Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om indretning mv af tovbaneanlæg til personbefordring1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 686 af 10. juni 2013

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 22, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for tovbaneanlæg til personbefordring som defineret og afgrænset i artikel 1 og 2 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter og deres repræsentanter, bygherrer og deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Tovbaneanlæg til personbefordring og deres infrastrukturer, delsystemer samt sikkerhedskomponenterne i anlæggene skal opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Sikkerhedskomponenter må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis de gør det muligt at opføre anlæg, som opfylder kravene i bilag II til bilag 1. Sikkerhedskomponenter må kun tages i brug, hvis de gør det muligt at opføre anlæg, som ikke udgør en fare for personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for formuegoders sikkerhed, når de monteres og vedligeholdes korrekt og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

Stk. 3. Delsystemer, jf. bilag I til bilag 1, må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis de muliggør, at de anlæg, hvori de indgår, opfylder kravene i bilag II til bilag 1.

Stk. 4. Fabrikanter og deres repræsentanter, bygherrer og deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

Bemyndigede organer

§ 5. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. bilag 1, artikel 16.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at minimumskravene i direktivets bilag VIII opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren opfylde direktivets bilag VIII. Arbejdstilsynet kan stille yderligere betingelser end de, der fremgår af bilaget.

Stk. 6. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kriterierne i direktivets bilag VIII. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 7. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

§ 6. Arbejdstilsynet kan opkræve gebyr for den tid, der medgår ved Arbejdstilsynets behandling af ansøgninger om at blive udpeget som bemyndiget organ. Dette gælder, uanset om der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes tilbage.

Stk. 2. Arbejdstilsynets gebyr til behandling af sagerne om udpegning fastsættes, så de langsigtede gennemsnitlige omkostninger dækkes. Arbejdstilsynets gebyr udgør kr. 525,00 pr. time.

Stk. 3. Arbejdstilsynets gebyr reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks.

Stk. 4. Betales gebyret ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 5. Hvis en ansøger trods gentagne påkrav har undladt at betale Arbejdstilsynets gebyr efter denne bekendtgørelse, vil Arbejdstilsynet overdrage inddrivelsen til Skat.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning straffes med bøde den, som

  1. Overtræder § 4, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for tovbaneanlæg til personbefordring, der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af tovbaneanlæg til personbefordring, der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Samtidig ophæves Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 177 af 14. marts 2002 om tovbaneanlæg til personbefordring.

Arbejdstilsynet, den 10. juni 2013
 
Jens Jensen / Bitten Højmark Døjholt

*) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring, EU-Tidende 2000, nr. L 106, side 21.
2) EFT C 70 af 8.3.1994, s. 8, og EFT C 22 af 26.1.1996, s. 12.
3) EFT C 388 af 31.12.1994, s. 26.
4) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.4.1995 (EFT C 109 af 1.5.1995, s. 122), bekræftet den 27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles holdning af 28.6.1999 (EFT C 243 af 27.8.1999, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 27.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 16.12.1999.
5) Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40). Ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5).
6) EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/4/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1).
7) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet er ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
8) EFT C 10 af 16.1.1990, s. 1.
9) Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af "CE-overensstemmelsesmærkningen", med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23).
10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer (EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1).