Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 3 - Forskrifter for afmærkning af beholdere og rørsystemer

Liste over stoffer og materialer, som skal opbevares på et egnet og aflåst sted, jf. § 32

Stoffer og materialer, der er mærket med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen):

 • GHS06, dødningehoved og korslagte knogler,
 • GHS05, ætsning,
 • GHS01, eksploderende bombe,

eller mærket med mindst én af følgende faresætninger, jf. CLP-forordningen:

 • H220 Yderst brandfarlig gas,
 • H222 Yderst brandfarlig aerosol,
 • H224 Yderst brandfarlig væske og damp,
 • H225 Meget brandfarlig væske og damp,
 • H228 Brandfarligt fast stof,
 • H242 Brandfare ved opvarmning,
 • H250 Selvantænder ved kontakt med luft,
 • H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde,

eller der er klassificeret, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og kategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

 • specifik målorgantoksiske ved en enkelt eksponering, kategori 1,
  H370 Forårsager organskader (evt. med angivelse af berørte organer)
 • reproduktionstoksicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn
 • carcinogenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H350 Kan fremkalde kræft
 • kimcellemutagenicitet, kategori 1 A eller 1 B,
  H340 Kan forårsage genetiske defekter.