet, medmindre der er truffet sådanne foranstaltninger, at en lavere beliggenhed efter tilsynets skøn må anses for ikke at forringe arbejdslokalet. Der skal træffes foranstaltning til modvirkning af, at fugtighed fra grunden trænger ind gennem gulv og væg. Gulv og væg skal slutte tæt til hinanden.

4) Tag, vægge og lofter.
Tag, vægge og lofter i arbejdsrum skal yde fornøden tæthed og varmeisolation. Vægges og lofters bestrygning skal vedligeholdes på tilbørlig måde, og hvidtning skal fornys med passende mellemrum. Tapet på vægge og lofter i arbejdsrum kan forbydes af tilsynet, hvor anvendelsen må anses for uheldig af sundheds- eller renlighedshensyn.

5) Belysning.
Belysningsforholdene skal være således ordnet, at arbejdet kan udføres, uden at arbejdernes syn påvirkes uheldigt deraf. Hvor det ikke vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, skal der i lokaler, hvor arbejde regelmæssigt foregår, være adgang for tilstrækkeligt dagslys. Kunstig belysning skal være af passende art og styrke og skal være således indrettet, at den ikke blænder arbejderne eller fremkalder uheldige skyggevirkninger.

6) Rengøring.
Arbejdsstedet skal tilbørligt renholdes. Rengøring skal, så vidt gørligt, udføres uden for arbejdstiden og på en sådan måde, at der ikke udvikles støv. Hvor rengøring af tekniske grunde må foretages i arbejdstiden, skal der træffes foranstaltninger til at undgå forurening af luften med støv eller skadelige stoffer.

7) Temperatur.
Arbejdsrum skal i arbejdstiden have en under hensyn til arbejderne og arbejdets art passende varmegrad. I den kolde årstid skal spiserum være opvarmet.

8) Drikkevand.
Handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) skal have let adgang til rigeligt frisk drikkevand. Forsyningen hermed skal ske på forsvarlig og hygiejnisk måde.

9) Vaskeindretninger og bade.
I eller i passende nærhed af omklædningsrum eller, hvor sådanne ikke findes, arbejdsrum skal der - medmindre arbejdstilsynet efter forholdene anser det for unødvendigt - findes hensigtsmæssige og tilbørligt renholdte vaskeindretninger i passende antal. Gør sundhedshensyn eller arbejdets art det påkrævet, kan der kræves tilførsel af varmt vand til vaskeindretningerne og om fornødent kræves indrettet passende vaske- og baderum med varmt vand, som handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) er forpligtet til at benytte. Hvor handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) beskæftiges med giftige, ætsende eller på anden måde sundhedsfarlige stoffer, hvis fjernelse fra huden kræver anvendelse af særlige rensningsmidler, påhviler det arbejdsgiveren at stille disse til rådighed for handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne); nødvendiggør de nævnte stoffer, at handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) bruger længere tid til vask end ved almindeligt arbejde, kan arbejdstilsynet påbyde, at der skal gives dem adgang til uden tab af arbejdsindtægt at benytte vaske- og baderum i 10 minutter før hovedmåltid; handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) er forpligtet til i dette tidsrum at fjerne de nævnte stoffer fra huden. Hvor vaske- og badeindretninger ikke er umiddelbart ved eller i garderobe, skal der gives mulighed for, at handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) sikkert kan opbevare deres håndklæder og rensemidler. Arbejdstilsynet kan påbyde, at handels- og kontorfunktionærer (arbejdere), der er beskæftiget med sundhedsfarlige stoffer, skal skifte tøj inden spisning.

