Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1304 af 23. november 2015

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, stk. 2, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 22:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere, som defineret og afgrænset i artikel 1 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis beholderne ved korrekt installering, vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for mennesker, husdyr eller formuegoder.

Stk. 2. Simple trykbeholdere skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 5. Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis brugsanvisningen efter direktivets bilag III, punkt 2, er udfærdiget på dansk.

Bemyndigede organer

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. kapitel 4 i bilag 1.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, som er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at kravene i artikel 21 i bilag 1 opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 23, 29-31 og 33 i bilag 1.

Stk. 6. DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 7. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder §§ 4 og 5, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 684 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for simple trykbeholdere der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen af beholdere der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Arbejdstilsynet, den 23. november 2015

Peter Vesterheden/Katrine Wied Christensen

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 45.