Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 2 - Grænseværdier for luftforureninger m.v.

Anmærkninger

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm3.

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

S betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

K betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

* betyder, at de anførte CAS-numre ikke altid er udtømmende. Grænseværdien er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre.

Afsnit A om grænseværdier for luftforurening

Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening

         
CAS-nr.*
Stof
ppm
mg/m 3
Anm.
75-07-0
Acetaldehyd (1996)
25
45
LK
67-64-1
Acetone
250
600
E
75-86-5
Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000)
1
3,5
H
75-05-8
Acetonitril (2007)
40
70
EH
98-86-2
Acetophenon (1996)
10
49
 
 
Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen
-
-
 
 
Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan
-
-
 
 
Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetra-
chlorethan
-
-
 
50-78-2
Acetylsalicylsyre
-
5
 
107-02-8
Acrolein (2018)
0,02
0,05
E
79-06-1
Acrylamid
-
0,03
HK
107-13-1
Acrylonitril
2
4
HK
79-10-7
Acrylsyre (2018)
2
5,9
EHS4)
 
Acrylsyreethylester, se ethylacrylat
-
-
 
 
Acrylsyremethylester, se methylacrylat
-
-
 
124-04-9
Adipinsyre (1996)
-
5
 
111-69-3
Adiponitril (1996)
2
8,8
H
 
AGE, se allylglycidylether
-
-
 
309-00-2
Aldrin
-
0,25
HK
107-18-6
Allylalkohol
2
4,8
EH
107-11-9
Allylamin (1994)
2
4,7
H
107-05-1
Allylchlorid
1
3
K
106-92-3
Allylglycidylether
5
22
LHK
 
1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether
-
-
 
2179-59‑1
Allylpropyldisulfid
2
12
 
7429-90‑5
Aluminium, pulver og støv, total (2005)
-
5
 
 
Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminium, alkyler, beregnet som Al
-
2
 
 
Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005)
-
1
 
1344-28‑1
Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005)
-
5
 
 
Aluminiumoxid, beregnet som Al,
respirabel (2005)
 
2
 
 
Aluminiumrøg, beregnet som Al
-
5
 
 
Aminobenzen, se anilin
-
-
 
 
Aminobutan, se butylamin
-
-
 
141-43-5
2-Aminoethanol (1996)
1
2,5
EH
504-29-0
2-Aminopyridin
0,5
2
 
61-82-5
Amitrol (2018)
-
0,2
EK
 
Ammat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
7664-41‑7
Ammoniak (2002)
20
14
E
12125-02‑9
Ammoniumchloridrøg
-
10
 
3825-26‑1
Ammoniumperfluoroctanoat (1996)
-
0,01
H
7773-06‑0
Ammoniumsulfamat
-
10
 
123-92-2
Amylacetat, alle isomere (1996)
50
271
E
620-11-1
       
624-41-9
       
625-16-1
       
626-38-0
       
628-63-7
       
 
Amylaldehyd, se valeraldehyd
-
-
 
62-53-3
Anilin
1
4
HK
90-04-0
o-Anisidin
0,1
0,5
HK
104-94-9
p-Anisidin
0,1
0,5
H
 
Anon, se cyclohexanon
-
-
 
7440-36‑0
Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se dog stibin
-
0,5
 
 
Antimonbrinte, se stibin
-
-
 
86-88-4
ANTU
-
0,3
K
7440-38‑2
Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As (1996), se dog arsin og calciumarsenat
-
0,01
K
 
Arsenbrinte, se arsin
-
-
 
7784-42‑1
Arsin
0,01
0,03
K
12172-73‑5
Asbest (2005)
 
0,1
K
77536-66‑4
   
fiber/cm3
 
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
 
Asfaltrøg, se bitumenrøg
-
-
 
1912-24-9
Atrazin
-
2
K
12174-11‑7
Attapulgitfibre
 
1
fiber/cm3
 
 
3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin
-
-
 
 
Azimethylen, se diazomethan
-
-
 
86-50-0
Azinphosmethyl
-
0,2
H
 
Aziridin, se ethylenimin
-
-
 
7782-79‑8
Azoimid
0,1
0,2
L
7440-39‑3
Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba
-
0,5
E
 
Baytex, se fenthion
-
-
 
17804-35‑2
Benomyl
-
5
K
71-43-2
Benzen (1996)
0,5
1,6
EHK
 
1,2-Benzendiol, se pyrocatechol
-
-
 
 
1,3-Benzendiol, se resorcinol
-
-
 
 
p-Benzendiol, se hydroquinon
-
-
 
552-30-7
1,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996)
-
0,04
L
 
1,3-Benzodinitril, se m-Phthalodinitril
-
-
 
 
p-Benzoquinon, se Quinon
-
-
 
98-88-4
Benzoylchlorid (2002)
0,5
2,8
L
94-36-0
Benzoylperoxid
-
5
 
140-11-4
Benzylacetat (2002)
10
61
 
85-68-7
Benzylbutylphthalat (1994)
-
3
 
100-44-7
Benzylchlorid
1
5
LK
7440-41‑7
Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be
-
0,001
K
 
BGE, se n-butylglycidylether
-
-
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2018)
-
2
E
92-52-4
Biphenyl
0,2
1
 
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordi-
ethylether
-
-
 
542-88-1
Bis(chlormethyl)ether
0,001
0,005
K
 
Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin
-
-
 
 
Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether
-
-
 
 
Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdig fraktion af totalstøv
-
1
 
 
Bladan, se parathion
-
-
 
7439-92‑1
Bly, pulver, støv, røg og uorganiske for-
bindelser, beregnet som Pb (1996)
-
0,05
E
78-00-2
Blytetraethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
75-74-1
Blytetramethyl, beregnet som Pb
0,007
0,05
H
 
Blåsyre, se hydrogencyanid
-
-
 
 
Bomuldstøv (råbomuld)
 
0,5
 
 
Borax, se natriumtetraborat, decahydrat
-
-
 
 
Borethan, se diboran
-
-
 
1303-86‑2
Boroxid
-
10
 
10294-33‑4
Bortribromid
1
10
L
7637-07‑2
Bortrifluorid
1
3
L
 
Brintoverilte, se hydrogenperoxid
-
-
 
7726-95‑6
Brom
0,1
0,7
E
314-40‑9
Bromacil
-
5
 
 
Brombrinte, se hydrogenbromid
-
-
 
 
Bromchlophos, se dibrom
-
-
 
151-67‑7
2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan
5
40
 
74-96-4
Bromethan (1994)
5
22
HK
 
Bromethen, se vinylbromid
-
-
 
75-25-2
Bromoform
0,5
5
H
7789-30‑2
Brompentafluorid
0,1
0,7
 
106-99-0
1,3-Butadien
10
22
K
106-97-8
n-Butan
500
1200
 
 
Butandion, se diacetyl
-
-
 
71-36-3
Butanol, alle isomere
50
150
LH
75-65-0
       
78-83-1
       
78-92-2
       
35296-72‑1
       
78-93-3
Butanon (1994)
50
145
EH
109-79‑5
1-Butanthiol
0,5
1,5
 
 
2-Butenal, se crotonaldehyd
-
-
 
 
1-Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether
-
-
 
 
2-Butoxyethanol, se butylglycol
-
-
 
7580-85‑0
2-tert-Butoxyethanol (1994)
25
120
 
 
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, se butyldi-glycol
-
-
 
 
2-Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat
-
-
 
105-46-4
Butylacetat, alle isomere
150
710
 
110-19-0
       
123-86-4
       
540-88-5
       
141-32-2
n-Butylacrylat (1996)
2
11
E
 
Butylalkohol, se butanol
-
-
 
75-64-9
Butylamin, alle isomere
5
15
LH
78-81-9
       
109-73-9
       
13952-84‑6
       
 
Butylcellosolve, se butylglycol
-
-
 
112-34-5
Butyldiglycol (2007)
10
68
E
2426-08‑6
n-Butylglycidylether
6
30
K
111-76-2
Butylglycol (2000)
20
98
EH
112-07-2
Butylglycolacetat (2000)
20
134
EH
 
Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol
-
-
 
 
2-sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol
-
-
 
 
Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
-
-
 
138-22-7
n-Butyllactat
5
30
 
 
Butylmercaptan, se 1-butanthiol
-
-
 
97-88-1
n-Butylmethacrylat (1996)
25
145
 
 
tert-Butylmethylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
89-72-5
o-sec-Butylphenol
5
30
H
98-54-4
p-tert-Butylphenol
0,08
0,5
H
98-51-1
p-tert-Butyltoluen (1996)
1
6,1
 
110-65-6
1,4-butyndiol (2018)
-
0,5
E
7440-43‑9
Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Cd (2000)
-
0,005
K
7778-44‑1
Calciumarsenat
-
1
 
156-62-7
Calciumcyanamid
-
0,5
 
 
Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1305-62‑0
Calciumhydroxid
-
5
E
1305-62-0
Calciumhydroxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
1305-78‑8
Calciumoxid
-
2
 
1305-78-8
Calciumoxid, respirabel fraktion (2018)
 
