Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 815 af 26. august 2009

I medfør af § 7 a, § 45, stk. 1, § 47 og § 51 b i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, fastsættes:

§ 1. Miljøstyrelsen udfører de opgaver, som tildeles de nationale kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, jf. forordningens artikel 121.

§ 2. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i den i § 1 nævnte forordning i overensstemmelse med forordningens og lovens regler herom, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Arbejdstilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i forordningens artikel 14, stk. 6, og forordningens afsnit IV og V med undtagelse af artikel 33, stk. 2, og artikel 38, stk. 4, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 3. Arbejdstilsynet fører tilsyn med markedsføring og anvendelse af asbestfibre, jf. forordningens bilag XVII, nr. 6, og markedsføring og anvendelse af chrom VI forbindelser, jf. forordningens bilag XVII, nr. 47.

Stk. 4. For luftfart gælder Arbejdstilsynets tilsynsforpligtelse efter stk. 2 kun for arbejde på landjorden. For søfart og fiskeri gælder Arbejdstilsynets tilsynsforpligtelse efter stk. 2 kun for lastning og losning af skibe, herunder fiskefartøjer, værftsarbejde om bord i skibe og arbejde, der må ligestilles hermed.

Stk. 5. Energistyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i forordningens artikel 14, stk. 6, og forordningens afsnit IV og V med undtagelse af artikel 33, stk. 2, og artikel 38, stk. 4, på offshoreanlæg mv. omfattet af offshoresikkerhedsloven.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i forordningens artikel 31, stk. 7, afsnit 1 og 2, artikel 34-36, artikel 37, stk. 4-8, og artikel 38, stk. 1-3 og 5, på skibe.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1012 af 16. august 2007 om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Energistyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) ophæves.

Miljøministeriet, den 26. august 2009

Troels Lund Poulsen/Claus Torp

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, (EU-Tidende 2006 nr. L 396, side 1).

 

Læs også 

REACH-forordning