Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Information til importører og distributører om regler for markedsføring af segboards

Importører til EU af segboards fra Kina og andre tredjelande er ansvarlige for at produktet opfylder gældende lovgivning og er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Distributører har også visse pligter til at sikre dig at de produkter der sælges, er lovlige.

Hvilke regler gælder for et segboard?

De fleste segboards vil være omfattet af maskindirektivet (2006/42/EF). Direktivet er implementeret i dansk lovgivning via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013 om indretning mv. af maskiner. Læs mere om maskindirektivets krav i de efterfølgende punkter.

Generelle pligter for importører og distributører af segboards, omfattet af maskindirektivet, fremgår af lov om indretning m.v. af visse produkter.

Mindre segboards der specifikt henvender sig til børn er omfattet af legetøjsdirektivet og dermed ikke maskindirektivet. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på legetøjsområdet.

Et segboard kan derudover være omfattet af andre myndigheders regler. Det er importørens ansvar at sikre sig, at segboard fabrikanten har overholdt alle gældende regler inden produktet CE mærkes.

Segboards skal være CE-mærket

  • Et CE-mærke sættes på et produkt af fabrikanten, efter at der er udarbejdet en overensstemmelseserklæring, hvor fabrikanten erklærer, at produktet lever op til sikkerhedskravene i lovgivningen.
  • En fabrikant må kun sætte et CE-mærke på sit produkt, hvis kravene er opfyldt.
  • CE-mærket skal placeres på selve produktet, ikke alene på emballagen.

Segboards skal være mærket med modelbetegnelse og fabrikantens navn

Det er et krav i maskindirektivet, at et segboard er forsynet med følgende mærkning på selve produktet:

  • fabrikantens firmanavn og fulde adresse og i givet fald navn og adresse på dennes repræsentant
  • maskinens betegnelse
  • CE-mærkning
  • specifikation af serie eller typebetegnelse
  • eventuelt serienummer
  • fremstillingsåret, dvs. det år, hvor fabrikationsprocessen blev afsluttet.

Der skal medfølge en dansk brugsanvisning

Det er et krav, at der medfølger en brugsanvisning på dansk. Brugsanvisningen skal indeholde en klar reference til mærkningen på selve segboardet, samt en kopi af overensstemmelseserklæringen.

Der skal medfølge en overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæringen er en erklæring, hvor fabrikanten oplyser, hvilke EU-direktiver segboardet er fremstillet i overensstemmelse med.

Segboards, som er omfattet af maskindirektivet, skal leveres til forbrugerne med en brugsanvisning med en kopi af overensstemmelseserklæringen på dansk.

Sikkerhedskrav

Maskindirektivet indeholder en lang række sikkerheds- og sundhedskrav som skal være opfyldt for at segboardet må CE mærkes. Der er bl.a. krav vedr. beskyttelse mod faren for elektrisk stød, og krav om sikring mod at segboardet kan bryde i brand som følge af overophedning.

Fabrikanten har pligt til at foretage en risikovurdering der afdækker alle farer ved produktet, og derefter konstruere produktet så farerne er imødegået. Fabrikanten skal kunne dokumentere at sikkerheden er i orden.

Importører af segboards til EU skal sikre sig, at fabrikanten har overholdt sine pligter, inden produktet importeres.

Læs mere