Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Offshore-bekendtgørelser

Bekendtgørelserne linker til Retsinformation eller Arbejdstilsynets sammenskrivninger. I sammenskrivningerne er de senere ændringer til bekendtgørelserne indarbejdet i den oprindelige tekst.

Vær opmærksom på, at der kan være udstedt senere ændringer siden sammenskrivningerne blev foretaget. Alle ændringer findes i Retsinformation. Hvilke bekendtgørelser sammenskrivningerne omfatter, er oplyst i starten af hver enkelt sammenskrivning med tilknyttede links til Retsinformation.

Sammenskrivningerne er uofficielle og tjener alene vejledningsformål. Arbejdstilsynet tager forbehold for fejl og mangler.

Lov om indretning m.v. af visse produkter

Lov nr. 155 af 20 februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, med ændringer, der følger af §2 i lov nr. 238 af 18. marts 2014 (produktloven), samt regler i medfør heraf, finder som udgangspunkt anvendelse på offshoreanlæg m.v.

Eftersom der - med hjemmel i offshoresikkerhedsloven - ikke er udstedt regler på offshoresikkerhedsområdet vedrørende indretning af trykbærende udstyr, finder bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning m.v. af trykbærende udstyr, med ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 480 af 25. maj 2016, anvendelse på offshoreanlæg m.v. Den ændrede bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i produktloven.

Bekendtgørelser udstedt med hjemmel i produktloven finder anvendelse på offshoreanlæg m.v. Det drejer sig om: 

  • Bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, med ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 301 af 27. marts 2014 og bekendtgørelse nr. 478 af 25. maj 2016.
  • Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner, med ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 479 af 25. maj 2016.
  • Bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015 om indretning m.v. af simple trykbeholdere.
  • Bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.
  • Bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
  • Bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr. 

Bekendtgørelser med hjemmel i offshoresikkerhedsloven

Nedenfor findes bekendtgørelser udstedt i medfør af Offshoresikkerhedsloven:

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1406 - 4. december 2017 

Anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1343 - 27. november 2015 

Anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1407 - 4. december 2017 

Anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1391 - 4. december 2017 - med senere ændringer

Arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. - 845 - 29. juni 2015

Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven - 1381 - 1. december 2017 

Beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 833 - 15. juni 2018

Beskyttelse mod risici ved eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 463 - 25. maj 2016

Beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1342 - 27. november 2015

Beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1341 - 27. november 2015

Beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 842 - 29. juni 2015

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 847 - 29. juni 2015

Betaling af myndighedernes udgifter ved myndighedernes opgaver efter offshoresikkerhedsloven - 775 - 13. juni 2018

Drift af anlæg, tilsluttet infrasturktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 834 - 15. juni 2018

Forretningsorden for Energiklagenævnet - 664 - 19. juni 2006

Forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven - 1199 - 23. oktober 2015 

Forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet - 1205 - 23. oktober 2015 - med senere ændringer 

Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1194 - 9. oktober 2015 - med senere ændringer

Identifikation og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur på energiområdet og vurdering af behovet for bedre beskyttelse (EPCIP-direktivet) - 11 - 7. januar 2011

Lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelses for ioniserende stråling, i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. - 9 - 5. januar 2018 

Manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1390 - 4. december 2017

Ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen - 1187 - 9. oktober 2015 

Ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med sammenlægning af totalharmoniseringsbekendtgørelser i medfør af offshoresikkerhedsloven med tilsvarende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om indretning af produkter m.v. (produktloven) - 798 - 24. juni 2015

Ophævelse af bekendtgørelse om visse bestemmelser udstedt i medfør af lov om visse havanlæg og lov om arbejdsmiljø, der med visse ændringer finder anvendelse i medfør af offshoresikkerhedsloven - 1507 - 15. december 2010 

Ophævelse af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg - 196 - 25. februar 2015

Registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1196 - 9. oktober 2015 

Samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1201 - 23. oktober 2015

Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1200 - 23. oktober 2015

Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter - 1203 - 23. oktober 2015 

Styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 835 - 15. juni 2018

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1206 - 23. oktober 2015

Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 1204 - 23. oktober 2015 

Bekendtgørelser med hjemmel i produktloven

Nedenfor findes bekendtgørelser udstedt i medfør af produktloven.

Indretning m.v. af trykbærende udstyr, med senere ændringer - 190 - 19. februar 2015 

Indretning m.v. af aerosoler, med senere ændringer - 247 - 14. marts 2014

Indretning m.v. af maskiner - 693 - 10. juni 2013

Indretning m.v. af simple trykbeholdere - 1304 - 23. november 2015

Indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer - 1540 - 10. december 2015

Indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentiel eksplosiv atmosfære - 1305 - 23. november 2015

Indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr - 685 - 10. juni 2013

 

Regler

En række love og regler regulerer sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på anlæg m.v., der anvendes til offshore olie- og gasaktiviteter.

Regler om offshore

At-vejledninger

At-vejledninger der har relevans for reglerne i offshoresikkerhedsloven og bekendtgørelserne i medfør heraf.

At-vejledninger til offshore