1
E
8001-35‑2
Camphechlor
-
0,5
HK
76-22-2
Campher, syntetisk
2
12
 
 
Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin
-
-
 
2425-06‑1
Captafol
-
0,1
HK
133-06-2
Captan
-
5
K
63-25-2
Carbaryl
-
5
HK
1563-66‑2
Carbofuran
-
0,1
 
1333-86‑4
Carbon black
-
3,5
K
124-38-9
Carbondioxid
5000
9000
E
75-15-0
Carbondisulfid (2011)
5
15
EH
630-08-0
Carbonmonoxid (2018)
20
23
E
630-08-0
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Carbonmonoxid (1996)
25
29
 
558-13-4
Carbontetrabromid
0,1
1,4
 
 
Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
75-44-5
Carbonylchlorid (2002)
0,02
0,08
E
353-50-4
Carbonylfluorid
2
6
 
 
Catechol, se pyrocatechol
-
-
 
 
Cellosolve, se ethylglycol
-
-
 
 
Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
7782-50‑5
Chlor (2007)
0,5
1,5
E S
107-20-0
Chloracetaldehyd
1
3
LK
78-95-5
Chloracetone (1994)
1
3,8
LH
532-27-4
α-Chloracetophenon
0,05
0,3
 
79-04-9
Chloracetylchlorid
0,05
0,2
 
108-90-7
Chlorbenzen (2007)
5
23
E
2698-41‑1
o-Chlorbenzylidenmalonnitril
0,05
0,4
LH
 
Chlorbrinte, se hydrogenchlorid
-
-
 
74-97-5
Chlorbrommethan
200
1050
 
126-99-8
2-Chlor-1,3-butadien
1
3,6
LHK
 
Chlorcyan, se cyanochlorid
-
-
 
57-74-9
Chlordan
-
0,5
HK
75-68-3
1-Chlor-1,1-difluorethan (1996)
1000
4110
 
75-45-6
Chlordifluormethan (1994)
500
1770
E
10049-04‑4
Chlordioxid
0,1
0,3
 
96-34-4
Chloreddikesyremethylester (2002)
1
5
H
 
1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin
-
-
 
 
Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
 
Chloreret camphen, se camphechlor
-
-
 
 
Chlorethan, se ethylchlorid
-
-
 
 
2-Chlorethanal, se chloracetaldehyd
-
-
 
107-07-3
2-Chlorethanol
1
3
LH
 
Chlorethen, se vinylchlorid
-
-
 
 
Chlormethan, se methylchlorid
-
-
 
 
1-Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen
-
-
 
600-25-9
1-Chlor-1-nitropropan
2
10
 
67-66-3
Chloroform (2002)
2
10
EHK
 
2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien
-
-
 
76-15-3
Chlorpentafluorethan
1000
6300
 
95-57-8
Chlorphenol og salte heraf, beregnet som
-
0,5
H
106-48-9
chlorphenol (1994)
     
108-43-0
       
25167-80‑0
       
76-06-2
Chlorpicrin
0,1
0,7
 
 
3-Chlorpropen, se allylchlorid
-
-
 
598-78-7
2-Chlorpropionsyre (1994)
0,1
0,44
H
2921-88‑2
Chlorpyrifos
-
0,2
H
2039-87‑4
o-Chlorstyren
50
285
 
 
α-Chlortoluen, se benzylchlorid
-
-
 
95-49-8
o-Chlortoluen
50
285
H
7790-91‑2
Chlortrifluorid
0,1
0,4
L
75-72-9
Chlortrifluormethan (1996)
1000
4270
 
 
2-Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren
-
-
 
7440-47‑3
Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, beregnet som Cr
-
0,5
E
7738-94‑5
Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen strontiumchromat
-
0,005
K
2971-90‑6
Clopidol (1994)
-
10
 
7440-48‑4
Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet som Co (2000)
-
0,01
K
10210-68‑1
Cobaltcarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
16842-03‑8
Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co
-
0,1
K
95-48-7
Cresol, alle isomere
5
22
EH
106-44-5
       
108-39-4
       
1319-77‑3
       
26447-14‑3
Cresylglycidylether
10
70
 
 
Cresylsyre, se cresol
-
-
 
14464-46‑1
Christobalit, total
 
0,15
 
14464-46‑1
Christobalit, respirabel
 
0,05
K
12001-28‑4
Crocidolit
 
0,3
fiber/cm3
L
123-73-9
Crotonaldehyd
2
6
H
4170-30‑3
       
299-86-5
Crufomat (1994)
-
5
 
 
Cumen, se isopropylbenzen
-
-
 
420-04-2
Cyanamid (2007)
0,58
1
EH
 
Cyanbrinte, se hydrogencyanid
-
-
 
143-33-9
Cyanider, alkalimetal, beregnet som CN
-
1
EL5)H
151-50-8
(2018)
     
592-01-8
       
2408-36‑8
       
 
2-Cyanoacrylsyremethylester, se methyl-2-cyanoacrylat
-
-
 
506-77-4
Cyanochlorid
0,1
0,3
 
 
Cyanogen, se dicyan
-
-
 
110-82-7
Cyclohexan (1996)
50
172
E
108-93-0
Cyclohexanol
50
200
 
108-94-1
Cyclohexanon (1996)
10
41
EH
110-83-8
Cyclohexen
300
1015
 
 
Cyclohexylalkohol, se cyclohexanol
-
-
 
108-91-8
Cyclohexylamin
10
40
H
 
Cyclonit, se RDX
-
-
 
542-92-7
Cyclopentadien
75
200
 
287-92-3
Cyclopentan
300
850
 
120-92-3
Cyclopentanon (1994)
25
90
 
 
Cymen, se methylisopropylbenzen
-
-
 
21351-79‑1
Cæsiumhydroxid
-
2
 
94-75-7
2,4-D (2000)
-
1
H
 
Dalapon, se 2,2-dichlorpropionsyre
-
-
 
 
DBP, se dibutylphthalat
-
-
 
50-29-3
DDT
-
1
K
 
DDVP, se dichlorvos
-
-
 
17702-41‑9
Decaboran
0,05
0,3
H
34464-38‑5
Decan, andre isomere end n-decan (1994)
65
350
 
124-18-5
n-Decan (1994)
45
250
 
 
DEHP, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
126-75-0
Demeton
0,01
0,1
H
298-03-3
       
8065-48‑3
       
867-27-6
Demeton-methyl
0,05
0,5
H
919-86-8
       
8022-00‑2
       
 
DGE, se diglycidylether
-
-
 
57041-67-5
Desfluran (2012)
5
35
 
123-42-2
Diacetonealkohol
50
240
 
431-03-8
Diacetyl (2018)
0,02
0,07
E
131-17-9
Diallylphthalat (1994)
-
3
 
 
α,α'-Diamino-1,3-dimethylbenzen, se m-xylen-α,α'-diamin
-
-
 
 
4,4'-Diaminodiphenylmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
1,2-Diaminoethan, se ethylendiamin
-
-
 
 
Dianilinmethan, se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
 
1,5
 
 
Diazid, se diazinon
-
-
 
333-41-5
Diazinon
-
0,1
H
334-88-3
Diazomethan
0,2
0,4
K
 
Dibenzothiazin, se phenothiazin
-
-
 
 
Dibenzoylperoxid, se benzoylperoxid
-
-
 
523-31-9
Dibenzylphthalat (1994)
-
3
 
19287-45‑7
Diboran
0,1
0,1
 
300-76-5
Dibrom
-
3
 
96-12-8
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,001
0,01
K
75-61-6
Dibromdifluormethan
100
860
 
106-93-4
1,2-Dibromethan
0,1
1
HK
102-81-8
2-N-Dibutylaminoethanol (1996)
0,5
3,5
H
128-37-0
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (1994)
-
10
 
2528-36‑1
Dibutylphenylphosphat (1994)
0,3
3,5
H
107-66-4
Dibutylphosphat
1
8,6
 
84-74-2
Dibutylphthalat (1994)
-
3
 
7572-29‑4
Dichloracetylen
0,1
0,4
LK
95-50-1
1,2-Dichlorbenzen (2002)
20
122
EH
106-46-7
1,4-Dichlorbenzen (2018)
2
12
EKH
764-41-0
1,4-Dichlor-2-buten (1996)
0,005
0,025
HK
111-44-4
2,2'-Dichlordiethylether
5
30
HK
75-71-8
Dichlordifluormethan (1994)
500
2475
 
 
Dichlordimethylether, se bis(chloromethyl)ether
-
-
 
118-52-5
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
-
0,2
 
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
-
-
 
75-34-3
1,1-Dichlorethan (2002)
100
412
EH
107-06-2
1,2-Dichlorethan
1
4
HK
75-35-4
1,1-Dichlorethen (2018)
2
8
E
156-59-2
1,2-Dichlorethen
200
790
 
156-60-5
       
540-59-0
       
 
Dichlorethyn, se dichloracetylen
-
-
 
75-43-4
Dichlorfluormethan
10
40
 
75-09-2
Dichlormethan (2018)
35
122
EHK
594-72-9
1,1-Dichlor-1-nitroethan
2
12
L
 
2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4-D
-
-
 
78-87-5
1,2-Dichlorpropan
75
350
 
542-75-6
1,3-Dichlorpropen
1
5
HK
78-88-6
Dichlorpropen, alle isomere
1
5
H
563-54-2
       
