Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 
Tilføj

Bekendtgørelse om delegation til Arbejdstilsynet af opgaver efter lov om miljøbeskyttelse vedrørende pesticid-udbringningsmaskiner i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/127/EF

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2011 

I medfør af § 67 og § 80, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:   

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler delegation til Arbejdstilsynet af visse af miljøministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse.

§ 2. Til Arbejdstilsynet delegeres beføjelsen til at fastsætte regler, jf. lovens § 80, om

  1. indretning af maskiner, der er specielt beregnet til udbringning af plantebeskyttelsesprodukter, med henblik på at forebygge forurening fra disse maskiner, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 5, og § 7 a, og
  2. tilsyn og håndhævelse samt straf for overtrædelse, jf. lovens § 110, af bestemmelser fastsat i medfør af nr. 1.

§ 3. Afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter bestemmelser fastsat i medfør af § 2, kan påklages til Arbejdsmiljøklagenævnet efter reglerne i lovens §§ 91-101.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2011.