Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987

I henhold til § 35, stk. 1, og §§ 46, 84, 86 og efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, og efter bemyndigelser i § 32 i bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om tekniske hjælpemidlers indretning og anvendelse fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de i § 2 nævnte traktorer og motorredskaber og supplerer arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 43 af 22. januar 1981 om tekniske hjælpemidlers indretning og anvendelse.

§ 2. Nedennævnte traktorer og motorredskaber skal under brugen, ved enhver levering til brug, og ved udstilling være forsynet med et førerværn, der er således indrettet og befæstet, at det kan afværge eller formindske faren for føreren, dersom traktoren eller motorredskabet vælter (styrtsikkert førerværn):

 1. Hjultraktorer med mindst 2 aksler og en ubelastet masse på mindst 500 kg,
 2. motorredskaber, der er opbygget på grundlag af traktorer, jf. 1), og som har en ubelastet masse på mindst 500 kg,
 3. selvkørende motorredskaber, der med hensyn til risiko for væltning kan sidestilles med 2), og som har en ubelastet masse på mindst 500 kg.

 

§ 3. Førerværn skal være godkendt af direktøren for arbejdstilsynet. Førerværnet skal forinden være afprøvet af anerkendt prøvningsinstitution. Ændringer i førerværn eller reparation af deformerede førerværn kræver tilladelse af direktøren for arbejdstilsynet, jf. § 9.

Stk. 2. Førerværn med EØF-godkendelse og -mærkning kræver ikke yderligere godkendelse. Direktøren for arbejdstilsynet kan kræve prøverapport, tegninger af førerværnet og dets monteringskonsoller samt fuldstændige materialeoplysninger udleveret fra EØF-godkendelseslandet.

§ 4. Direktøren for arbejdstilsynet udsender anvisninger om indretning, afprøvning og godkendelse af førerværn.

§ 5. Direktøren for arbejdstilsynet kan foretage stikprøver til kontrol af, om leverede førerværns kvalitet og indretning er i overensstemmelse med det godkendte.

§ 6. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ved en stikprøvekontrol konstateres uoverensstemmelse med det godkendte, eller hvis fastsatte vilkår ikke overholdes, eller tilbagekaldelse af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

§ 7. Ethvert førerværn af godkendt type skal mærkes med

 1. Teksten: Godkendt af direktøren for arbejdstilsynet.
 2. Fabrikat og typebetegnelse samt fabrikationsnummer.
 3. Fremstillerens eller importørens navn og adresse eller anden mærkning, som gør det let at identificere fremstilleren eller importøren.
Mærkningerne skal anføres på eet eller to pånittede metalskilte.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er førerværn med EØF-godkendelse og -mærkning.

Stk. 3. Mærkningerne må ikke senere fjernes. Mærkningerne skal til stadighed holdes tilgængelige og tydelige.

 

§ 8. Med leveringen skal der følge sådan skriftlig brugsanvisning, som er nødvendig for, at førerværnet kan påmonteres, anvendes forsvarligt og holdes i forskriftsmæssig stand.

§ 9. Førerværn skal vedligeholdes forsvarligt. Hvis et førerværn er væsentligt beskadiget, skal det udskiftes, jf. § 3.

§ 10. Direktøren for Arbejdstilsynet kan tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af en traktors eller et motorredskabs særlige konstruktion, anvendelse eller særlige forhold i øvrigt findes rimeligt og forsvarligt.

§ 11. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes den, der:

 1. overtræder §§ 2, 3, 7, 8 og 9
 2. ikke efterkommer påbud eller forbud efter bekendtgørelsen,
 3. tilsidesætter vilkår for tilladelser efter bekendtgørelsen.
Stk. 2. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

§ 13. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. august 1987.

Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 61 af 23. februar 1966 om styrtsikre førerhuse og beskyttelsesbøjler til traktorer m.v., arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 194 af 1. maj 1970 om styrtsikre førerhuse og beskyttelsesbøjler (førerværn) til visse selvkørende motorredskaber og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 406 af 8. august 1975 om traktorer. Endvidere ophæves Arbejdstilsynets M 6/1970, publ. nr. 57/1975 Forskrifter for styrtsikre førerværn til traktorer, Arbejdstilsynets M 1/1979, Arbejdstilsynets M 2/1979 og Arbejdstilsynets M 2/1982.

Overgangsbestemmelser

 

§ 14. Fritaget fra kravet om førerværn, jf. § 2, er traktorer i en landbrugsvirksomhed, når de er taget i brug første gang inden den 1. maj 1967 og erhvervet af den nuværende ejer inden den 1. august 1976, samt traktorer i en landbrugsvirksomhed, for hvilke der er meddelt ejeren tidsbegrænset dispensation til 1. januar 1981, under forudsætning af, at brugen begrænses således:

 1. At kørsel kun sker ved ejeren selv, og
 2. at kørslen højst andrager 100 timer årligt, og
 3. at kørslen foregår under forhold, der er lette med hensyn til terræn og føre. Der må ikke køres i stejlt terræn. Hvis der langs et skel er tilstødende skrænter, grusgrave, mergelgrave, vandløb eller grøfter, må traktoren aldrig køres nærmere disse end 3 m, og forageren skal være mindst 12 m bred, og
 4. at redskaber, maskiner, vogne og disses læs står i et rimeligt forhold til traktorstørrelsen og jordbundsforholdene, således at en stabil styring kan opretholdes. Om nødvendigt skal frontvægte anvendes. Højt trækfæste er ikke tilladt, og
 5. at traktoren ikke anvendes til tungt træk, såsom optrækning af trærødder, rydning af hegn, udslæbning i skov, løstrækning af fastkørte køretøjer, maskiner og vogne, kørsel i forspand eller lignende, og
 6. at traktoren ikke anvendes til ammoniaknedfældning, i køresiloer eller i ensilagestakke, og
 7. at traktoren ikke anvendes til stakning (f.eks. staksætning af hø- og halmballer).
Stk. 2. Fritaget fra kravet om, at førerværnet skal være godkendt, jf. § 3, er traktorer taget i brug første gang inden den 1. maj 1967 og erhvervet af den nuværende ejer inden den 1. august 1977 med et uafprøvet førerværn af styrtsikker type af fabrikaterne FLK, Frederiksberg karosserifabrik, JEKA, KALA, MESAN, SEKURA, SONERA og TRAKTOLA. Førerværnet skal være monteret på førerværnsfabrikkens beslag.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte traktorer skal ved salg til brug leveres og bruges med godkendt førerværn.

 

§ 15. Motorredskaber under 7000 kg, leveret inden 1. august 1987, og som ikke er forsynet med godkendt førerværn, må kun bruges af nuværende ejer selv. Motorredskabet skal ved salg eller anden overdragelse til brug leveres og bruges med godkendt førerværn.

Stk. 2. Motorredskaber over 7000 kg, leveret første gang her i landet før den 1. august 1988, fritages fra krav om førerværn, jf. § 2.

§ 16. Førerværn godkendt af direktøren for arbejdstilsynet inden 1. august 1987 forbliver godkendte.

Stk. 2. Dispensationer givet inden 1. august 1987 forbliver gældende på givne vilkår, jf. dog § 14.

Direktoratet for arbejdstilsynet den 30. juli 1987

Erik Andersen/Kaj Pedersen