563-57-5
       
563-58-6
       
26952-23‑8
       
75-99-0
2,2-Dichlorpropionsyre
1
6
 
76-14-2
1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (1994)
500
3500
 
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se dichlorvos
-
-
 
62-73-7
Dichlorvos
0,1
1
HK
141-66‑2
Dicrotophos
-
0,25
H
460-19‑5
Dicyan
10
20
 
84-61-7
Dicyclohexylphthalat (1994)
-
3
 
77-73-6
Dicyclopentadien (1996)
0,5
2,7
 
60-57-1
Dieldrin
-
0,25
HK
111-42-2
Diethanolamin (1996)
0,46
2
H
109-89-7
Diethylamin (1996)
5
15
EH
100-37-8
2-Diethylaminoethanol (1996)
2
9,6
H
 
Diethyl-1,2-benzendicarboxylat, se di-
ethylphthalat
-
-
 
 
Diethylendiamin, se piperazin
-
-
 
 
Diethylendiamindihydrochlorid, se piperazindihydrochlorid
-
-
 
 
Diethylendioxid, se 1,4-dioxan
-
-
 
111-46‑6
Diethylenglycol
2,5
11
 
 
Diethylenglycoldimethylether, se 2,5,8-trioxanonan
-
-
 
111-77‑3
Diethylenglycolmonomethylether (2007)
10
50
EH
 
Diethylenimidoxid, se morpholin
-
-
 
111-40‑0
Diethylentriamin
1
4
H
 
Diethylethanolamin, se 2-diethylamino-
ethanol
-
-
 
60-29-7
Diethylether (1996)
100
309
E
117-81‑7
Di(2-ethylhexyl)phthalat (1994)
-
3
 
 
Diethylketon, se 3-pentanon
-
-
 
 
Diethyl-p-nitrophenylthiophosphat, se parathion
-
-
 
84-66-2
Diethylphthalat (1994)
-
3
 
75-61-6
Difluordibrommethan
100
860
 
 
Difluordichlormethan, se dichlordifluor-
methan
-
-
 
7783-41‑7
Difluoroxid
0,05
0,1
L
2238-07‑5
Diglycidylether
0,1
0,53
 
 
Dihydrogenselenid, se hydrogenselenid
-
-
 
108-83-8
Diisobutylketon
25
150
 
84-69-5
Diisobutylphthalat (1994)
-
3
 
 
1,6-Diisocyanatohexan, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
 
1,5-Diisocyanatonaphthalen, se 1,5-naphthalendiisocyanat
-
-
 
 
2,4-Diisocyanatotoluen, se 2,4-toluendi-isocyanat
-
-
 
 
2,6-Diisocyanatotoluen, se 2,6-toluendi-isocyanat
-
-
 
26761-40‑0
Diisodecylphthalat (1994)
-
3
 
28553-12‑0
Diisononylphthalat (1994)
-
3
 
27554-26‑3
Diisooctylphthalat (1994)
-
3
 
108-18-9
Diisopropylamin
5
20
H
108-20-3
Diisopropylether
250
1050
 
 
Dimazin, se 1,1-dimethylhydrazin
-
-
 
109-87-5
Dimethoxymethan
1000
3100
 
127-19-5
N,N-Dimethylacetamid
10
36
EH
124-40-3
Dimethylamin (1996)
2
3,8
E
121-69-7
N,N-Dimethylanilin
5
25
HK
 
Dimethylbenzen, se xylen
-
-
 
108-84-9
1,3-Dimethylbutylacetat
50
300
 
115-10-6
Dimethylether (1994)
1000
1920
E
598-56-1
N,N-Dimethylethylamin (2005)
5
15
 
68-12-2
N,N-Dimethylformamid (2011)
5
15
EH
 
2,6-Dimethyl-4-heptanon, se diisobutylketon
-
-
 
57-14-7
1,1-Dimethylhydrazin (2000)
0,01
0,025
HK
131-11-3
Dimethylphthalat (1994)
-
3
 
77-78-1
Dimethylsulfat
0,01
0,05
HK
67-68-5
Dimethylsulfoxid (2005)
50
160
 
 
O,O-Dimethyl-O-(2,4,5-trichlorphenyl)thiophosphat, se ronnel
-
-
 
99-65-0
Dinitrobenzen, alle isomere
0,15
1
H
100-25-4
       
528-29-0
       
25154-54‑5
       
497-56-3
Dinitro-o-cresol
-
0,2
H
534-52-1
       
1335-85-9
       
10024-97‑2
Dinitrogenoxid (1994)
50
90
 
121-14-2
2,4-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
606-20-2
2,6-Dinitrotoluen (1996)
-
0,15
HK
610-39-9
Dinitrotoluen, alle isomere (1996)
-
0,15
HK
25321-14‑6
       
 
Di-octylphthalat, se di(2-ethylhexyl)phthalat
-
-
 
123-91-1
1,4-Dioxan (2011)
10
36
EHK
78-34-2
Dioxathion
-
0,2
H
122-39-4
Diphenylamin
-
5
 
 
N,N-Diphenylanilin, se triphenylamin
-
-
 
101-84-8
Diphenylether (2018)
1
7
E
101-68-8
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
0,005
0,05
K
 
Diphenyloxid, se diphenylether
-
-
 
34590-94‑8
Dipropylenglycolmethylether (1994)
50
309
EH
 
Dipropylketon, se 4-Heptanon
-
-
 
2764-72‑9
Diquat, totalstøv (1996)
-
0,5
H
2764-72-9
Diquat, respirabel (1996)
-
0,1
H
149-26-8
Disul
-
5
 
97-77-8
Disulfiram
-
2
 
 
Disulfoton, se disyston
-
-
 
298-04-4
Disyston
-
0,1
H
330-54-1
Diuron
-
5
K
91-14-5
Divinylbenzen, alle isomere
10
50
 
105-06-6
       
108-57-6
       
1321-74‑0
       
 
DMA, se dimethylamin
-
-
 
 
DNT, se dinitrotoluen
-
-
 
 
Dursban, se chlorpyrifos
-
-
 
 
EDA, se ethylendiamin
-
-
 
64-19-7
Eddikesyre (2018)
10
25
E
108-24-7
Eddikesyreanhydrid
5
20
L
 
Eddikesyreethylester, se ethylacetat
-
-
 
115-29-7
Endosulfan
-
0,1
H
72-20-8
Endrin
-
0,1
H
13838-16‑9
Enfluran
2
15
 
106-89-8
Epichlorhydrin
0,5
1,9
HK
2104-64‑5
EPN (1996)
-
0,1
H
 
1,2-Epoxyethan, se ethylenoxid
-
-
 
 
1,2-Epoxypropan, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
556-52-5
2,3-Epoxy-1-propanol
0,2
1
LK
 
1,2-Epoxy-3-(tolyloxy)-propan, se cresylglycidylether
-
-
 
12510-42‑8
Erionitfibre
 
0,5
K
66733-21‑9
   
fiber/cm3
 
107-22-2
Ethandial (2002)
0,2
0,5
L
 
Ethandinitril, se dicyan
-
-
 
 
1,2-Ethandiol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Ethandisyre, se oxalsyre
-
-
 
64-17-5
Ethanol
1000
1900
 
 
Ethanolamin, se 2-aminoethanol
-
-
 
 
Ethansyre, se eddikesyre
-
-
 
75-08-1
Ethanthiol
0,5
1
 
 
Ethenylbenzen, se styren
-
-
 
 
Ether, se diethylether
-
-
 
563-12-2
Ethion (1994)
-
0,4
H
14857-34‑2
Ethoxydimethylsilan (2002)
0,5
2,1
 
 
2-Ethoxyethanol, se ethylglycol
-
-
 
 
2-Ethoxyethylacetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
141-78-6
Ethylacetat (2018)
150
540
E
 
Ethylacetone, se 2-pentanon
-
-
 
140-88-5
Ethylacrylat (2011)
5
21
EHK
 
Ethylalkohol, se ethanol
-
-
 
75-04-7
Ethylamin (1996)
5
9,4
EH
 
Ethyl-sec-amylketon, se 5-methyl-3-heptanon
-
-
 
100-41-4
Ethylbenzen
50
217
EHK
 
Ethylbromid, se bromethan
-
-
 
 
Ethylbutylketon, se 3-heptanon
-
-
 
75-00-3
Ethylchlorid (1996)
100
269
EHK
7085-85‑0
Ethylcyanoacrylat
2
10
 
 
Ethylenchlorhydrin, se 2-chlorethanol
-
-
 
 
Ethylenchlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-15-3
Ethylendiamin
10
25
 
 
Ethylendibromid, se 1,2-dibromethan
-
-
 
 
Ethylendichlorid, se 1,2-dichlorethan
-
-
 
107-21-1
Ethylenglycol (1996)
10
26
EH
107-21-1
Ethylenglycol, forstøvet
-
10
 
628-96-6
Ethylenglycoldinitrat
0,02
0,12
LH
 
Ethylenglycolmonobutylether, se butylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethylether, se ethylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoethyletheracetat, se ethylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisobutylether, se 2-isobutoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonoisopropylether, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethylether, se methylglycol
-
-
 
