Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 247 af 14. marts 2014 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

I medfør af § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 11, § 13, § 17, stk. 4, § 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1, og § 27, stk. 4 i lov nr. 155 af 20. februar 2013 om indretning m.v. af visse produkter, og efter bemyndigelse i henhold til lovens § 22, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gennemfører Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med senere ændringer. Direktivet er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for aerosoler som defineret og afgrænset i artikel 1 og 2 i bilag 1.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for de, der er ansvarlige for, at aerosolerne bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, og andre forpligtede, som det følger af bilag 1.

Almindelige bestemmelser

§ 4. Aerosoler må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. De, der er ansvarlige for, at aerosolerne bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

Mærkning

§ 5. Mærkningen, jf. bilag 1, artikel 8, skal anføres på dansk.

Stk. 2. På aerosoler må der ikke påføres mærker eller angivelser, der kan forveksles med symbolet »3« (spejlvendt epsilon).

Prøvningsmetoder

§ 6. Hvis der anvendes prøvningsmetoder i henhold til direktivets bilag I, punkt 6.1.4.1, litra b og litra c, skal prøvningsmetoden godkendes af Arbejdstilsynet, eller af en tilsvarende kompetent myndighed i en anden medlemsstat.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse af prøvningsmetoden indsendes til Arbejdstilsynet af den, der er ansvarlig for at bringe aerosoler i omsætning. Ansøgningen ledsages af et teknisk dossier, der beskriver metoden.

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for at bringe aerosoler i omsætning, skal opbevare Arbejdstilsynets eller den tilsvarende kompetente myndigheds godkendelse af prøvningsmetoden, det tekniske dossier, der beskriver metoden, og, hvis dette er relevant, kontrolrapporter. Disse dokumenter skal være til rådighed på den adresse, der er angivet på etiketten, jf. bilag 1, artikel 8, stk. 1, litra a.

Klage

§ 7. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om indretning m.v. af visse produkter eller anden lovgivning, straffes med bøde den, som

  1. overtræder §§ 4 og 5, eller bestemmelser i bilag 1, eller
  2. ikke efterkommer afgørelser, herunder påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juni 2014, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 687 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af aerosoler, jf. dog stk. 3 og stk. 4, 2. pkt.

Stk. 3. Bekendtgørelsen træder først i kraft den 1. juni 2015 for aerosoler, der indeholder blandinger. Aerosoler, som indeholder blandinger, som er bragt i anvendelse før den 1. juni 2015, behøver ikke at ommærkes i overensstemmelse med bilag 1, pkt. 2.2. om etikettering før den 1. juni 2017.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder for aerosoler, der bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For aerosoler, der er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Arbejdstilsynet, den 14. marts 2014

Thomas V. Pedersen / Bitten Højmark Døjholt

-------------------------------------------------

Bekendtgørelse nr. 1336 af 29. november 2017 indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. februar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for aerosoler der bringes i omsætning, gøres tilgængeligt på markedet eller tages i brug efter bekendtgørelsens ikrafttræden. For indretningen m.v. af aerosoler, der er bragt i omsætning, gjort tilgængeligt på markedet eller taget i brug før bekendtgørelsens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

-----------------------------------------------------

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler, EU-Tidende 1975, nr. L 147, side 40, som ændret ved Kommissionens direktiv 2008/47/EF af 8. april 2008 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler, EU-Tidende 2008, nr. L 96, side 15 og Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2013, nr. L 77, side 20 som ændret ved Kommissionens direktiv 2016/2037/EU af 21. november 2016 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF for så vidt angår det tilladte maksimaltyrk i aerosoler og med henblik på at tilpasse dets bestemmeler om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2016, nr. L 314, side 11.

 

Bilag

Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975

Information

Reglerne om tilladt maksimaltryk i aerosoler samt reglerne om etikettering ændres den 12. februar 2018.
Læs mere