Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Overvågning af lastbilkraners stabilitet

Med ikrafttræden af det nye maskindirektiv den 29. december 2009 blev kravene til overvågning af lastbilkraners stabilitet skærpet. Det har siden da været et krav, at der skal være overvågning af støttebenenes position med kobling til kranens sikkerhedsstyring.

I forbindelse med ikrafttrædelsen af det nye maskindirektiv 2006/42/EF har der på europæisk niveau været forskellige tolkninger af, hvorvidt lastbilmonterede kraner fremstillet efter den 29. december 2009 skulle være forsynet med et sikkerhedsstyresystem til overvågning stabiliteten. Usikkerheden skyldtes, at standarden for lastbilkraner DS/EN 12999 først blev harmoniseret iht. det nye maskindirektiv i 2011. Standarden har siden 2011 stillet krav om en sådan overvågning.

På baggrund af henvendelser fra forskellige danske interessenter i branchen af lastbilmonterede kraner, tog Arbejdstilsynet initiativ til at få afklaret spørgsmålet i EU Kommissionens Maskinarbejdsgruppe på et møde i Bruxelles den 21. december 2010.

EU’s maskinarbejdsgruppe fandt, at direktivet stiller et klart krav om overvågning af stabiliteten. Maskinarbejdsgruppen fandt ligeledes ikke, at der er tekniske forhold som gør, at det ikke er muligt at udstyre kraner med et sådant system, idet nogle fabrikanter allerede leverede dette.

Maskinarbejdsgruppen fandt derfor, at lastbilmonterede kraner, der er markedsført efter den 29. december 2009, med en maksimal arbejdsbelastning på mindst 1000 kg, eller hvis væltningsmoment mindst svarer til 40.000 Nm, skal være udstyret med et sikkerhedsstyresystem, som overvåger køretøjets stabilitet. Dette system skal reducere løftekapaciteten eller stoppe kranen, såfremt støttebenene ikke er fuldt udtrukne.

Regelgrundlaget

Maskindirektivet er implementeret via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2 (nu ophævet), og senere bekendtgørelse 693 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af maskiner. I bilag I, pkt. 4.2.2 er kravet til stabilitetsovervågning angivet.

4.2.2. Belastningskontrol

Maskiner med en maksimal arbejdsbelastning på mindst 1 000 kg, eller hvis væltningsmoment mindst svarer til 40 000 Nm, skal være udstyret med anordninger, der advarer føreren og forhindrer farlige bevægelser i tilfælde af:

  • overbelastning, enten på grund af overskridelse af den maksimale arbejdsbelastning eller af det maksimale arbejdsmoment som følge af denne belastning eller
  • overskridelse af væltningsmomentet.

Endvidere er det i bilag I, pkt. 1.1.2 angivet, at der skal tages hensyn til forudsigeligt misbrug.

1.1.2. Principper for integrering af sikkerheden

a) Maskinen skal konstrueres og fremstilles således, at den kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer foretages på de betingelser, der er foreskrevet, men også under enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan forudses.