 
Ethylenglycolmonomethyletheracetat, se methylglycolacetat
-
-
 
 
Ethylenglycolmonopropylether, se 2-propoxyethanol
-
-
 
151-56-4
Ethylenimin
0,5
1
HK
75-21-8
Ethylenoxid
1
1,8
K
109-94-4
Ethylformiat
100
300
 
110-80-5
Ethylglycol (2011)
2
8
EH
111-15-9
Ethylglycolacetat (2011)
2
11
EH
104-76-7
2-Ethylhexan-1-ol (2018)
1
5,4
E
 
Ethylidendichlorid, se 1,1-dichlorethan
-
-
 
16219-75‑3
Ethylidennorbonen
5
25
L
 
Ethylmercaptan, se ethanthiol
-
-
 
97-63-2
Ethylmethacrylat (1996)
25
117
 
 
Ethylmethylketon, se butanon
-
-
 
100-74-3
N-Ethylmorpholin
5
23,5
H
 
O-Ethyl-O-(4-nitrophenyl)phenyl-thio-
phosphonat), se EPN
-
-
 
 
Ethylsilikat, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
22224-92‑6
Fenamiphos
-
0,1
H
55-38-9
Fenthion
-
0,1
H
14484-64‑1
Ferbam
-
5
 
12604-58‑9
Ferrovanadium, pulver eller støv
-
1
 
 
Flaskegas, se propan og butan
-
-
 
7782-41‑4
Fluor
0,1
0,2
E
 
Fluorbrinte, se hydrogenfluorid
-
-
 
 
Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F
-
2,5
E
 
Fluortrichlormethan, se trichlorfluormethan
-
-
 
406-90‑6
Fluroxen
2
10
 
944-22‑9
Fonofos
-
0,1
H
50-00-0
Formaldehyd
0,3
0,4
LK
 
Formalin, se formaldehyd
-
-
 
75-12-7
Formamid
10
18
H
 
Fosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Freon 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
Freon 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
Freon 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-di-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan
-
-
 
 
Freon 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-tri-
fluorethan
-
-
 
 
Freon 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetra-
fluorethan
-
-
 
98-01-1
Furfural (1994)
2
7,9
HK
98-00-0
Furfurylalkohol
5
20
HK
 
2-Furylmethanol, se furfurylalkohol
-
-
 
7782-65‑2
Germaniumtetrahydrid
0,2
0,6
 
 
Glasuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
111-30-8
Glutaraldehyd
0,2
0,8
L
55-63-0
Glyceroltrinitrat (2018)
0,01
0,095
EL6)H
 
Glycidol, se 2,3-epoxy-1-propanol
-
-
 
 
Glycol, se ethylenglycol
-
-
 
 
Glyoxal, se ethandial
-
-
 
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
 
2,5
 
7440-58‑6
Hafnium, pulver eller støv
-
0,5
 
 
Halotan, se 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-
ethan
-
-
 
 
HDI, se hexamethylendiisocyanat
-
-
 
76-44-8
Heptachlor (1996)
-
0,05
HK
142-82-5
n-Heptan (1994)
200
820
E
110-43-0
2-Heptanon (2002)
50
238
EH
106-35-4
3-Heptanon (2002)
20
95
E
123-19-3
4-Heptanon
50
230
 
118-74-1
Hexachlorbenzen (1996)
-
0,025
HK
87-68-3
Hexachlor-1,3-butadien
0,02
0,24
H
319-84-6
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, teknisk
-
0,5
HK
319-85-7
blanding
     
319-86-8
       
608-73-1
       
6108-10‑7
       
77-47-4
Hexachlorcyclopentadien
0,01
0,1
 
67-72-1
Hexachlorethan
1
10
HK
1335-87‑1
Hexachlornaphthalen
-
0,2
H
684-16-2
Hexafluoracetone
0,1
0,7
 
 
Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, se RDX
-
-
 
822-06-0
Hexamethylendiisocyanat
0,005
0,035
 
 
Hexan, andre isomere end n-hexan
(1994)
200
700
 
110-54-3
n-Hexan (2007)
20
72
E
124-09-4
1,6-Hexandiamin (1996)
0,5
2,3
 
591-78-6
2-Hexanon
1
4
H
 
Hexon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
sec-Hexylacetat, se 1,3-dimethylbutyl-acetat
-
-
 
107-41-5
Hexylenglycol
25
125
L
302-01-2
Hydrazin (2000)
0,01
0,013
HK
 
Hydrogenazid, se azoimid
-
-
 
10035-10‑6
Hydrogenbromid (2002)
2
6,7
EL
7647-01‑0
Hydrogenchlorid
5
8
EL
74-90-8
Hydrogencyanid (2018)
0,9
1
EH
61788-32‑7
Hydrogenerede terphenyler (2018)
0,4
4,4
E
7664-39‑3
Hydrogenfluorid (2002)
1,8
1,5
E
7722-84‑1
Hydrogenperoxid
1
1,4
 
7803-51‑2
Hydrogenphosphid
0,1
0,14
E
7783-07‑5
Hydrogenselenid
0,01
0,05
E
7783-06‑4
Hydrogensulfid (2011)
5
7
E
123-31‑9
Hydroquinon
-
2
LK
 
4-Hydroxyanisol, se 4-methoxyphenol
-
-
 
818-61-1
2-Hydroxyethylacrylat
1
5
H
 
2-Hydroxymethylfuran, se furfurylalkohol
-
-
 
 
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, se diacetonealkohol
-
-
 
999-61-1
2-Hydroxypropylacrylat
0,5
3
H
 
IGE, se isopropylglycidylether
-
-
 
 
Iminodiethanol, se diethanolamin
-
-
 
95-13-6
Inden
10
45
 
7440-74‑6
Indium, pulver, støv og forbindelser, beregnet som In
-
0,1
 
7553-56‑2
Iod
0,1
1
L
75-47-8
Iodoform
0,2
3
 
 
IPDI, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isoamylalkohol, se pentanol
-
-
 
 
Isoamylmethylketon, se 5-methyl-2-he-xanon
-
-
 
4439-24‑1
2-Isobutoxyethanol (1994)
25
120
 
 
Isobutylacetat, se butylacetat
-
-
 
 
Isobutylalkohol, se butanol
-
-
 
97-86-9
Isobutylmethacrylat (2000)
25
145
 
4098-71‑9
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcy-clohexylisocyanat (2005)
0,005
0,045
 
26675-46-7
Isofluran (2012)
5
38
 
26952-21‑6
Isooctylalkohol
50
270
H
 
Isopentylacetat, se amylacetat
-
-
 
78-59-1
Isophoron
5
25
LK
 
Isophorondiisocyanat, se 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
-
-
 
 
Isopropanol, se isopropylalkohol
-
-
 
109-59‑1
2-Isopropoxyethanol (1996)
5
22
H
108-21‑4
Isopropylacetat (1994)
150
625
 
67-63-0
Isopropylalkohol (2005)
200
490
 
75-31-0
Isopropylamin
5
12
 
768-52-5
N-Isopropylanilin
2
10
H
98-82-8
Isopropylbenzen (2002)
20
100
EH
 
Isopropylether, se diisopropylether
-
-
 
4016-14‑2
Isopropylglycidylether
50
240
 
 
Isopropylglycol, se 2-isopropoxyethanol
-
-
 
1309-37-1
Jernoxid, beregnet som Fe
-
3,5
 
13463-40‑6
Jernpentacarbonyl
0,1
0,8
 
 
Jernsalte, opløselige, beregnet som Fe
-
1
 
 
Jod, se iod
-
-
 
 
Jodoform, se iodoform
-
-
 
 
Kaliumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
1310-58‑3
Kaliumhydroxid
-
2
L
 
Kaliumpersulfat, se persulfater
-
-
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
 
2
 
 
Keramiske fibre
 
1
fiber/cm3
K
463-51-4
Keten
0,5
0,9
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
 
5
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
 
2
 
7440-50‑8
Kobber, pulver og støv
-
1,0
 
7440-50‑8
Kobberrøg, beregnet som Cu
-
0,1
 
 
Kuldioxid, se carbondioxid
-
-
 
 
Kulilte, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulmonoxid, se carbonmonoxid
-
-
 
 
Kulstoftetrabromid, se carbontetrabromid
-
-
 
 
Kulstoftetrachlorid, se tetrachlormethan
-
-
 
 
Kulstøv, respirabel
 
2
 
 
Kulsyre, se carbondioxid
-
-
 
14808-60‑7
Kvarts, total
 
0,3
 
14808-60‑7
Kvarts, total, respirabel
 
0,1
K
7439-97-6
Kviksølv og uorganiske forbindelser inkl. dampe, beregnet som Hg (2011)
-
0,02
EH
 
Kviksølv, alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,01
H
 
Kviksølv, organiske forbindelser undtagen alkylforbindelser, beregnet som Hg
-
0,05
H
 
