Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om registret for stoffer og materialer

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 466 af 14. september 1981 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

I henhold til § 49 a, stk. 4, § 80 og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 247 af 8. juni 1979 samt efter forhandling med miljøministeren, fastsættes:

Kapitel 1 - Myndigheder og formål

§ 1. Arbejdsministeren opretter et fællesregister for stoffer, materialer og produkter.

Stk. 2. Arbejdstilsynet forestår oprettelse og drift af registret.

§ 2. Registret har til formål at samle oplysninger om og vurderinger af stoffer, materialer og produkter, herunder om deres forekomst og brug. Registrets indhold danner grundlag for vurdering af og forebyggelse mod skadelige virkninger af stoffer, materialer og produkter.

§ 3. Registret skal indeholde oplysninger og vurderinger af betydning for varetagelsen af de opgaver, der efter miljø- og arbejdsmiljølovgivningen er pålagt arbejdstilsynet, miljøstyrelsen, kemikaliekontrollen og statens levnedsmiddelinstitut. Desuden skal der tilgå registret oplysninger og vurderinger, der er af betydning for de personer m.v., der skal udøve funktioner efter denne lovgivning. Oplysningerne indhentes efter nærmere fastsatte regler.

Stk. 2. Registreringen skal foretages således, at de enkelte stoffer, materialer og produkter kan identificeres ved registreringsnummer (PR-nr.), handelsnavn, synonymnavne o.a.

Kapitel 2 - Registrering og opbevaring af oplysninger

§ 4. Opbevaring af registrets oplysninger, overføring til maskinlæsbar form, indlæsning og elektronisk databehandling sker i arbejdstilsynet, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Arbejdstilsynet skal føre kontrol til sikring af, at de overførte oplysninger er i overensstemmelse med de modtagne oplysninger.

Stk. 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan, efter forhandling med direktøren for miljøstyrelsen, tillade, at den elektroniske databehandling af registrets oplysninger foregår på maskinel, som er placeret på I/S Datacentralen af 1959, såfremt oplysningerne kan beskyttes lige så godt som i arbejdstilsynet.

§ 5. Ved anmeldelse til registret af et stof, materiale eller produkt kan anmelderen fremsætte begrundet anmodning om, at visse oplysninger, f.eks. om fremstillingsmetoder, stofidentifikation, sammensætning eller renhed, registreres som bedrifts- eller fabrikationshemmeligheder. Den myndighed, under hvis område anmeldelsen hører, afgør om anmelderen har en så væsentlig økonomisk interesse heri, at anmodningen helt eller delvis bør imødekommes.

Stk. 2. Efter 10 års forløb er de i stk. 1 nævnte bedrifts- og fabrikationshemmeligheder offentligt tilgængelige, medmindre den myndighed, under hvis område anmeldelsen hører, efter indhentet udtalelse fra anmelderen afgør, at oplysningerne fortsat skal være registreret som bedrifts- og fabrikationshemmeligheder.

§ 6. Direktøren for arbejdstilsynet skal efter forhandling med direktøren for miljøstyrelsen udarbejde et internt sikkerhedsreglement for fællesregistret samt et sikkerhedsreglement for brugere, jfr. § 7, stk. 1. Reglementerne er ikke offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Det interne reglement skal omfatte organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder administration af adgangskontrolordninger og retningslinier for tilsynet med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for fællesregistret. Reglementet skal desuden fastsætte, at kun de af arbejdstilsynets medarbejdere, som er beskæftigede i registret, og som direktøren for arbejdstilsynet udpeger hertil, må have adgang til at indberette og ændre i registret.

Stk. 3. Vedkommende myndighed, jfr. § 7, stk. 1, udpeger de personer, som skal have direkte adgang til registret. Direktøren for arbejdstilsynet skal tiltræde indstillingen. Der må kun godkendes personer, hvis arbejde gør det nødvendigt, at de har direkte adgang til registret, og den enkelte må kun få adgang til de oplysninger, som den pågældende har behov for i sit arbejde.

Kapitel 3 - Adgang til registrerede oplysninger

§ 7. De i § 3, stk. 1, nævnte myndigheder samt rigshospitalets giftinformationscentral, civilforsvarsstyrelsens kemiske rådgivergruppe, statens brandinspektion og sundhedsstyrelsen har direkte adgang til de registrerede oplysninger i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Stk. 2. Andre myndigheder kan få udleveret de oplysninger, som er nødvendige for den forsvarlige varetagelse af deres opgaver. Det samme gælder personer, der varetager opgaver efter miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, og som har tavshedspligt.

§ 8. Virksomheder, der anvender stoffer, materialer og produkter, som skal anmeldes, medlemmer af disse virksomheders arbejdsmiljøorganisationer samt eksterne sagkyndige, der yder bistand til virksomheden kan få udleveret enhver registreret oplysning, som ikke er fortrolig efter § 5.

Stk. 2. Det samme gælder forskere, planlæggere og institutioner, der arbejder med afværgelse af person-, miljø- og tingskader.

§ 9. Registrets oplysninger kan i øvrigt udleveres efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Kapitel 4 - Tavshedspligt

§ 10. Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter denne bekendtgørelse samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, har tavshedspligt efter borgerlig straffelovs §§ 152 og 264 b.

Kapitel 5 - Klageadgang

§ 11. Klager over direktøren for arbejdstilsynets afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren, jfr. arbejdsmiljølovens § 81.

Stk. 2. Klager vedrørende registrering, jfr. § 5, og retten til at få meddelt oplysninger efter denne bekendtgørelse indbringes for den minister, under hvis forretningsområde den påklagede afgørelse er truffet.

Kapitel 6 - Straf og ikrafttræden

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der forsætligt
  1. i strid med sandheden angiver at opfylde betingelserne i § 7, stk. 2,og derved får adgang til fortrolige oplysninger, eller
  2. benytter oplysninger til andre formål, end de er meddelt til.
Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber el. lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Arbejdsministeriet, den 14. september 1981
Svend Auken/Ulrich Burg