Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar vedrørende transportabelt trykbærende udstyr

Spørgsmål og svar er udarbejdet af Arbejdstilsynet i forbindelse med implementering af direktiv 2010/35/EF om transportabelt trykbærende udstyr.

1. Hvilket trykbærende udstyr vil være omfattet af bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr nr. 289: 2001 efter den 30. juni 2011? 

Det udstyr, som er omfattet af direktivet 2010/35/EU, undtages fra bekendtgørelse nr. 289: 2001.

Følgende udstyr vil være omfattet af bekendtgørelse nr. 289: 2001 efter 30.06.2011:

  • Trykbærende udstyr fremstillet før direktivet 1999/36/EF, som ikke er blevet fornyet overensstemmelsesvurderet, og som ikke skal gøre tilgængeligt på det europæiske marked.
  • Aerosoldåser ( engangsbeholdere ), som skal konstrueres, indrettes, markedsføres, mærkes, fyldes og afprøves mv. i overensstemmelse med bekendtgørelsen om aerosoler.
  • Bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater.
  • Ældre udstyr, som ikke er ε ( epsilon )- eller П (pi )-mærket.
  • Trykbærende beholdere og tanke, der anvendes til transportformål, og som er omfattet af ADR/RID-konventionerne og fyldes eller tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk. Disse beholdere og tanke er ikke П ( pi )-mærkede, og derfor ikke omfattet af hverken direktiv 1999/36/EF eller direktiv 2010/35/EU.
  • Beholdere og tanke til transport af ufarligt gods, fx slamsugere og silotanke, der ikke er omfattet af ADR/RID-konventioner.

2. Skal transportabelt trykbærende udstyr som er ε ( epsilon ) / П ( pi )-mærket, kontrolleres iht. ekendtgørelse nr.289: 2001 efter en ombygning eller reparation?

Nej, det skal kontrolleres efter direktiv 2010/35/EU.

3. Skal ældre gasflasker fremstillet i overensstemmelse med direktiverne 84/525-526527/EØF, underkastes en fornyet overensstemmelsesvurdering?

Nej, disse flasker, som er ε ( epsilon )-mærket, er sikret fri markedsføring, men er ikke sikret fri anvendelse (påfyldning, brug og undersøgelse); disse flasker skal derfor П (pi)-mærkes iht. direktivet 2010/35/EU efter 30.06.2011, hvis ikke de er П (pi)-mærket iht. direktiv 1999/36/EF.

4. Hvad er en fornyet overensstemmelsesvurdering?

En fornyet overensstemmelsesvurdering er en procedure, som udstyret skal gennemgå, hvis man ønsker at markedsføre udstyret i EU, og udstyret ikke havde været overensstemmelsesvurderet iht. direktiv 199/36/EF, dvs. udstyr som var fremstillet og bragt i omsætning inden gennemførelsen af direktiv 1999/36/EF, skal overensstemmelsesvurderes iht. direktiv 2010/35/EU, hvis udstyret skal kunne markedsføres i EU efter den
30.06.2011.

5. Hvilke overensstemmelsesprocedurer er der i de nye regler? 

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Procedurerne fremgår af nedennævnte tabel, første kolonne.

Udstyret skal overensstemmelsesvurderes efter relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne. Det hidtidige modulsystem udgår.

DANAK har udarbejdet en oversigt til brug for akkreditering med sammenligning mellem de gamle moduler og procedurerne i ADR.

Listen er vejledende, idet der ikke er en direkte sammenhæng mellem de nye procedurer og de gamle moduler. 

6. Er der krav om en fornyet akkreditering for at blive udpeget som bemyndiget organ, og kan den gamle akkreditering danne grundlag for den nye akkreditering? 

Ja, bemyndigede organer skal akkrediteres iht. direktiv 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse, for at de kan blive udpeget som bemyndiget organ. DANAK vil tage udgangspunkt i den hidtidige akkreditering i forbindelse med vurderingen i henhold til direktiv 2010/35/EF. For nærmere information henvises til DANAK.

7. Er bekendtgørelse om udpegning af bemyndigede organer mv. nr 674: 2005 gældende for bemyndigede organer iht. direktiv 2010/35/EU?

Nej, udpegning af bemyndigede organer er alene reguleret af direktivet 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse som implementerer direktivet.

8. Hvilke opgaver må Godkendte organer ( AB ) iht. bkg. 289: 2001 udføre?
 
Ingen. Begrebet Godkendte organer ( AB ) udgår den 30.06.2011. Kontrolopgaver iht. direktiv 2010/35/EU, skal udføres af organer som er bemyndiget iht. 2010/35/EU. Kontrol af udstyr, der fremover er omfattet af bkg. 289: 2001, kan udføres af bemyndigede organer eller prøvningsinstitutioner udpeget af Arbejdstilsynet iht. bkg. 289, §§ 14 Stk. 2, 33 og 36 Stk. 3.

9. Hvor kan jeg finde ADR og RID reglerne?

ADR regler kan findes på fx www.politi.dk, RID reglerne kan findes på fx www.trafikstyrelsen.dk.

10. Hvilket udstyr er omfattet af eftersynskravene iht. direktiv 2010/35/EU?

Udstyr mærket med ε (epsilon) og П (pi).