Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om delegation til Miljøstyrelsen af opgaver efter lov om arbejdsmiljø vedrørende periodisk funktionskontrol af pesticidudbringnings-udstyr i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1076 af 25. november 2011

I medfør af § 74, stk. 1, jf. § 46, § 72, stk. 1, nr. 3, og § 73 i lov om arbejdsmiljølov, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 597 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation til Miljøstyrelsen af visse af beskæftigelsesministerens beføjelser i lov om arbejdsmiljø.

§ 2. Arbejdstilsynet delegerer beføjelsen til at fastsætte og håndhæve regler om periodisk funktionskontrol af indretningen af pesticidudbringningsudstyr til Miljøstyrelsen. Delegationen omfatter beføjelser til at fastsætte regler om periodisk funktionskontrol af udstyret i henhold til kravene i artikel 8 og bilag II i direktiv 2009/128/EF, herunder om uddannelse og kontrol af de virksomheder, der skal foretage den periodiske funktionskontrol.

§ 3. Afgørelser, der træffes af Miljøstyrelsen efter bestemmelser fastsat i medfør af § 2, kan påklages efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør heraf.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. december 2011.

Arbejdstilsynet, den 25. november 2011

Jens Jensen / Bitten Højmark Døjholt