Kvælstofdioxid, se nitrogendioxid
-
-
 
 
Kvælstofforilte, se dinitrogenoxid
-
-
 
58-89-9
Lindan
-
0,5
H
7580-67‑8
Lithiumhydrid
-
0,025
E
7580-67‑8
Lithiumhydrid, inhalerbar (2018)
 
0,02
ES
1309-48‑4
Magnesiumoxid, beregnet som Mg
-
6
 
121-75-5
Malathion
-
5
H
108-31-6
Maleinsyreanhydrid (1996)
0,1
0,4
 
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018)
-
0,2
E
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)
 
0,05
E
12079-65‑1
Mangancyclopentadienyltricarbonyl, beregnet som Mn
-
0,1
H
 
Manganmethylcyclopentadienyltricarbonyl, se methylcyclopentadienylmangantricarbonyl
-
-
 
 
Manganrøg, beregnet som Mn (2018)
   
E
 
Inhalerbar
-
0,2
 
 
Respirabel
 
0,05
 
 
MAPP, se methylacetylenpropadienblanding
-
-
 
 
MDI, se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
MEK, se butanon
-
-
 
 
Mercaptoeddikesyre, se thioglycolsyre
-
-
 
 
Mesitylen, se trimethylbenzen
-
-
 
141-79-7
Mesityloxid
10
40
 
79-41-4
Methacrylsyre
20
70
 
 
Methacrylsyremethylester, se methyl-
methacrylat
-
-
 
 
Methanamid, se formamid
-
-
 
67-56-1
Methanol
200
260
EH
 
Methansyre, se myresyre
-
-
 
74-93-1
Methanthiol
0,5
1
 
16752-77‑5
Methomyl
-
2,5
H
 
o- og p-Methoxyanilin, se o- og p-anisidin
-
-
 
72-43-5
Methoxychlor
-
5
 
 
2-Methoxyethanol, se methylglycol
-
-
 
 
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, se diethylenglycolmonomethylether
-
-
 
 
2-Methoxyethylacetat, se methylglycolacetat
-
-
 
76-38-0
Methoxyfluran
2
14
 
 
(2-Methoxymethylethoxy)propanol, se dipropylenglycolmonomethylether
-
-
 
108-65-6
2-Methoxy-1-methylethylacetat (2002)
50
275
EH
1634-04‑4
2-Methoxy-2-methylpropan (2011)
40
144
E
150-76-5
4-Methoxyphenol
-
5
 
107-98-2
1-Methoxy-2-propanol (1994)
50
185
EH
1589-47‑5
2-Methoxy-1-propanol (1994)
20
75
 
 
Methoxypropoxypropanol, se dipropylenglycolmethylether
-
-
 
70657-70‑4
2-Methoxypropylacetat (1994)
20
110
 
79-20-9
Methylacetat (1994)
150
455
 
74-99-7
Methylacetylen
1000
1650
 
56960-91‑9
Methylacetylenpropadienblanding
1000
1800
 
96-33-3
Methylacrylat (2011)
2
7
E
126-98-7
Methylacrylonitril
1
3
H
 
Methylal, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylalkohol, se methanol
-
-
 
74-89-5
Methylamin (1996)
5
6,4
H
 
Methylamylalkohol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
 
Methylamylketon, se 2-heptanon
-
-
 
 
2-Methylanilin, se o-toluidin
-
-
 
100-61-8
N-Methylanilin
0,5
2,25
H
 
2-Methylaziridin, se propylenimin
-
-
 
 
Methylbenzen, se toluen
-
-
 
74-83-9
Methylbromid
5
20
H
563-80-4
3-Methyl-2-butanon
200
705
 
 
3-Methylbutylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Methyl-tert-butylether, se 2-methoxy-2-methylpropan
-
-
 
 
Methylbutylketon, se 2-hexanon
-
-
 
 
Methylcellosolve, se methylglycol
-
-
 
 
Methylcellosolveacetat, se methylglycol-
acetat
-
-
 
 
Methylchloracetat, se chloreddikesyre-
methylester
-
-
 
74-87-3
Methylchlorid (2000)
25
52
K
 
Methylchloroform, se 1,1,1-trichlorethan
-
-
 
137-05-3
Methyl-2-cyanoacrylat
2
8
 
108-87-2
Methylcyclohexan (1994)
200
805
 
583-59-5
Methylcyclohexanol, alle isomere
50
235
 
589-91-3
       
590-67-0
       
591-23-1
       
25639-42‑3
       
583-60-8
2-Methylcyclohexanon
50
230
H
12108-13‑3
Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, beregnet som Mn
0,1
0,2
H
 
Methyldemeton, se demeton-methyl
-
-
 
 
4,4'-Methylenbis(anilin), se 4,4'-methylendianilin
-
-
 
101-14-4
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (1996)
0,01
0,11
HK
5124-30‑1
Methylenbis(4-cyclohexylisocyanat)
0,005
0,054
 
 
Methylenbis(phenylisocyanat), se diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
-
-
 
 
Methylenchlorid, se dichlormethan
-
-
 
101-77-9
4,4'-Methylendianilin
0,1
0,8
K
 
Methylendimethylether, se dimethoxymethan
-
-
 
 
Methylethylketon, se butanon
-
-
 
1338-23‑4
Methylethylketonperoxid
-
1
L
107-31-3
Methylformiat (2018)
50
123
EH
109-86-4
Methylglycol (2011)
1
-
EH
110-49-6
Methylglycolacetat (2011)
1
-
EH
 
6-Methylheptanol, se isooctylalkohol
-
-
 
541-85-5
5-Methyl-3-heptanon (2002)
10
53
E
110-12-3
5-Methyl-2-hexanon (2002)
20
95
E
60-34-4
Methylhydrazin (2000)
0,01
0,02
H
74-88-4
Methyliodid
1
5,6
HK
 
Methylisoamylketon, se 5-methyl-2-hexanon
-
-
 
 
Methylisobutylcarbinol, se 4-methyl-2-pentanol
-
-
 
108-10-1
Methylisobutylketon (2002)
20
83
EH
624-83-9
Methylisocyanat (2011)
0,01
0,03
ELH
99-87-6
Methylisopropylbenzen (1994)
25
135
 
527-84-4
       
535-77-3
       
25155-15‑1
       
 
Methylisopropylketon, se 3-methyl-2-butanon
-
-
 
 
Methylmercaptan, se methanthiol
-
-
 
80-62-6
Methylmethacrylat (2011)
25
102
EH
109-02-4
N-Methylmorpholin (1994)
5
20
H
 
Methyloxiran, se 1,2-propylenoxid
-
-
 
 
Methylparathion, se parathionmethyl
-
-
 
 
2-Methyl-2,4-pentandiol, se hexylenglycol
-
-
 
108-11-2
4-Methyl-2-pentanol
25
100
H
 
4-Methyl-2-pentanon, se methylisobutylketon
-
-
 
 
4-Methyl-3-penten-2-on, se mesityloxid
-
-
 
 
Methylphenol, se cresol
-
-
 
 
2-Methylpropensyremethylester, se methylmethacrylat
-
-
 
 
Methylpropylketon, se 2-pentanon
-
-
 
872-50-4
N-Methyl-2-pyrrolidon (2011)
5
20
EH
681-84-5
Methylsilikat
1
6
L
12002-26‑5
       
63148-57‑2
       
 
Methylstyren, se vinyltoluen
-
-
 
98-83-9
α-Methylstyren
50
246
E
21087-64‑9
Metribuzin
-
5
 
7786-34‑7
Mevinphos
0,01
0,1
H
 
MIBK, se methylisobutylketon
-
-
 
 
Mineralsk støv, inert
 
10
 
 
Mineralsk støv, inert, respirabel
 
5
 
 
Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)
 
0,5
 
 
MOCA, se 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)
-
-
 
 
Molybdænforbindelser, opløselige, beregnet som Mo
-
5
 
 
Molybdænforbindelser, uopløselige, beregnet som Mo
-
10
 
6923-22‑4
Monocrotophos
-
0,25
 
 
Monofluordichlormethan, se dichlorfluormethan
-
-
 
110-91-8
Morpholin (2007)
10
36
EH
64-18-6
Myresyre
5
9
E
91-20-3
Naphthalen
10
50
EK
3173-72‑6
1,5-Naphthalendiisocyanat
0,005
0,040
 
 
1-Naphthyl-N-methylcarbamat, se carbaryl
-
-
 
 
1-Naphthylthiourinstof, se ANTU
-
-
 
26628-22‑8
Natriumazid (2002)
-
0,1
EH
 
Natriumbisulfit, se natriumhydrogensulfit
-
-
 
 
Natriumcyanid, se cyanider, alkalimetal
-
-
 
 
Natrium-2,4-dichlorphenoxyethylsulfat, se disul
-
-
 
62-74-8
Natriumfluoracetat
-
0,05
H
7631-90‑5
Natriumhydrogensulfit
-
5
 
1310-73‑2
Natriumhydroxid
-
2
L
 
Natriummetabisulfit, se natriumpyrosulfit
-
-
 
 
Natriumpersulfat, se persulfater
-
-
 
3811-73‑2
Natriumpyrithion (2002)
 
