Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om indretning mv. af transportabelt trykbærende udstyr1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 685 af 10. juni 2013

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 22, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for transportabelt trykbærende udstyr, som afgrænset og defineret i artikel 1 og 2 i bilag 1.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 om transportabelt trykbærende udstyr, med senere ændringer finder ikke anvendelse på transportabelt trykbærende udstyr, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, ejere, brugere, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Transportabelt trykbærende udstyr må kun bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes m.v., hvis det ikke udgør en risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for andre samfundsinteresser, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Transportabelt trykbærende udstyr skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Transportabelt trykbærende udstyr skal endvidere opfylde de relevante bestemmelser i ADR/RID-konventionerne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, der er gennemført i Danmark ved lovgivningen om vejtransport af farligt gods og lovgivningen om jernbanevirksomhed, hvor der stilles krav om dette i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fabrikanter, deres bemyndigede repræsentanter, importører, distributører, ejere, brugere, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 5. Hvor trykbeholdere serieproduceres, kan Arbejdstilsynet tillade at fornyet overensstemmelsesvurdering af enkelte trykbeholdere til transport samt ventiler og andet tilbehør dertil, foretages af et bemyndiget organ, der er ansvarlig for periodiske eftersyn af de relevante transportable trykbeholdere, forudsat at denne type trykbeholderes overensstemmelse er blevet vurderet i henhold til direktivets bilag III, punkt 3 af et bemyndiget organ af type A, der er ansvarlig for den fornyede overensstemmelsesvurdering, og at der er udstedt en attest for fornyet vurdering af denne type. Efter pi-mærkningen anføres identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som er ansvarligt for det periodiske eftersyn.

Bemyndigede organer

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. bilag 1, kapitel 4.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at minimumskravene i direktivets kapitel 4 opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren opfylde direktivets kapitel 4. Arbejdstilsynet kan stille yderligere betingelser end de, der fremgår af bilaget.

Stk. 6. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kriterierne i direktivets kapitel 4. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

§ 7. Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr for den tid, der medgår ved Arbejdstilsynets behandling af ansøgninger om at blive udpeget som bemyndiget organ. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage.

Stk. 2. Arbejdstilsynets gebyr til behandling af sagerne om udpegning fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Arbejdstilsynets gebyr udgør kr. 525,00 pr. time.

Stk. 3. Arbejdstilsynets gebyr reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks.

Stk. 4. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 5. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale Arbejdstilsynets gebyr efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Skat.

Klage

§ 8. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 9.

§ 9. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder § 4, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for transportabelt trykbærende udstyr der bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller anvendes m.v. efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af transportabelt trykbærende udstyr, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængeligt på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 732 af 27. juni 2011 om gennemførelse af direktiv 2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr.

Arbejdstilsynet, den 10. juni 2013

Jens Jensen / Bitten Højmark Døjholt