Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, stk. 2, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 22:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for materiel og sikringssystemer m.v. bestemt til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, som defineret og afgrænset i artikel 1 og artikel 2 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Materiel og sikringssystemer m.v. må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i anvendelse til eget brug, hvis de ikke bringer personers og i givet fald husdyrs sikkerhed og sundhed i fare, eller bringer formuegoder i fare, når de installeres og vedligeholdes på passende vis og bruges i overensstemmelse med deres bestemmelse.

Stk. 2. Materiel og sikringssystemer m.v. skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 5. Materiel og sikringssystemer m.v. må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i anvendelse til eget brug, hvis:

  1. EU-overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 14 i bilag 1 er oversat til dansk eller engelsk, og
  2. brugsanvisningen efter direktivets bilag II, punkt 1.0.6, samt eventuel anden sikkerhedsinformation er udfærdiget på dansk.

Almindelige bestemmelser

§ 6. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. kapitel 4 i bilag 1.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, som er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, jf. bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til og sikre, at kravene i artikel 21 i bilag 1 opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 23, 29-31 og 33 i bilag 1.

Stk. 6. DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 7. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 8.

§ 8. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder §§ 4 og 5, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 682 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for materiel og sikringssystemer m.v. der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen m.v. af materiel og sikringssystemer m.v., der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Arbejdstilsynet, den 23. november 2015

Peter Vesterheden/Katrine Wied Christensen

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 309.