Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 206 af 23. marts 1990 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

I medfør af § 39, stk. 1, § 63 og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i samme lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om arbejdsmiljø, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter ethvert arbejde med ioniserende stråling. Bestemmelserne i § 3, stk. 3, samt §§ 5 og 6 finder dog kun anvendelse på arbejde for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Arbejde med ioniserende stråling omfattet af § 2 må kun udføres af personer, der ifølge en lægelig vurdering skønnes at være egnet hertil.

Stk. 3. Arbejde med ioniserende stråling må i øvrigt kun udføres af personer, hvis helbredstilstand ikke derved udsættes for forringelse.

§ 2. Enhver, der skal udføre arbejde under forhold, som normalt kan udsætte vedkommende for en effektiv dosis, der overstiger 6 mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over 3/10 af de dosisgrænser for øjelinsen, hud og ekstremiteter, der er fastsat i bilag 1 for arbejdstagere over 18 år i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 823 af 31. oktober 1997 om dosisgrænser for ioniserende stråling, skal gennemgå en helbredsundersøgelse med henblik på at bestemme vedkommendes egnethed til det pågældende arbejde. Lægeundersøgelsen skal finde sted, så vidt muligt inden arbejdet påbegyndes og senest 1 uge efter dette tidspunkt. For virksomheder eller grupper af virksomheder, hvor særlige forhold taler herfor, kan Direktøren for Arbejdstilsynet efter forhandling med Sundhedsstyrelsen forlænge tidsfristen for undersøgelsen med indtil 4 måneder. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for undersøgelse af personer, som tidligere er undersøgt i medfør af denne bestemmelse.

§ 3. Enhver, der udfører arbejde som anført i § 2, skal gennemgå en rutinemæssig kontrol af helbredstilstanden med henblik på en vurdering af, om vedkommende fortsat er egnet til at udføre det pågældende arbejde. Kontrollen fastlægges og udføres under hensyn til arten og omfanget af udsættelsen for ioniserende stråling samt til den pågældendes helbredstilstand. Helbredstilstanden skal dog vurderes mindst een gang årligt og hyppigere, hvis bestrålingsforholdene eller helbredstilstanden kræver det.

Stk. 2. Helbredskontrollen skal suppleres med de yderligere undersøgelser, dekontaminering og nødbehandlinger, som lægen anser for nødvendige.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen m.v. af ansatte.

§ 4. Såfremt en person på grund af uregelmæssigheder som følge af uheld, fejlbetjening eller af andre årsager er blevet eller må formodes at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladelige omfang ifølge de af Sundhedsstyrelsens fastsatte regler om dosisgrænser for ioniserende stråling, skal arbejdsgiveren omgående træffe de fornødne foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal endvidere underrette den i § 5, stk. 1, nævnte læge eller, hvis en sådan ikke er foreskrevet, Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne, samt virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. For personer, der ikke udfører arbejde for en arbejdsgiver, påhviler nævnte pligter den pågældende selv.

Stk. 2. Lægen skal snarest muligt foretage de fornødne undersøgelser af den pågældende.

§ 5. Til ethvert arbejdssted, hvor beskæftigelse af den i § 2 nævnte art forekommer, skal der være knyttet en uden for denne beskæftigelse stående læge, som til stadighed skal holde sig underrettet om det pågældende arbejde og de dermed forbundne sundhedsmæssige problemer.

Stk. 2. Denne læge foretager de i §§ 2-4 omhandlede undersøgelser. Den i § 2 omhandlede undersøgelse kan dog foretages af den af den ansatte sædvanligt benyttede læge.

§ 6. Udgifterne til lægeundersøgelser m.v. af ansatte efter denne bekendtgørelse afholdes af arbejdsgiveren.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lægeundersøgelser m.v. kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden.

§ 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan efter forhandling med Sundhedsstyrelsen fastsætte nærmere regler om de i §§ 2-4 nævnte lægeundersøgelser m.v.

Stk. 2. Den læge, der foretager undersøgelse i henhold til § 2, indsender erklæring om undersøgelsen til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Arbejdstilsynet meddeler den pågældende arbejdsgiver eller, såfremt arbejdet ikke skal udføres for en arbejdsgiver, den undersøgte, om arbejdet kan påbegyndes.

Stk. 3. Den læge, der foretager kontrol m.v. i henhold til §§ 3 og 4, indsender erklæring om kontrollen m.v. til Arbejdstilsynet og orienterer de undersøgte om resultatet. Resultatet af kontrollen m.v. af ansatte må ikke overlades til arbejdsgiveren. Arbejdstilsynet træffer beslutning om eventuelt nødvendige foranstaltninger, om fornødent efter forhandling med Sundhedsstyrelsen.

Stk. 4. Den læge, der forestår undersøgelserne efter bekendtgørelsen skal opbevare resultaterne og optegnelser, der ligger til grund herfor, indtil personen er fyldt eller ville være fyldt 75 år, dog i mindst 30 år efter den pågældendes ophør med arbejdet, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

  • overtræder § 1, stk. 2, §§ 2-5 og § 7, stk. 2 og 3,  

  • ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller tilsidesætter vilkår for tilladelse i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. april 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 53 af 29. februar 1972 om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 23. marts 1990
Erik Andersen/Thomas Philbert Nielsen

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 96/29/ EURATOM, EF-tidende1996, L 159 s. 1.