Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning

SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

I medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1 - Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver risiko for udsættelse på arbejdspladsen for stoffer og materialer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for arbejde omfattet af § 2, stk. 3, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde der ikke udføres for en arbejdsgiver.

Definitioner og ordforklaringer

§ 2. Ved grænseværdi for luftforurening i denne bekendtgørelse forstås værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i den luft, der kan indåndes på arbejdspladsen, i løbet af en otte timers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier.

Stk. 2. Ved korttidsværdi forstås, at selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 gange grænseværdien.

Stk. 3. Ved loftsværdi forstås, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades for pågældende stof.

Stk. 4. Ved STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på 15 minutter.

§ 3. Ved biologisk eksponeringsværdi forstås den værdi, der fremkommer ved måling af et stof i blod eller urin.

§ 4. Andre ordforklaringer fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 - Særlige bestemmelser

§ 5. De gældende regler efter arbejdsmiljøloven, herunder reglerne om unødig påvirkning fra stoffer og materialer, jf. § 16 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, supplerer reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 6. Grænseværdierne for luftforurening i bilag 2 samt biologisk eksponeringsværdi i bilag 3, herunder korttidsværdier og loftsværdier, skal overholdes.

Stk. 2. Når der optræder flere stoffer i luften samtidig, skal der tages hensyn til deres samvirkning.

Stk. 3. For hudgennemtrængelige stoffer er det en forudsætning for at bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden.

Kapitel 3 - Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

  1. overtræder § 6, eller
  2. ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 6 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 4 - Ikrafttræden 

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2011. 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 91/322/EØF af 29. maj1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 1991, nr. L 177, side 22, Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 2000, nr. L 142, side 47, Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006 om den anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 38, side 36, Kommissionens direktiv 2009/161/EU af 17. december 2009 om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 2000/39/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 338, side 87, Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, side 11, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest, EU-Tidende 2009, nr. L 330, side 28 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2004, nr. L 158, side 50.

 

Bilag

1 - Ordforklaringer  
2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. (PDF, 154 kB)
3 - Biologisk eksponeringværdi (PDF, 23 kB) 

Bemærk

Listen over organiske opløsningsmidler fremgår fortsat af At-vejledning C.0.1 

Listen over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende, fremgår også af At-vejledning C.0.1