Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1276 af 8. december 2011 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN OMFATTER bekendtgørelse 

I medfør af § 78 a og § 81 c i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 238 af 18. marts 2014, lov nr. 54 af 27. januar 2015, og lov nr. 1869 af 29. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73:

Formål og område

§ 1. Formålet med smiley-ordningen er ekstern offentliggørelse og derved synliggørelse af den enkelte virksomheds arbejdsmiljø med en grøn, gul, rød smiley eller en kronesmiley, jf. bilag 1, på Arbejdstilsynets hjemmeside (www.at.dk).  

Stk. 2. Grøn, gul eller rød smiley tildeles til produktionsenheder, jf. CVR-lovens definitioner.

Stk. 3. Kronesmiley tildeles til de produktionsenheder, der er omfattet af certifikatet. Kronesmiley tildeles desuden juridiske enheder, jf. CVR-lovens definitioner, i den periode, hvor alle produktionsenheder hørende til den juridiske enhed samtidigt har offentliggjort en kronesmiley.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for virksomheder med ansatte, jf. § 2 og § 3 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder også anvendelse for bygherrer, jf. § 37 i lov om arbejdsmiljø, i det omfang de er omfattet af CVR-loven.

Stk. 6. Bekendtgørelsen gælder ikke for afgørelser om at lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser efter § 21 i lov om arbejdsmiljø.

§ 2. Arbejdstilsynet offentliggør ved navn og adresse den juridiske enheds eller produktionsenhedens arbejdsmiljø, jf. § 1, på Arbejdstilsynets hjemmeside på grundlag af

 1. resultatet af tilsynet. Ved overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen anføres tillige det eller de emner, der danner grundlag for Arbejdstilsynets afgørelser, samt om virksomheden er under skærpet tilsyn, eller
 2. dokumentation for et godt arbejdsmiljø i form af et opnået anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i henhold hertil.

Stk. 2. Ved afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, herunder påbud med frist for efterkommelse, som Arbejdstilsynet har truffet i forbindelse med tilsynet på produktionsenheden, sker offentliggørelsen efter klagefristens udløb. Ved afgørelser om strakspåbud og forbud, der ikke har opsættende virkning uanset eventuel klage, sker offentliggørelsen dog straks.

Virksomheder, der har opnået et anerkendt godt arbejdsmiljø

§ 3. Produktionsenheder og juridiske enheder, der har opnået et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter § 2, stk. 1, nr. 2, har ret til at få tildelt og offentliggjort en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Offentliggørelse er betinget af, at certificeringsorganet

 1. har indsendt en kopi af certifikatet og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet, og
 2. har oplyst Arbejdstilsynet om, at den certificerede virksomhed ønsker en kronesmiley offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 2. En kronesmiley tildelt en produktionsenhed fjernes:

 1. hvis Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen på den produktionsenhed, hvor afgørelsen er truffet, og som medfører en gul eller en rød smiley, eller
 2. hvis certificeringsorganet ved akkrediteret certificering har givet Arbejdstilsynet oplysning om, at produktionsenhedens certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet, jf. stk. 1, nr. 2. 

Stk. 3. Kronesmiley tildeles igen, når

 1. Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at påbudte forhold på den produktionsenhed, der har medført en gul eller rød smiley, er efterkommet, jf. dog § 5 og § 6, 
 2. Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding, som nævnt i nr. 1, og Arbejdstilsynet tillige har kontrolleret, at de påbudte forhold på produktionsenheden er efterkommet, når Arbejdstilsynet har afgivet påbud i form af forbud, eller afgivet strakspåbud på grund af betydelig fare, jf. dog § 5 og § 6, eller 
 3. det akkrediterede certificeringsorgan har givet Arbejdstilsynet oplysning om, at de forhold, der lå til grund for fratagelse eller suspension af virksomhedens certifikat, jf. stk. 1, nr. 2, ikke længere udgør en afvigelse i forhold til virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal gøre arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, bekendt med indholdet i tilbagemeldingen efter stk. 3, nr. 1 og 2.

  Grøn smiley

  § 4. Grøn smiley tildeles, når Arbejdstilsynet efter et risikobaseret tilsyn på produktionsenheden,

  1. ikke har fundet anledning til at træffe afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, eller
  2. har konstateret, at afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er efterkommet, jf. dog § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1, hvorefter gul og rød smiley tildeles for en minimumsperiode på 6 måneder.
  3. Stk. 2. Grøn smiley indeholder en dato for, hvornår et risikobaseret tilsyn på produktionsenheden senest er blevet gennemført, eller afgørelse truffet af Arbejdstilsynet er efterkommet.

   Stk. 3. Grøn smiley fjernes 5 år efter datoen for det seneste risikobaserede tilsyn på produktionsenheden.