10) Garderober, cykelskure m.v.
I virksomheder, hvor omklædning finder sted, skal der være adgang til ugenert omklædning for hvert køn for sig, og det kan, hvor det efter tilsynets skøn er muligt at indrette sådanne, kræves, at der skal findes passende beliggende og forsvarligt indrettede omklædningsrum for hvert køn for sig. Handels- og kontorfunktionærernes (arbejdernes) tøj skal opbevares på hensigtsmæssig måde. Opbevaringen må ikke finde sted i spiserum, medmindre tilsynet tillader det, og i arbejdsrum kun, for så vidt der dertil er indrettet passende skabe, medmindre tilsynet skønner dette upåkrævet. Arbejdsrådet kan dog efter indstilling af direktøren for arbejdstilsynet bestemme, at der for visse kategorier af virksomheder ikke skal stilles krav med hensyn til opbevaringen af kontor- og handelsfunktionærernes (arbejdernes) tøj. Hvor arbejdstøj er særlig udsat for forurening, kan det påbydes, at det skal opbevares adskilt fra de klædningsstykker, der ikke bruges under arbejdet. Cykler og lignende befordringsmidler, der anvendes af handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) ved befordring til arbejdsstedet, skal i arbejdstiden kunne opbevares på hensigtsmæssig måde, for så vidt ikke de stedlige forhold umuliggør det.

11) Opholds- og spiserum.
Der skal anvises handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) passende plads til at indtage deres måltider og gives dem mulighed for at opvarme medbragt mad og drikke. Hvor arbejdets art gør det påkrævet eller naturligt, at handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) ikke spiser i arbejdslokalet, skal der indrettes passende spiserum for vedkommende handels- og kontorfunktionærer (arbejdere), hvis dette i øvrigt er rimeligt. Det samme kan af tilsynet påbydes i andre tilfælde, for så vidt det ikke volder virksomheden meget store vanskeligheder at indrette sådanne spiserum, hvor handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) kan opholde sig i aftalte og påbudte hvilepauser, jfr. § 5, stk. 4.

12) Aftrædelsesrum.
Der skal forefindes forsvarligt indrettede og passende beliggende aftrædelsesrum i tilstrækkeligt antal og forsynet med papir; de skal så vidt muligt være forsynet med vandudskyldning. Særskilt aftrædelsesrum skal forefindes for hvert køn, medmindre der normalt beskæftiges færre end 5 af det ene køn. I forbindelse med aftrædelsesrum skal der findes mulighed for at vaske hænder.

13) Stole.
Til handels- og kontorfunktionærer (arbejdere), hvis arbejde uden fordyrelse af eller ulempe for produktionen kan foregå i siddende stilling, skal der anvendes hensigtsmæssige stole. Foregår arbejdet i stående stilling, skal der anbringes siddepladser, som kan benyttes, når der under arbejdet måtte være anledning dertil, for så vidt anbringelsen kan ske uden at lægge arbejdet hindringer i vejen og uden at frembyde fare for handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne).

14) Luftfornyelse m.v.
Der skal på hensigtsmæssig måde, så tilfredsstillende som skyldigt hensyn til virksomhedens art tillader det, sørges for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft, om fornødent ved luftfornyelse ad kunstig vej, idet dog skadelig luftstrømning skal søges undgået.

15) Røg, damp, giftige og eksplosive luftarter m.v.
Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg, damp, stærk hede eller stank, som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum. Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til beskyttelse af handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne). Handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) skal så vidt muligt beskyttes mod stærk varme- eller kuldepåvirkning.

16) Skadelig fugtighedsgrad.
Medfører arbejdsprocessen skadelig afvigelse fra luftens naturlige fugtighedsgrad, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til at beskytte handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) mod virkningerne heraf.

17) Støv.
Arbejdsprocesserne skal så vidt muligt være støvfri. Kan udvikling af støv ikke undgås, skal der i det omfang, hvori det er muligt, træffes hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) herimod.

20) Sovesteder.
Er arbejdsstedet så afsides eller isoleret beliggende, at handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) ikke uden videre kan skaffe sig ophold for natten, skal arbejdsgiveren sørge for forsvarligt indrettede sovesteder, særskilt for mænd og kvinder.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 5, 1. og 3. pkt., nr. 6-8, nr. 12-17 og nr. 19, skal dog være opfyldt af alle arbejdslokaler.