1
H
15922-78‑8
       
 
Natriumpyrophosphat, se tetranatriumpyrophosphat
-
-
 
7681-57‑4
Natriumpyrosulfit
-
5
 
1303-96‑4
Natriumtetraborat, decahydrat (1994)
-
2
H
12179-04‑3
Natriumtetraborat, pentahydrat
-
1
 
1330-43‑4
Natriumtetraborat, vandfri
-
1
 
54-11-5
Nicotin
-
0,5
EH
7440-02‑0
Nikkel, pulver og støv, beregnet som Ni (1994)
-
0,05
K
13463-39‑3
Nikkelcarbonyl
0,001
0,007
HK
 
Nikkelforbindelser, opløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,01
K
 
Nikkelforbindelser, uopløselige, beregnet som Ni (2000)
-
0,05
K
7440-03‑1
Niobium, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som Nb
-
5
 
 
Niobiumforbindelser, opløselige, beregnet som Nb
-
0,5
 
 
Niobiumrøg
-
0,5
 
100-01-6
p-Nitroanilin
0,5
3
H
98-95-3
Nitrobenzen (2007)
0,2
1
EHK
100-00-5
p-Nitrochlorbenzen (1994)
0,1
0,64
H
79-24-3
Nitroethan (2018)
20
62
EH
10102-44‑0
Nitrogendioxid (2018)
0,5
0,96
EL7)
10102-44-0
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogendioxid (2000)
2
4
L
10102-43‑9
Nitrogenoxid (2018)
2
2,5
E
10102-43-9
I minedrift og tunnelbyggeri gælder frem til og med 21. august 2023 for Nitrogenoxid
25
30
 
7783-54‑2
Nitrogentrifluorid
10
29
 
 
Nitroglycerin, se glyceroltrinitrat
-
-
 
 
Nitroglycol, se ethylenglycoldinitrat
-
-
 
75-52-5
Nitromethan (1996)
20
50
K
 
p-Nitrophenylamin, se p-nitroanilin
-
-
 
108-03-2
1-Nitropropan (1994)
5
18
 
79-46-9
2-Nitropropan
5
18
K
88-72-2
Nitrotoluen, alle isomere
2
12
H
99-08-1
       
99-99-0
       
1321-12‑6
       
 
Nitrøse gasser, se nitrogenoxid og nitrogendioxid
-
-
 
111-84-2
Nonan
200
1050
 
2234-13‑1
Octachlornaphthalen
-
0,1
H
111-65-9
Octan (1994)
200
935
 
 
Olietåge, mineraloliepartikler (1994)
-
1
 
 
Organisk støv, total 3)
 
3
 
 
Orthophosphorsyre, se phosphorsyre
-
-
 
20816-12‑0
Osmiumtetraoxid
0,0002
0,002
 
144-62-7
Oxalsyre
-
1
E
 
Oxiran, se ethylenoxid
-
-
 
105-60-2
2-Oxohexamethylenimin, dampe (2002)
2
10
E
105-60-2
2-Oxohexamethylenimin, pulver og støv
-
1
E
 
Oxygendifluorid, se difluoroxid
-
-
 
10028-15‑6
Ozon (1994)
0,1
0,2
L
 
PAH, se polyaromatiske carbonhydrider
-
-
 
8002-74‑2
Paraffinrøg
-
2
 
1910-42‑5
Paraquat
-
0,1
H
2074-50‑2
       
4685-14‑7
       
56-38-2
Parathion
-
0,1
H
298-00-0
Parathionmethyl
-
0,2
H
 
PCB, se polychlorerede biphenyler
-
-
 
19624-22‑7
Pentaboran
0,005
0,01
 
76-01-7
Pentachlorethan
5
40
HK
1321-64‑8
Pentachlornaphthalen
-
0,5
H
82-68-8
Pentachlornitrobenzen (1994)
-
0,5
 
87-86-5
Pentachlorphenol (1994)
0,005
0,05
HK
78-78-4
Pentan, alle isomere
500
1500
E
109-66-0
       
463-82-1
       
 
Pentanal, se valeraldehyd
-
-
 
 
1,5-Pentandial, se glutaraldehyd
-
-
 
71-41-0
Pentanol, alle isomere
100
360
 
75-84-3
       
75-85-4
       
123-51-3
       
137-32-6
       
584-02-1
       
598-75-4
       
6032-29‑7
       
13403-73‑1
       
30899-19‑5
       
107-87-9
2-Pentanon
200
700
 
96-22-0
3-Pentanon
200
700
 
 
Pentylacetat, se amylacetat
-
-
 
 
Perchlorethan, se hexachlorethan
-
-
 
 
Perchlorethylen, se tetrachlorethen
-
-
 
594-42-3
Perchlormethylmercaptan
0,1
0,8
 
7616-94‑6
Perchlorylfluorid
3
14
 
382-21-8
Perfluorisobutylen (1994)
0,01
0,082
L
7727-21‑1
Persulfater, alkalimetal, beregnet som
-
2
 
7775-27‑1
S2O8
     
 
Petroleum, redestilleret C9-C14, med < 5 pct. aromater (1996)
25
180
 
 
PGE, se phenylglycidylether
-
-
 
108-95-2
Phenol (1994)
1
4
EH
92-84-2
Phenothiazin
-
5
H
 
Phenylamin, se anilin
-
-
 
 
Phenylbenzen, se biphenyl
-
-
 
108-45-2
m-Phenylendiamin (1994)
-
0,1
 
95-54-5
o-Phenylendiamin (1994)
-
0,1
K
106-50-3
p-Phenylendiamin
-
0,1
H
 
Phenylethen, se styren
-
-
 
 
Phenylether, se diphenylether
-
-
 
122-60-1
Phenylglycidylether (1996)
0,1
0,6
HK
100-63-0
Phenylhydrazin
0,1
0,6
HK
108-98-5
Phenylmercaptan
0,5
2,3
 
 
Phenylmethan, se toluen
-
-
 
638-21-1
Phenylphosphin
0,05
0,25
L
 
2-Phenylpropen, se α-methylstyren
-
-
 
298-02-2
Phorat
-
0,05
H
 
Phosdrin, se mevinphos
-
-
 
 
Phosgen, se carbonylchlorid
-
-
 
 
Phosphin, se hydrogenphosphid
-
-
 
12185-10‑3
Phosphor, gult
-
0,1
 
 
Phosphorbrinte, se hydrogenphosphid
-
-
 
10025-87‑3
Phosphoroxychlorid
0,1
0,6
 
10026-13‑8
Phosphorpentachlorid
-
1
E
1314-56‑3
Phosphorpentaoxid
-
1
E
1314-80‑3
Phosphorpentasulfid
-
1
E
7664-38‑2
Phosphorsyre
-
1
E
7719-12‑2
Phosphortrichlorid
0,2
1,2
 
 
Phosphortrihydrid, se hydrogenphosphid
-
-
 
 
Phosphorylchlorid, se phosphoroxychlorid
-
-
 
 
Phtalater (estere), der ikke er nævnt andet sted i listen (2000)
 
3
 
626-17-5
m-Phthalodinitril
-
5
 
85-44-9
Phthalsyreanhydrid (1996)
-
1
 
 
Phthalsyredibutylester, se dibutylphthalat
-
-
 
 
Phthalsyredimethylester, se dimethylphthalat
-
-
 
1918-02‑1
Picloram (1994)
-
10
 
88-89-1
Picrinsyre
-
0,1
EH
110-85-0
Piperazin og salte heraf, beregnet som piperazin (2002), se dog piperazindihydro-
chlorid
0,003
0,1
E
142-64-3
Piperazindihydrochlorid
-
5
 
 
Pival, se 2-pivaloyl-1,3-indandion
-
-
 
83-26-1
2-Pivaloyl-1,3-indandion
-
0,1
 
7440-06‑4
Platin, pulver og støv
-
1
 
 
Platinforbindelser, opløselige, beregnet som Pt
-
0,002
 
13121-70‑5
Plictran
-
5
 
 
Polyaromatiske carbonhydrider (partikulære, benzenopløselig fraktion)
-
0,2
 
1336-36‑3
Polychlorerede biphenyler
-
0,01
HK
 
Polyethylenglycol (PEG) med middelmolvægt på 200-600 (2002)
 
1000
 
74-98-6
Propan
1000
1800
 
71-23-8
1-Propanol
200
500
H
 
2-Propanol, se isopropylalkohol
-
-
 
 
2-Propanon, se acetone
-
-
 
107-19-7
Propargylalkohol
1
2,5
H
115-07-1
Propen (2002)
100
172
 
 
2-Propenal, se acrolein
-
-
 
 
2-Propenamin, se allylamin
-
-
 
 
2-Propennitril, se acrylonitril
-
-
 
 
2-Propen-1-ol, se allylalkohol
-
-
 
57-57-8
β-Propiolacton
0,1
1,5
K
79-09-4
Propionsyre
10
31
E
114-26-1
Propoxur
-
0,5
 