   Stk. 4. Grøn smiley fjernes midlertidigt, hvis produktionsenheden i løbet af den 5-årige offentliggørelsesperiode i forbindelse med andre tilsynsformer end risikobaseret tilsyn modtager afgørelser, som medfører en gul eller rød smiley, jf. §§ 5 og 6. Når Arbejdstilsynet modtager tilbagemelding om, at disse afgørelser er efterkommet, får virksomheden en grøn smiley på ny, indtil der er gået 5 år fra datoen for det seneste risikobaserede tilsyn på produktionsenheden.

   Stk. 5. Hvis Arbejdstilsynet gennemfører et nyt risikobaseret tilsyn på en produktionsenhed, starter en ny 5-års offentliggørelsesperiode.

  Gul smiley

  § 5. Gul smiley tildeles i en minimumsperiode på 6 måneder, når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg på produktionsenheden har truffet afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, medmindre afgørelsen er omfattet af § 6.

  Stk. 2. Gul smiley fjernes, jf. dog stk. 1, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om,
  1. at strakspåbuddet eller afgørelsen er efterkommet, eller
  2. at påbudte midlertidige foranstaltninger er gennemført, og en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet er påbegyndt.

  Stk. 3. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

  Rød smiley

  § 6. Rød smiley tildeles i en minimumsperiode på 6 måneder, når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg i produktionsenheden har afgivet påbud i form af forbud eller har afgivet påbud om rådgivning, jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Rød smiley tildeles dog ikke, hvor påbuddet om rådgivning vedrører et påbud om undersøgelse af arbejdsmiljøforholdene, jf. § 1, stk. 6.

  Stk. 2. Rød smiley fjernes, jf. dog stk. 1, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om,

  1. at forbuddet eller rådgivningspåbuddet er efterkommet, eller
  2. at påbudte midlertidige foranstaltninger er gennemført, og en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet er påbegyndt. 
   1. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal ved tilbagemeldingen erklære, at arbejdsmiljøorganisationen eller en repræsentant for de ansatte i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere arbejdsmiljøorganisation, inden den for tilbagemeldingen fastsatte frist er gjort bekendt med indholdet af tilbagemeldingen.

     § 6 a. Rød smiley vises med teksten "skærpet tilsyn", når Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg i produktionsenheden har afgivet påbud i form af forbud. Forbud, der bliver afgivet under risikobaserede tilsyn eller til arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, indgår ikke.

     Stk. 2. Rød smiley med visning ”skærpet tilsyn” fjernes, når det skærpede tilsyn er afsluttet, medmindre der bliver afgivet et nyt forbud.

     Emner for arbejdsmiljøproblemer, der danner grundlag for afgørelser 

     § 7. Emnerne for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, der danner grundlag for afgørelser, som har medført gul og rød smiley, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

     Bestilt tilsyn med henblik på tildeling af smiley

     § 8. En virksomhed kan bestille et risikobaseret tilsyn hos Arbejdstilsynet, hvis én eller flere af virksomhedens produktionsenheder:
     1. har en grøn smiley, og fortsat ønsker at offentliggøre sit arbejdsmiljø efter udløbet af offentliggørelsesperioden på 5 år, eller
     2. ikke har en grøn, gul eller rød smiley.

     Stk. 2. Bestilt tilsyn gennemføres senest 6 måneder efter bestilling er modtaget af Arbejdstilsynet.

     Ikrafttræden mv.

     § 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

     Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2007 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. (Smiley-ordning).

     Stk. 3. Grøn smiley, der er tildelt frem til og med 31. december 2011, fjernes efter 5 år, beregnet fra datoen for screeningsbesøget. Udløber tildelingsperioden inden 30. juni 2012 forlænges tildelingsperioden dog frem til denne dato.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------

     Bekendtgørelse nr. 1197 9. oktober 2013 indeholder følgende bestemmelser

     § 2

     Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

     Stk. 2. For arbejdsmiljøcertifikater udstedt inden 1. november 2013, finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bekendtgørelse nr. 479 af 15. april 2015 indeholder følgende bestemmelser

     § 2

     Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. april 2015.

     Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilbagemeldinger på afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, hvor tilbagemelding skal indgives fra og med den 18. april 2015.

     Stk. 3. Såfremt tilbagemeldingen skal indgives på en afgørelse truffet før den 18. april 2015, kan denne dog gives efter de regler, der var gældende på afgørelsestidspunktet.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bekendtgørelse nr. 1906 af 29. december 2015 indeholder følgende bestemmelse

     § 2

     Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. 

      

      

     Bilag

     Smiley-symboler, jf. § 1, stk. 1 

     Arbejdsmiljørådgivere
     har skiftet navn

     Bekendtgørelse om brug af auto-riserede arbejdsmiljørådgivere har skiftet navn til bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivnings-virksomheder på arbejdsmiljø-området, men det ændrer ikke på reglerne i denne bekendtgørelse.