§ 8, stk. 2:
Ved indretning af bygninger og bedriftsanlæg skal det bl.a. iagttages, at arbejdsstedet forsynes med færdselsveje, trapper og udgange, der tilbørligt sikrer handels- og kontorfunktionærerne (arbejderne) under brand eller andre farefulde forhold, samt at farlige fordybninger o. lign. indhegnes eller dækkes. Gulve skal holdes i en sådan stand, at fare for fald er tilbørligt afværget, og at transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Der skal være den af hensyn til ulykkesfaren fornødne og hensigtsmæssige belysning.

§ 10:
I virksomheder og ved arbejde, der er omfattet af denne lov, skal der findes de efter arbejdstilsynets skøn fornødne midler til første hjælp i ulykkestilfælde.

§ 11, stk. 1:
For så vidt de i handels- og kontorvirksomheder benyttede maskiner, beholdere med dampe eller luftarter under tryk eller andre beholdere, transportindretninger, bygninger m.m. samt arbejdsprocesser efter arbejdstilsynets skøn frembyder en sådan fare, at der er grund til at træffe foranstaltninger herimod, er de pågældende indretninger og arbejdsprocesser undergivet de i §§ 19-23 og §§ 25-27, § 28 og § 29, jfr. § 10, stk. 2, i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse indeholdte bestemmelser. Bestemmelserne i nævnte lovs § 27 A finder anvendelse på ethvert arbejde, der er omfattet af nærværende lov.

§ 25:
Kapitel 10-15, jfr. § 75, stk. 3, i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse på nærværende lov.

4. Lov om arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri, jfr. lovbekendtgørelse nr. 299 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og lov nr. 153 af 31. marts 1973.

§ 7, stk. 2, 1. pkt.:
Direktøren for arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade lempelser i bestemmelserne i dette kapitel og kapitel 3.

§ 8, stk. 2:
Ved indretning af bygninger og bedriftsanlæg skal det bl.a. iagttages, at arbejdsstedet forsynes med færdselsveje, trapper og udgange, der tilbørligt sikrer arbejderne under brand eller andre farefulde forhold, samt at farlige gruber, fordybninger o.lign. indhegnes eller dækkes. Tunneler, minegange o.lign. skal være forsvarligt udført og vedligeholdt. Gulve skal holdes i en sådan stand, at fare for fald er tilbørligt afværget, og at transport af materialer eller færdige produkter kan ske uden fare. Der skal være den af hensyn til ulykkesfaren fornødne og hensigtsmæssige belysning.

§ 10:
I virksomheder og ved arbejde, der er omfattet af denne lov, skal der findes de efter arbejdstilsynets skøn fornødne midler til første hjælp i ulykkestilfælde.

§ 11, stk. 5:
Under maskineriets gang må pålægning af remme, snore o. lign., rensning, smøring og eftersyn af drivværk og maskiner kun foretages, når det er uomgængelig nødvendigt, og da kun under iagttagelse af særlig forsigtighed, derunder at vedkommende arbejder (medhjælper) ikke er iført klæder, der forøger faren ved arbejdet. Personer under 18 år må aldrig anvendes til dette arbejde.

§ 19 A, stk. 4:
Ved arbejde, der udsætter de beskæftigede for ioniserende stråling, må personer under 18 år ikke anvendes.

§ 22, 1. pkt.:
Til arbejde, hvorved der anvendes sådanne tekniske anlæg, hjælpemidler og materialer, der frembyder fare for den beskæftigede, jfr. kapitel 3, må børn under 10 år ikke benyttes og børn mellem 10 og 12 år kun, når arbejdet udføres under umiddelbart og stadigt tilsyn af en af forældrene.

§ 24:
Kapitel 10-15, jfr. § 75, stk. 3, i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse på nærværende lov.