2807-30‑9
2-Propoxyethanol
25
110
 
 
2-(2-Propoxy)phenyl-N-methylcarbamat, se propoxur
-
-
 
109-60-4
n-Propylacetat (1994)
150
625
 
 
2-Propylacetat, se isopropylacetat
-
-
 
 
n-Propylalkohol, se 1-propanol
-
-
 
 
sec-Propylalkohol, se isopropylalkohol
-
-
 
 
Propylen, se propen
-
-
 
 
Propylendichlorid, se 1,2-dichlorpropan
-
-
 
6423-43-4
1,2-Propylenglycoldinitrat
0,02
0,2
LH
 
Propylenglycol-2-methylether, se 2-me-
thoxy-1-propanol
-
-
 
 
Propylenglycol-2-methyletheracetat, se 2-methoxypropylacetat
-
-
 
 
Propylenglycolmonomethylether, se 1-methoxy-2-propanol og 2-methoxy-1-propanol
-
-
 
 
Propylenglycolmonomethyletheracetat,
se 2-methoxy-1-methylethylacetat og
2-methoxypropylacetat
-
-
 
75-55-8
Propylenimin
2
5
HK
75-56-9
1,2-Propylenoxid
5
12
HK
 
Propylglycol, se 2-propoxyethanol
-
-
 
627-13-4
n-Propylnitrat
25
110
 
8003-34‑7
Pyrethrum (2007)
-
1
E
110-86-1
Pyridin
5
15
E
120-80-9
Pyrocatechol
5
20
K
106-51-4
Quinon
0,1
0,4
 
 
R 11, se trichlorfluormethan
-
-
 
 
R 12, se dichlordifluormethan
-
-
 
 
R 13, se chlortrifluormethan
-
-
 
 
R 21, se dichlorfluormethan
-
-
 
 
R 22, se chlordifluormethan
-
-
 
 
R 112, se 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-
ethan
-
-
 
 
R 112a, se 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-
ethan
-
-
 
 
R 113, se 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan
-
-
 
 
R 114, se 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluor-
ethan
-
-
 
 
R 142b, se 1-chlor-1,1-difluorethan
-
-
 
121-82-4
RDX
-
1,5
H
108-46-3
Resorcinol (2007)
10
45
EH
7440-16‑6
Rhodium, pulver, støv og røg, beregnet som Rh
-
0,1
 
 
Rhodiumforbindelser, opløselige, beregnet som Rh
-
0,001
 
299-84-3
Ronnel
-
5
 
83-79-4
Rotenon
-
5
 
7697-37‑2
Salpetersyre (2007)
1
2,6
ES
7782-49‑2
Selen og forbindelser, beregnet som Se, se dog hydrogenselenid og selenhexafluorid
-
0,1
 
 
Selenbrinte, se hydrogenselenid
-
-
 
7783-79‑1
Selenhexafluorid
0,05
0,4
 
28523-86-6
Sevofluran (2012)
5
42
 
7803-62‑5
Silan
0,5
0,7
 
7440-21‑3
Silicium
-
10
 
69012-64‑2
Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)
 
2
 
 
Siliciumtetrahydrid, se silan
-
-
 
60676-86‑0
Silikatglas, respirabel (1994)
 
0,1
 
 
Slaggeuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
65996-93‑2
Stenkulstjærebeg, flygtige bestanddele, benzenopløselig fraktion
-
0,2
K
 
Stenuldsfibre1)
 
1
fiber/cm3
 
7803-52‑3
Stibin
0,05
0,25
 
7789-06‑2
Strontiumchromat, beregnet som Cr (1996)
-
0,0005
K
57-24-9
Stryknin
-
0,15
L
100-42-5
Styren (1994)
25
105
LHK
 
Støv, se Afsnit B
-
-
 
1395-21‑7
Subtilisiner
-
0,00006
L
9014-01‑1
       
 
Sulfamat, se ammoniumsulfamat
-
-
 
74222-97‑2
Sulfometuron-methyl (1996)
-
5
 
3689-24‑5
Sulfotep (2002)
0,008
0,1
EH
2699-79‑8
Sulfurylfluorid
5
20
 
35400-43‑2
Sulprofos
-
1
 
 
Svovlbrinte, se hydrogensulfid
-
-
 
7446-09‑5
Svovldioxid (2018)
0,5
1,3
E
2551-62‑4
Svovlhexafluorid
1000
6000
 
 
Svovlkulstof, se carbondisulfid
-
-
 
10025-67‑9
Svovlmonochlorid
1
6
L
5714-22‑7
Svovlpentafluorid
0,01
0,1
L
7664-93‑9
Svovlsyre, tåge, thorakal fraktion (2011)
-
0,05
E
7783-60‑0
Svovltetrafluorid
0,1
0,4
L
7440-22‑4
Sølv, pulver, støv og opløselige forbindelser, beregnet som Ag
-
0,01
E
93-76-5
2,4,5-T
-
5
H
14807-96‑6
Talkum indeholdende fibre
 
0,3
fiber/cm3
K
7440-25‑7
Tantal, pulver, beregnet som Ta
-
5
 
1314-61‑0
Tantaloxid, beregnet som Ta
-
5
 
 
TDI, se 2,4- og 2,6-toluendiisocyanat
-
-
 
13494-80‑9
Tellur, pulver og forbindelser, beregnet som Te
-
0,1
 
7783-80‑4
Tellurhexafluorid
0,02
0,2
 
107-49-3
TEPP
0,004
0,05
H
100-21-0
Terephthalsyre (1996)
-
10
 
 
Terpener (2007)
25
   
8052-41‑3
Terpentin, mineralsk, max. 20 pct. aromater (1994)2)
25
145
 
8006-64‑2
Terpentin, vegetabilsk (1994)
25
140
 
84-15-1
Terphenyler
0,5
5
 
92-06-8
       
92-94-4
       
26140-60‑3
       
79-27-6
1,1,2,2-Tetrabromethan
1
14
 
 
Tetrabrommethan, se carbontetrabromid
-
-
 
76-11-9
1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluorethan
500
4170
 
76-12-0
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (1994)
200
1665
 
79-34-5
1,1,2,2-Tetrachlorethan
1
7
H
127-18-4
Tetrachlorethen (2018)
10
70
EHK
 
Tetrachlorethylen, se tetrachlorethen
-
-
 
 
Tetrachlorkulstof, se tetrachlormethan
-
-
 
56-23-5
Tetrachlormethan (2018)
1
6,3
EHK
1335-88‑2
Tetrachlornaphthalen
-
2
H
 
Tetraethoxysilan, se tetraethylorthosilikat
-
-
 
 
Tetraethylbly, se blytetraethyl
-
-
 
78-10-4
Tetraethylorthosilikat (2018)
5
44
E
 
Tetraethylpyrophosphat, se TEPP
-
-
 
 
Tetrafluordichlorethan, se 1,2-di-
chlor-1,1,2,2-tetrafluorethan
-
-
 
109-99-9
Tetrahydrofuran (2000)
50
150
EH
 
Tetramethylbly, se blytetramethyl
-
-
 
 
2,2,3,3-Tetramethylbutandinitril, se tetramethylsuccinnitril
-
-
 
3333-52‑6
Tetramethylsuccinnitril
0,5
3
H
7722-88‑5
Tetranatriumpyrophosphat
-
5
 
509-14-8
Tetranitromethan (1996)
0,005
0,04
K
 
Tetryl, se 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramin
-
-
 
 
T-gas, se ethylenoxid
-
-
 
7440-28‑0
Thalliumforbindelser, opløselige, beregnet som Tl
-
0,1
H
 
Thimet, se phorat
-
-
 
96-69-5
4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) (1994)
-
10
 
68-11-1
Thioglycolsyre
1
5
 
7719-09‑7
Thionylchlorid
1
5
L
 
Thiophenol, se phenylmercaptan
-
-
 
137-26-8
Thiram (1994)
-
1
 
 
Tinforbindelser, organiske, beregnet som Sn, se dog tri-n-butyltinforbindelser
-
0,1
H
 
Tinforbindelser, uorganiske, beregnet som Sn
-
2
E
13463-67‑7
Titandioxid, beregnet som Ti
-
6
K
 
TMDI, se 2,2,4- og 2,4,4-trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
-
-
 
 
TNT, se 2,4,6-Trinitrotoluen
-
-
 
 
Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)3)
 
1
 
108-88-3
Toluen (1996)
25
94
EH
584-84-9
2,4-Toluendiisocyanat
0,005
0,035
K
91-08-7
2,6-Toluendiisocyanat
0,005
0,035
K
95-53-4
o-Toluidin
2
9
HK
106-49-0
p-Toluidin
2
9
HK
108-44-1
m-Toluidin
2
9
H
126-73-8
Tributylphosphat
0,2
2,5
K
 
Tri-n-butyltinforbindelser (1996)
0,002
0,05
 
87-61-6
1,2,3-Trichlorbenzen (1996)
5
37
H
120-82-1
1,2,4-Trichlorbenzen (1996)
2
15
EH
108-70-3
1,3,5-Trichlorbenzen (1996)
5
37
H
 
