Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Offshore bekendtgørelser

Bekendtgørelserne linker til Retsinformation eller Arbejdstilsynets sammenskrivninger. I sammenskrivningerne er de senere ændringer til bekendtgørelserne indarbejdet i den oprindelige tekst.

Vær opmærksom på, at der kan være udstedt senere ændringer siden sammenskrivningerne blev foretaget. Alle ændringer findes i Retsinformation. Hvilke bekendtgørelser sammenskrivningerne omfatter, er oplyst i starten af hver enkelt sammenskrivning med tilknyttede links til Retsinformation.

Sammenskrivningerne er uofficielle og tjener alene som dokumentationsformål. Arbejdstilsynet tager forbehold for fejl og mangler.

Lov om indretning m.v. af visse produkter

Lov nr. 155 af 20 februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter (produktloven), samt regler i medfør heraf, finder som udgangspunkt anvendelse på offshoreanlæg. Eftersom der ikke er udstedt regler på offshoresikkerhedsområdet vedrørende indretning af trykbærende udstyr, finder bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af trykbærende udstyr anvendelse på offshoreanlæg. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i produktloven. I det omfang der er udstedt regler i medfør af offshoresikkerhedsloven indenfor lov om indretning m.v. af visse produkters anvendelsesområde, finder loven dog ikke anvendelse. Loven finder således ikke anvendelse for de områder, der er reguleret af nedenstående bekendtgørelser nr. 240/2014, nr. 832/2013, nr. 1332/2013, nr. 1333/2013, nr. 1334/2013 samt nr. 1336/2013.

Den 19. juli 2015 ophæves ovenstående 6 bekendtgørelser, hvilket medfører, at bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner, bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere, bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af elevatorer, bekendtgørelse nr. 682 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære samt bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr også finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter, jf. produktlovens anvendelsesområde ovenfor.

Bekendtgørelser, jf. offshoresikkerhedsloven

Nedenfor findes bekendtgørelser udstedt i medfør af Offshoresikkerhedsloven:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1406 - 4. december 2017 

Anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1343 - 27. november 2015 

Anlægs, rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1407 - 4. december 2017 

Anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1391 - 4. december 2017

Arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. - 845 - 29. juni 2015

Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser - 1381 af 1. december 2017 

Beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1379 af 4. december 2017

Beskyttelse mod risici ved eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 463 - 25. maj 2016

Beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1342 - 27. november 2015

Beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1341 - 27. november 2015

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 847 - 29. juni 2015

Beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 842 - 29. juni 2015

Drift m.v. af offshoreanlæg m.v. - 1392 af 4. december 2017   

Forretningsorden for Energiklagenævnet - 664 - 19. juni 2006

Forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven - 1199 - 23. oktober 2015 

Forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet - 1205 - 23. oktober 2015 - med senere ændring 

Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1194 af 9. oktober 2015 - med senere ændringer

Identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet) - 11- 7. januar 2011

Lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelses for ioniserende stråling - 9 - 5. januar 2018 

Manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1390 - 4. december 2017

Mobile ikkeproduktionsanlæg, der anvendes i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter - 1190 - 9. oktober 2015

Ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen - 1187 - 9. oktober 2015 

Ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med sammenlægning af totalharmoniseringsbekendtgørelser i medfør af offshoresikkerhedsloven med tilsvarende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om indretning af produkter m.v. (produktloven) - 798 - 24. juni 2015

Ophævelse af bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven - 1507 - 15. december 2010 

Ophævelse af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg - 196 - 25. februar 2015

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1196 - 9. oktober 2015 

Samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1201 - 23. oktober 2015

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1200 - 23. oktober 2015

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter - 1203 - 23. oktober 2015 

Styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1404 - 4. december 2017

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1206 - 23. oktober 2015

Refusion af udgifter ved myndighedernes sagsbehandling i forbindelse med kulbrinteaktiviteter m.v. - 1032 - 23. august 2007

Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1204 - 23. oktober 2015 

Bekendtgørelser, jf. produktloven

Nedenfor findes bekendtgørelser udstedt i medfør af produktloven i kronologisk orden:

Indretning m.v. af trykbærende udstyr - 190 - 19. februar 2015 

Indretning m.v. af aerosoler - 247 - 14. marts 2014

Indretning m.v. af maskiner - 693 - 10. juni 2013

Indretning m.v. af simple trykbeholdere - 1304 - 23. november 2015

Indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer - 1540 - 10. december 2015

Indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentiel eksplosiv atmosfære - 1305 - 23. november 2015

Indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr - 685 - 10. juni 2013