Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1540 af 10 december 2015

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, stk. 2, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4, i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 22:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som defineret og afgrænset i artikel 1 og artikel 2 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for elevatorinstallatører og deres repræsentanter, fabrikanter af sikkerhedskomponenter til elevatorer og deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Elevatorer må kun bringes i omsætning eller ibrugtages, hvis der ikke er risiko for at personers sikkerhed og sundhed og, i givet fald, formuegoder bringes i fare, for så vidt de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Stk. 2. Elevatorer skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Elevatorinstallatører og deres repræsentanter, bemyndigede organer og andre forpligtede ifølge bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 5. Sikkerhedskomponenter til elevatorer må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages, hvis de ikke indebærer risiko for, at personers sikkerhed og sundhed og, i givet fald, formuegoder bringes i fare, for så vidt disse komponenter indbygges og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Stk. 2. Sikkerhedskomponenter til elevatorer skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3. Fabrikanter af sikkerhedskomponenter og deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede ifølge bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 6. Den, der er ansvarlig for opførelsen af en bygning eller et anlæg, og elevatorinstallatøren skal dels gensidigt udveksle de nødvendige oplysninger, og dels træffe de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

§ 7. I særlige tilfælde, navnlig i eksisterende ejendomme, hvor der ikke kan etableres et frit rum eller tilflugtssted uden for hver af elevatorstolens yderstillinger, kan der træffes andre foranstaltninger til at undgå klemningsfare, hvis Arbejdstilsynet har givet en forhåndsgodkendelse hertil.

§ 8. I elevatorskakte må der ikke findes andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end dem, der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

§ 9. Elevatorer må kun bringes i omsætning eller ibrugtages, hvis EU-overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 17 i bilag 1 er oversat til dansk, og brugsanvisningen efter direktivets bilag I, punkt 6.2 er udfærdiget på dansk.

§ 10. Sikkerhedskomponenter til elevatorer må kun bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages, hvis EU-overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 17 i bilag 1 er oversat til dansk og brugsanvisningen efter direktivets bilag I, punkt 6.1 er udfærdiget på dansk, således at montering, tilslutning, justering og vedligeholdelse kan ske på en effektiv og farefri måde. Dog kan brugsanvisningen til brug for montering og tilslutning udfærdiges på et andet EU-sprog, hvis virksomheden har dette sprog som arbejdssprog, og opstilleren/montøren behersker dette sprog.

Bemyndigede organer

§ 11. Direktøren for Arbejdstilsynet kan udpege bemyndigede organer, jf. kapitel IV i bilag 1.

Stk. 2. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være en juridisk person, der er etableret i Danmark.

Stk. 3. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ, skal ansøgeren være akkrediteret af DANAK Den Danske Akkrediteringsfond, som er udpeget som det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, jf. bekendtgørelsen om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan.

Stk. 4. Akkrediteringen efter stk. 3 skal ske i forhold til den opgave, der ansøges om udpegning til, og sikre, at kravene i artikel 24 i bilag 1 opfyldes.

Stk. 5. For at kunne blive udpeget som bemyndiget organ skal ansøgeren derudover opfylde kravene i artiklerne 26, 32-34 og 36 i bilag 1.

Stk. 6. DANAK Den Danske Akkrediteringsfond vurderer, om ansøgeren opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5, og DANAK Den Danske Akkrediteringsfond overvåger, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for udpegningen.

Stk. 7. Arbejdstilsynet kan føre kontrol og tilsyn med, at de bemyndigede organer til enhver tid opfylder kravene for at blive udpeget, jf. stk. 2-5. Det bemyndigede organ skal efter anmodning fremlægge alle relevante oplysninger.

Stk. 8. Direktøren for Arbejdstilsynet kan inddrage bemyndigelsen, hvis det konstateres, at det bemyndigede organ ikke længere opfylder kriterierne for bemyndigelsen, jf. stk. 1-5.

Klage

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog § 13.

§ 13. Klage over afgørelser truffet af bemyndigede organer kan indbringes for Arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder §§ 4-6 og 8-10, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 11 træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af elevatorer ophæves.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der bringes i omsætning, gøres tilgængelige på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er bragt i omsætning, gjort tilgængelige på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Arbejdstilsynet, den 10. december 2015

Peter Vesterheden/Katrine Wied Christensen

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, EU-Tidende 2014, nr. L 96, side 251.
2) EUT C 181 af 21.6.2012, s. 105.
3) Europa-Parlamentets holdning af 5.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.2.2014.
4) EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1.
5) Jf. bilag XIII, del A.
6) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.
7) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.
8) EFT L 134 af 20.6.1995, s. 37.
9) EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.
10) Godkendt ved Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).
11) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
12) EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.