1,1,1-Trichlor-2,2-bis(p-chlorphenyl)ethan, se DDT
-
-
 
76-03-9
Trichloreddikesyre
-
1
 
71-55-6
1,1,1-Trichlorethan (1994)
50
275
E
79-00-5
1,1,2-Trichlorethan
10
54
HK
79-01-6
Trichlorethen (1994)
10
55
K
 
Trichlorethylen, se trichlorethen
-
-
 
75-69-4
Trichlorfluormethan (1994)
500
2810
 
 
Trichlormethan, se chloroform
-
-
 
1321-65‑9
Trichlornaphthalen
-
5
H
88-06-2
2,4,6-Trichlorphenol (1994)
-
0,5
HK
95-95-4
Trichlorphenol og salte heraf,
-
0,5
H
609-19-8
beregnet som trichlorphenol (1994)
     
933-75-5
       
933-78-8
       
15950-66‑0
       
25167-82‑2
       
 
2,4,5-Trichlorphenoxyeddikesyre, se 2,4,5-T
-
-
 
96-18-4
1,2,3-Trichlorpropan (2000)
0,1
0,6
HK
76-13-1
1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
500
3800
 
78-30-8
Tri-o-cresylphosphat
-
0,1
 
 
Tricyclohexyltinhydroxid, se plictran
-
-
 
15468-32‑3
Tridymit, total
 
0,15
 
15468-32‑3
Tridymit, respirabel
 
0,05
K
102-71-6
Triethanolamin (1994)
0,5
3,1
 
121-44-8
Triethylamin (1996)
1
4,1
EH
75-63-8
Trifluorbrommethan
1000
6100
 
 
Triiodmethan, se iodoform
-
-
 
 
Trimellitsyreanhydrid, se 1,2,4-benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid
-
-
 
75-50-3
Trimethylamin (1996)
5
12
 
95-63-6
Trimethylbenzen (2002)
20
100
E
108-67-8
       
526-73-8
25551-13‑7
       
 
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-on, se isophoron
-
-
 
16938-22‑0
2,2,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
0,005
0,045
 
15646-96‑5
2,4,4-Trimethylhexamethylen-1,6-diisocyanat
0,005
0,045
 
121-45-9
Trimethylphosphit
0,5
2,6
 
 
2,4,6-Trinitrophenol, se picrinsyre
-
-
 
479-45-8
2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin
-
1,5
H
118-96-7
2,4,6-Trinitrotoluen (1994)
-
0,1
H
111-96-6
2,5,8-Trioxanonan (2002)
5
27
H
603-34-9
Triphenylamin
-
5
 
115-86-6
Triphenylphosphat
-
3
 
 
Tri-o-tolylphosphat, se tri-o-cresylphosphat
-
-
 
 
Træstøv, inhalerbart (2007)
 
1
K
7440-61‑1
Uranforbindelser, beregnet som U
-
0,2
 
110-62-3
Valeraldehyd
50
175
 
1314-62‑1
Vanadiumpentoxid, pulver, støv og røg, beregnet som V
-
0,03
K
108-05-4
Vinylacetat (2011)
5
18
EK
 
Vinylbenzen, se styren
-
-
 
593-60-2
Vinylbromid
5
20
K
75-01-4
Vinylchlorid
1
3
EHK
100-40-3
4-Vinylcyclohexen (1996)
0,1
0,4
K
106-87-6
4-Vinylcyclohexendiepoxid
10
60
K
 
4-Vinylcyclohexendioxid, se 4-Vinylcyclohexendiepoxid
-
-
 
 
Vinylidenchlorid, se 1,1-dichlorethen
-
-
 
100-80-1
Vinyltoluen, alle isomere
25
120
H
611-15-4
       
622-97-9
       
25013-15‑4
       
 
Vinyltrichlorid, se 1,1,2-trichlorethan
-
-
 
1304-82‑1
Vismuttellurid
-
10
 
 
Vismuttellurid, tilsat selen
-
5
 
81-81-2
Warfarin
-
0,1
 
7440-33‑7
Wolfram, pulver, støv og uopløselige forbindelser, beregnet som W
-
5
 
 
Wolframforbindelser, opløselige, beregnet som W
-
1
 
13983-17‑0
Wollastonitfibre
 
1
fiber/cm3
 
95-47-6
Xylen, alle isomere (1996)
25
109
EH
106-42-3
       
108-38-3
       
1330-20‑7
       
1477-55-0
m-Xylen-α,α'-diamin
0,02
0,1
LH
87-62-7
2,6-Xylidin (1994)
0,5
2,5
HK
87-59-2
Xylidin, alle isomere (1994)
0,5
2,5
H
95-64-7
       
95-68-1
       
95-78-3
       
108-69-0
       
1300-73‑8
       
7440-65‑5
Yttrium, pulver og forbindelser, beregnet som Y
-
1
 
7646-85‑7
Zinkchlorid og zinkchloridrøg, beregnet som Zn
-
0,5
 
1314-13‑2
Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn
-
4
 
7440-67‑7
Zirconiumforbindelser, beregnet som Zr
-
5
 
1)
Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2)
På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter. Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.
3)
Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
4)
STEL-værdi med en referenceperiode på 1 minut på 59 mg/m3 og 20 ppm
5)
Loftsværdi (L) på 5 mg/m3
6)
Loftsværdi (L) på 0,2 mg/m3 / 0,02 ppm
7)
Loftsværdi (L) på 4 mg/m3 / 2 ppm

Afsnit B liste om grænseværdier for støv

CAS-nr.*
Stof/materiale
Grænseværdi
Anm.
12001-28‑4
Asbest (2005)
0,1
fiber/cm3
K
12172-73‑5
       
77536-66‑4
       
77536-67‑5
       
77536-68‑6
       
132207-32‑0
       
132207-33‑1
       
12174-11‑7
Attapulgitfibre
1
fiber/cm3
 
80-05-7
Bisphenol A (svævestøv) (2018)
2
mg/m3
E
 
Bomuldstøv (råbomuld)
0,5
mg/m3
 
14464-46‑1
Cristobalit, total
0,15
mg/m3
 
14464-46‑1
Cristobalit, respirabel
0,05
mg/m3
K
 
Diatoméjord, naturlig, ucalcineret uden indhold af kvarts, respirabel
1,5
mg/m3
 
12510-42‑8
Erionitfibre
0,5
fiber/cm3
K
66733-21‑9
       
 
Glasuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
7782-42‑5
Grafit, naturlig, respirabel
2,5
mg/m3
 
1332-58‑7
Kaolin, respirabel (1996)
2
mg/m3
 
 
Keramiske fibre
1
fiber/cm3
K
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf
5
mg/m3
 
1343-98‑2
Kiselsyre, SiO2, amorf, respirabel
2
mg/m3
 
 
Kulstøv, respirabel
2
mg/m3
 
14808-60‑7
Kvarts, total
0,3
mg/m3
 
14808-60‑7
Kvarts, respirabel
0,1
mg/m3
K
7439-96-5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, inhalerbar, beregnet som Mn (2018)
0,2
mg/m3
E
7439-96‑5
Mangan, pulver, støv og uorganiske forbindelser, respirabel, beregnet som Mn (2018)
0,05
mg/m3
E
 
Mineralsk støv, inert
10
mg/m3
 
 
Mineralsk støv, inert, respirabel
5
mg/m3
 
 
Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder for støberier)
0,5
mg/m3
 
 
Organisk støv, total
3
mg/m3
 
69012-64‑2
Siliciumdioxid-aerosol, respirabel (1994)
2
mg/m3
 
60676-86‑0
Silikatglas, respirabel (1994)
0,1
mg/m3
 
 
Slaggeuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
 
Stenuldsfibre
1
fiber/cm3
1)
14807-96‑6
Talkum indeholdende fibre
0,3
fiber/cm3
K
 
Tobaksstøv (organisk støvfraktion på arbejdssteder hvor tobak håndteres)
1
mg/m3
2)
15468-32‑3
Tridymit, total
0,15
mg/m3
 
15468-32‑3
Tridymit, respirabel
0,05
mg/m3
K
 
Træstøv, inhalerbart (2007)
1
mg/m3
EK
13983-17‑0
Wollastonitfibre
1
fiber/cm3
 
1)
Glasuldsfibre, slaggeuldsfibre og stenuldsfibre, klassificeret som kræftfremkaldende kategori 2 i bilag VI til CLP-forordningen.
2)
Ved organisk støv forstås den organiske fraktion af en total støvmåling.
   

Afsnit C om procesbetingede grænseværdier (svejsning)

Metode
Grund-
materiale
Overflade-
belægning
Procesbetinget GV (mg/m 3 ) 1)
Elektrode-
svejsning
Almindeligt
konstruktionsstål2)
Sædvanlig
primer3)
1,7
MIG/MAG
1,6
Flammeskæring
1,7
TIG
Rustfast og
syrebestandigt stål4)
 
1,1
Elektrode-
svejsning
Rustfast og
syrebestandigt stål4)
 
0,5
1)
PVG’erne er beregnet ud fra et erfaringsdatamateriale.
2)
Stål 37 – 42 – 50 (DS(12011)).
3)
Jernoxid – og zinkprimere eller ingen overfladebehandling.
4)
Fx stål efter SIS 2332, 2343 eller tilsvarende.«